Премини към основното съдържание

Решения на ФС

                              Решения на Факултетния съвет от 16.04.2019 г.

 

                                                                                                 […]

По т. 3 от Дневния ред след проведено обсъждане Факултетният съвет на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ прие решение, протоколите за явяване на семестриални изпити от студентите в специалност “Право” да се изготвят отделно за I и II поток. Студентите да полагат изпити пред преподавателите, определени да водят занятия на съответния поток. Деканът на Юридическият факултет може да разрешава преместване на студент от единия поток в другия само при смяна на административната група и не повече от веднъж по време на срока на обучение във факултета.

 

                               Решения на Факултетния съвет от 14.05.2019 г.

 

                                                                                                […]

По т. 2 от Дневния ред след проведено обсъждане Факултетният съвет на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ прие решение, че при връчване на дипломите на завършилите специалност „Право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, се полага клетва със следното съдържание: 

 

                                                              КЛЕТВА НА ПОСВЕТИЛИТЕ СЕ НА ПРАВОТО

 

Заклевам се да прилагам с достойнство знанията, получени от моите учители в правото и да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото,

да помня винаги, че основните повели на правото са да се живее честно, да не се вреди другиму и да се отдава всекиму неговото,

да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден(а) от стремежа да различавам доброто от злото, истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното,

да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване на мъдростта и силата на правото като изкуство за доброто и справедливото.

Заклех се!       

 

                               Решения на Факултетния съвет от 18.06.2019 г.

 

                                                                                                 […]

По т. 2 от Дневния ред Факултетният съвет утвърди избора на проф. д-р Янаки Стоилов за Ръководител на катедрата „Теория и история на държавата и правото“.

                                                                                                 […]

По т. 5 от Дневния ред Факултетният съвет прие предложението на декана проф. д-р Даниел Вълчев с помощна и консултативна функция към деканското ръководство да бъдат определени следните секретари към факултета:

  • секретар по акредитационните процедури - гл. ас. д-р Николета Кузманова;
  • секретар по научния календар на факултета - гл. ас. д-р Венцислав Петров; 
  • секретар по студентските въпроси (студентски омбудсман) – ас. Албена Великова;
  • секретар за  дигиталната среда – гл. ас. д-р Боян Бележков.  

 

 

                           Решения на Факултетния съвет от 17.09.2019 г.

 

                                                                                                 […]

По т. 3 от Дневния ред Факултетният съвет прие решение, че студентите от специалност „Международни отношения“ могат да кандидатстват за обучение в специалността „Право“, ако са завършили втори курс с общ успех от двете години на обучение не по-нисък от мн. добър (5.00). 

 

                          Решения на Факултетния съвет от 15.10.2019 г.

 

                                                                                                 […]

По т. 1 от Дневния ред Факултетния съвет прие решения за избор на нови преподаватели в Юридическия факултет както следва:

  • д-р Ани Митева – главен асистент по финансово и данъчно право;
  • д-р Борислав Ганчев – главен асистент по граждански процес; 
  • д-р Калина Георгиева – главен асистент по информационно право и правна информатика;
  • д-р Тихомир Рачев – главен асистент по римско частно право;
  • д-р Христина Танчева – главен асистент по гражданско и семейно право;
  • д-р Цветелина Димитрова – главен асистент по международно частно право.

 

 

                          Решения на факултетния съвет от 12.11.2019 г.

 

                                                                                                 […]

По т. 1 от Дневния ред Факултетния съвет прие решение за избирането на д-р Цвета Попова за главен асистент по трудово и осигурително право. 

 

                                                                                                 […]

По т. 4 от Дневния ред Факултетния съвет прие решение за откриване на процедури за приемане на нов учебен план на специалност „Право“ и на нов учебен план на специалност „Международно отношения“. В рамките на процедурите ще бъде преценена актуалността на сега преподаваните дисциплини в двете специалности, като ще се анализира необходимостта от отпадане на съществуващи дисциплини и откриването на нови. Промените ще бъдат обсъдени на равнището на отделните катедри, като през пролетта на 2020 година процедурите следва да завършат с обсъждане и приемане на предложенията за новите учебни планове от Факултетния съвет и внасянето им за окончателно произнасяне на органите на университета.