Премини към основното съдържание

Библиотека

Извадка от  Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и Заповед РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)
НАРЕЖДАМ:
...............................

16. Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки да започнат работа с читатели на 1.06.2020 г. За срок до 31.07.2020 г. достъп до Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Определям работно време с читатели на Централна библиотека от 8.00 до 20.00 ч., а на филиалните библиотеки – от 8.30 до 17. 30 ч.
Всички читални да работят с капацитет 30% от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеките. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. Забранявам използването на настолните компютри в читалните зали.

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР
________________________________________________________________________________________________

Временни правила за работа 
на Юридическа библиотека с читатели
след 25. 05. 2020 г.


1. Достъп до Юридическа библиотека имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2. Двете читални работят с капацитет  до 30 %  от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите.

3. В библиотеката се допускат само читатели с маски.

4. При влизане в библиотеката читателите задължително дезинфекцират ръцете си.

5. Забранява се използването на настолните компютри. Читателите могат да използват свободно личните си лаптопи и таблети.

6. Извършва се задължително проветряване на читалните по десет минути на всеки час. При подходящи условия се работи при отворени прозорци. 

7. В зоната за заемане на литература не се позволява струпване на читатели, като се спазва  дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката.

8. В читалните се обособяват задължително места за върнатите библиотечни ресурси заети за домашно ползване или ползвани в читалните. Ползваните материали се поставят под карантина за 24 ч., след което могат да бъдат заемани от друг читател или вмъкнати във фонда.

9. Издаването на бележки за дипломиране и подпечатване на обходни листове се осъществява при спазване на съответната дистанция. Препоръчва се издаването на електронни бележки, които да бъдат подписани с електронен подпис и да бъдат изпращани по електронна поща.

10. Читателите използват само собствени средства за писане.

11. Достъпът до читателските партиди се осъществява чрез търсене по ИД в ИБИС ALEPH или по име без директен контакт на библиотекарите с читателските карти.

12. През този период не се приемат дарения.

13. Работното време на Юридическата библиотека е: понеделник – петък от 8.30 ч. до 17.30 ч.
 

 

________________________________________________________________________________________________

Адрес: София 1043, бул. Цар Освободител № 15,
Софийски университет, Северно крило, каб. 223
тел. 02 / 9308 372
имейл: law.library@uni-sofia.bg

Работно време: 8:30 - 20:00 ч.

Завеждащ библиотека: Явор Михайлов, j.mihailov@law.uni-sofia.bg

Служители:

Людмила Никова, l.nikova@libsu.uni-sofia.bg

Йоланта Георгиева, j.georgieva@libsu.uni-sofia.bg 

Юридическата библиотека (ЮБ) е най-посещаваната филиална библиотека от всички библиотеки в системата на Университетската библиотека (УБ) „Св. Климент Охридски“. Регистрираните й читатели са над 1500 – повече от половината от студентите от Юридическия факултет (ЮФ), студенти от ФсФ, ФНПП, Мед.Ф и други на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавателите от ЮФ и други факултети на СУ, служителите на СУ. Към тях трябва да прибавим и всички т.нар. „външни читатели“ – студенти по право в УНСС, НБУ, ВТУ, практикуващи юристи, граждани. Като цяло ЮБ има около една четвърт от всички читатели на УБ. В ЮБ има 86 читателски места, 6 от които компютъризирани.

ЮБ на СУ е създадена като самостоятелна сбирка от фонда на УБ през 1948 г. Тя е не само първата самостоятелна юридическа библиотека у нас, но е и най-голямата. В нея се съхраняват и на читателите се предлага достъп до близо 90 000 библиотечни единици правна, историческа, икономическа и медицинска литература – учебници, учебни помагала, монографии, съдебна практика, нормативни актове, енциклопедии, речници, студии и статии на различни езици (български, руски, английски, немски, френски, италиански, испански, сръбски, македонски, китайски, японски и други). Периодичните издания съставляват доста голям дял от общия фонд на библиотеката – близо 14 000 библиотечни единици на български (всички правни  списания), руски, английски, немски, френски, италиански, японски и други езици.

ЮБ се състои от две читални (голямата за учебна и помощна литература и по-малката за периодични издания), които са със свободен достъп за читателите. Освен това имаме и три хранилища (едно за по-новата литература слез 1990 г. и две за по-старата литература). В ЮБ има свободен достъп до Интернет и до правно-информационните програми Сиела и Апис. Към ЮБ действа и Европейски документационен център, който с годините се утвърди като един от най-големите в сферата на образованието у нас. От години функционира и Електронен каталог на целия фонд на УБ – в него има вкарани над 1600000 библиотечни единици и е на свободен достъп през Интернет.

В ЮБ работят трима библиотекари. Те активно участват и в издаването на подновения Годишник на ЮФ и на редица от сборниците със студии и статии на различните катедри на Факултета. Участват и в организирането на различни мероприятия на факултета, провеждани в библиотеката. Ежедневно подпомагат работата на читателите, подготовката на докторантите и оказват помощ на студентите при подготовката им за състезания. Те създадоха и Алманах на Факултета за 125 годишнината от създаването му, като електронният му вариант непрекъснато се осъвременява.

 

Каталози: азбучен, систематичен, топографски, електронен

Електронният каталог на Университетската библиотека предоставя възможност на читателите да издирват необходимата им литература по различни критерии – автор, заглавие, тематична област, ключова дума, класификационен индекс и др.

Библиотеката осигурява достъп и до други бази данни:

  • Правно-информационната система Ciela
  • Online бази данни, които съдържат пълнотекстови списания в областта на правото и други области на науката

От 2001 г. към Юридическата библиотека функционира Европейски документационен център, който получава основните издания на Офиса за публикации на Европейските общности в Люксембург. Сред получаваните издания са Официален вестник на Европейския съюз – на книжен и електронен носител, както и актуални материали по отделните политики на Европейския съюз.