Премини към основното съдържание

Кръжок по наказателно право

Към катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ функционира кръжок по наказателно право за студенти от специалност „Право“. Кръжокът е създаден и се ръководи от проф. д-р Лазар Груев близо 20 години. За този период дейността има две прекъсвания - за учебната 2014/2015 г., поради творчески отпуск на проф. Груев и през учебните 2020/2021 и 2021/2022 поради КОВИД - пандемията. От учебната 2023/2024 г. ръководител на кръжока е доц. д-р Николета Кузманова. 

Организацията на кръжочната дейност е насочена към задълбочаване на интереса на студентите към наказателното право и запознаването им с дейността на различни държавни институции, които имат съответно отношение към реализацията на наказателната политика на държавата. Дейността на кръжока включва две основни направления, които се развиват едновременно и са насочени към затвърждаване на теоретичните познания на студентите чрез прилагането им в практиката. В рамките на първия семестър на учебната година студентите посещават държавни институции, а през втория семестър се провежда заключителна сесия на кръжока, на която студентите представят свои писмени разработки по избрани от тях теми в областта на наказателното право. В дискусиите по представените разработки участват и практикуващи юристи, което допринася в значителна степен за практическата подготовка на  студентите.

От началото на учебната 2022/2023 г. дейността на кръжока се разшири. Като участници в него се включиха и студенти от V курс на специалността „Право“. А от началото на учебната 2023/2024 г. към дейността на кръжока се присъединиха и студенти от I – III курс.  Разшири се и обхвата на посещаваните държавни институции като наред с традиционните посещения във Върховния касационен съд и среща с неговия председател и ръководителя на Наказателната колегия, посещение в Конституционния съд и среща с неговия председател, вече се включват и посещения в Комисията по помилванията при президента и среща с част от членовете й, Секретариата на Комисията за борба с трафика на хора и среща с експерти в него, както и срещи с пробационни служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието. 
 

Parent
Кръжоци