Премини към основното съдържание

Решения на ФС

 

                                                     

Решения на Факултетния съвет от 16.04.2019 г.

[…]

По т. 3 от дневния ред след проведено обсъждане Факултетният съвет на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ прие решение, протоколите за явяване на семестриални изпити от студентите в специалност “Право” да се изготвят отделно за I и II поток. Студентите да полагат изпити пред преподавателите, определени да водят занятия на съответния поток. Деканът на Юридическият факултет може да разрешава преместване на студент от единия поток в другия само при смяна на административната група и не повече от веднъж по време на срока на обучение във факултета.

 

Решения на Факултетния съвет от 14.05.2019 г.

[…]

По т. 2 от дневния ред след проведено обсъждане Факултетният съвет на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ прие решение, че при връчване на дипломите на завършилите специалност „Право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, се полага клетва със следното съдържание: 

 

КЛЕТВА НА ПОСВЕТИЛИТЕ СЕ НА ПРАВОТО

 

Заклевам се да прилагам с достойнство знанията, получени от моите учители в правото и да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото,

да помня винаги, че основните повели на правото са да се живее честно, да не се вреди другиму и да се отдава всекиму неговото,

да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден(а) от стремежа да различавам доброто от злото, истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното,

да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване на мъдростта и силата на правото като изкуство за доброто и справедливото.

Заклех се!

 

Решения на Факултетния съвет от 18.06.2019 г.

 

[…]

По т. 2 от дневния ред Факултетният съвет утвърди избора на проф. д-р Янаки Стоилов за Ръководител на катедрата „Теория и история на държавата и правото“.

[…]

По т. 5 от дневния ред Факултетният съвет прие предложението на декана проф. д-р Даниел Вълчев с помощна и консултативна функция към деканското ръководство да бъдат определени следните секретари към факултета:

 • секретар по акредитационните процедури - гл. ас. д-р Николета Кузманова;
 • секретар по научния календар на факултета - гл. ас. д-р Венцислав Петров; 
 • секретар по студентските въпроси (студентски омбудсман) – ас. Албена Великова;
 • секретар за  дигиталната среда – гл. ас. д-р Боян Бележков.  

 

 

Решения на Факултетния съвет от 17.09.2019 г.

 

[…]

По т. 3 от дневния ред Факултетният съвет прие решение, че студентите от специалност „Международни отношения“ могат да кандидатстват за обучение в специалността „Право“, ако са завършили втори курс с общ успех от двете години на обучение не по-нисък от мн. добър (5.00). 

 

Решения на Факултетния съвет от 15.10.2019 г.

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетният съвет прие решения за избор на нови преподаватели в Юридическия факултет както следва:

 • д-р Ани Митева – главен асистент по финансово и данъчно право;
 • д-р Борислав Ганчев – главен асистент по граждански процес; 
 • д-р Калина Георгиева – главен асистент по информационно право и правна информатика;
 • д-р Тихомир Рачев – главен асистент по римско частно право;
 • д-р Христина Танчева – главен асистент по гражданско и семейно право;
 • д-р Цветелина Димитрова – главен асистент по международно частно право.

 

 

Решения на факултетния съвет от 12.11.2019 г.

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетният съвет прие решение за избирането на д-р Цвета Попова за главен асистент по трудово и осигурително право. 

 

[…]

По т. 4 от дневния ред Факултетният съвет прие решение за откриване на процедури за приемане на нов учебен план на специалност „Право“ и на нов учебен план на специалност „Международно отношения“. В рамките на процедурите ще бъде преценена актуалността на сега преподаваните дисциплини в двете специалности, като ще се анализира необходимостта от отпадане на съществуващи дисциплини и откриването на нови. Промените ще бъдат обсъдени на равнището на отделните катедри, като през пролетта на 2020 година процедурите следва да завършат с обсъждане и приемане на предложенията за новите учебни планове от Факултетния съвет и внасянето им за окончателно произнасяне на органите на университета. 

 

Решения на Факултетния съвет от 19.12.2019 г.

                                                                                                 [...]

По т. 2 от дневния ред Факултетният съвет прие Правилник за организацията на образователната дейност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

Решения на Факултетния съвет от 14.01.2020 г.

 

[…]

 

По т. 2 от дневния ред Факултетният съвет прие решение да предложи на Академичния съвет внасяне на изменения в ПУРПНСЗАДСУ, като към минималните национални изисквания по чл.1, ал. 2 ППЗРАСРБ се добави допълнително изискване към кандидатите за заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в професионално направление 3.6 „Право“ да притежават образователно-квалификационна степен магистър по „Право“.

 

Решения на Факултетния съвет от 17.03.2020 г

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетният съвет реши да бъдат разпределени целево допълнителни стипендии за редовни докторанти за 2019 година, съгласно предложение на Комисия, назначена със Заповед на Декана.

 

Решения на Факултетния съвет от 14.04.2020 г.

[…]

По т. 3 от дневния ред Факултетният съвет реши да бъде разкрита процедура за създаване на магистърска програма „Защита на основните права“, след ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в специалност „Международни отношения“.

 

Решения на Факултетния съвет от 14.05.2020 г.

[…]

По т. 2 от дневния ред Факултетният съвет определя за „научен секретар“ на Юридическия факултет гл. ас. д-р Цвета Попова, считано от 01.06.2020 г. за период от две години.

Решения на Факултетния съвет от 27.05.2020 г.

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетният съвет реши, че поради преустановяване на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със заповеди на ректора на СУ: № РД-19-124/18.03.20 г., № РД-19-139/13.03.2020 г., № РД-19-140/18.03.2020 г. и № РД-19-172/07.05.2020 г., обучението в специалностите „Право“ и „Международни отношения“ през летния семестър на учебната 2019/2020 г. по изключение ще приключи със служебна заверка.

 

По т. 2 от дневния ред Факултетният съвет реши изпитите от редовната изпитна сесия на студентите от специалност „Право“, редовно обучение, и специалност „Международни отношения“ да се проведат в периода 15 юни – 10 юли 2020 г., а за студентите в специалност „Право“, задочна форма на обучение – от 15 юни до 31 юли, писмено и присъствено или, по предложение на титуляря на дисциплината със съгласието на ръководителя на катедрата и след разрешение на декана на ЮФ, неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др.

В случай, че формата на изпита се различава от тази, утвърдена в учебната програма на съответната дисциплина, титулярят на дисциплината е длъжен да уведоми студентите за промяната не по-късно от две седмици преди началото на сесията.

По т. 3 от дневния ред Факултетният съвет реши присъствените изпити да се провеждат при спазване на противоепидемиологичните мерки за влизане и разпределение на студентите в залите. Продължителността им да не надвишава два астрономически часа. Резултатите от изпитите да бъдат нанесени в изпитните протоколи, в системата СУСИ и в главната книга до края на лятната сесия. Протоколите да бъдат върнати в отдел „Студенти“ до края на лятната сесия.

По т. 4 от дневния ден Факултетният съвет реши по изключение, за неявилите се на изпити от лятната сесия на учебната 2019/2020 г. явяването на поправителна сесия да се смята за първо явяване (на редовна сесия). При неуспешно положен изпит, тези студенти да имат право на второ явяване в рамките на поправителната сесия съгласно академичния календар на университета. Това правило да важи и за студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“, независимо дали са се явили на съответния изпит по време на редовната лятна сесия.

По т. 5 от дневния ред Факултетният съвет реши по изключение за учебната 2020/2021 г. деканът на ЮФ може да разрешава да бъде записан студент и когато броят на невзетите от него изпити надхвърля определените в Правилника за организацията на образователната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, ако надхвърленият брой се дължи на невзети през предстоящата лятна сесия изпити.

По т. 6 от дневния ред, Факултетният съвет прие решение да бъде избран д-р Михаил Матеев Матеев за „главен асистент“ по история на българската държава и право.

 

Решения на Факултетния съвет от 15.09.2020 г.

 

[…]

По т. 2 от дневния ред:

Занятията в ЮФ на СУ, специалност „Право“, редовно обучение и специалност „Международни отношения“, започват на 5 октомври (понеделник) и се провеждат както следва:

 • Лекциите по задължителните дисциплини се провеждат присъствено;
 • Лекциите по избираемите и факултативните дисциплини се провеждат неприсъствено;
 • Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено. Преподавателите, провеждащи семинарни занятия, могат да организират присъствени консултации след предварителна заявка за аудитория до деканското ръководство.

Всички занятия (в това число и неприсъствените) се провеждат според утвърдените разписания.

Неприсъствените занятия се провеждат чрез системата Мудъл.

Отклонения от горните правила се допускат по основателни причини, при наличие на възможност и след съгласие на ръководителя на съответната катедра и разрешение на декана.

Присъствените занятия се провеждат при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

При съществена промяна на епидемичната обстановка ФС ще преразгледа начина на провеждане на занятията.


По т. 5 от дневния ред:

По изключение за учебната 2020/2021 г. деканът на ЮФ може да разрешава да бъде записан студент и когато броят на невзетите от него изпити надхвърля определените в Правилника за организацията на образователната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование в ЮФ на СУ, ако надхвърленият брой се дължи на невзети през изминалата лятна сесия изпити. По изключение за учебната 2020/2021 година не се взима под внимание от кой семестър са невзетите изпитите.


По т. 8 от дневния ред:

Тържественото откриване на новата учебна година в ЮФ ще се проведе на 1 октомври (четвъртък), от 11 часа в 272 аудитория на Факултета в присъствието на преподавателите и студентите от I-ви курс, без присъствието на родители и гости.

 

Решения на Факултетния съвет от 13.10.2020 г.

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетният съвет избра д-р Георги Валентинов Георгиев за главен асистент по гражданско и семейно (търговско право) и д-р Анастас Благовестов Пунев за главен асистент по граждански процес. 

 

Решения на факултетния съвет от 11.11.2020 г.

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетния съвет реши с оглед усложняващата се епидемична обстановка и зачестилите случаи на заболели от COVID-19 преподаватели, служители и студенти и предвид невъзможността държавният изпит да се проведе в друга форма освен присъствено, провеждането на държавния изпит по Публичноправни науки за студентите от специалност „Право“, насрочен за  27 ноември 2020 г. (писмен) и 2 и 3 декември 2020 г. (устен) да бъде отложено до нормализиране на епидемичната обстановка.

 

Решения на Факултетния съвет от 17.11.2020 г.

[…]

По т. 1 от дневния ред Факултетният съвет избра д-р Венцислав Людмилов Петров за доцент по гражданско и семейно право и д-р Симеон Ефимов Гройсман за доцент по обща теория на правото. 

По т. 3 от дневния ред Факултетният съвет реши:

1. обучението по избираеми и факултативни дисциплини на студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, по изключение може да приключи в рамките на започналата предварителна сесия с неприсъствено проведен изпит, с представяне на курсова работа или с други обявени форми за оценяване;

2. във връзка с преустановяване на присъствения учебен процес във висшите училища, съгласно заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, провеждането на изпитите по задължителните дисциплини от започналата предварителна сесия на студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, да се отложи;

3. след възобновяване на присъствения учебен процес студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, ще имат възможност за явяване на редовната изпитна сесия, както и повторно, по допълнително утвърден график.