Премини към основното съдържание

Библиотека

Адрес: София 1043, бул. Цар Освободител № 15,
Софийски университет, Северно крило, каб. 223
тел. 02 / 9308 372

Работно време: 8:30 - 20:00 ч.

Завеждащ библиотека: Явор Михайлов, j.mihailov@law.uni-sofia.bg

Служители:

Людмила Никова, l.nikova@libsu.uni-sofia.bg

Йоланта Георгиева, j.georgieva@libsu.uni-sofia.bg 

Юридическата библиотека (ЮБ) е най-посещаваната филиална библиотека от всички библиотеки в системата на Университетската библиотека (УБ) „Св. Климент Охридски“. Регистрираните й читатели са над 1500 – повече от половината от студентите от Юридическия факултет (ЮФ), студенти от ФсФ, ФНПП, Мед.Ф и други на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавателите от ЮФ и други факултети на СУ, служителите на СУ. Към тях трябва да прибавим и всички т.нар. „външни читатели“ – студенти по право в УНСС, НБУ, ВТУ, практикуващи юристи, граждани. Като цяло ЮБ има около една четвърт от всички читатели на УБ. В ЮБ има 86 читателски места, 6 от които компютъризирани.

ЮБ на СУ е създадена като самостоятелна сбирка от фонда на УБ през 1948 г. Тя е не само първата самостоятелна юридическа библиотека у нас, но е и най-голямата. В нея се съхраняват и на читателите се предлага достъп до близо 90 000 библиотечни единици на правна, историческа, икономическа и медицинска литература – учебници, учебни помагала, монографии, съдебна практика, нормативни актове, енциклопедии, речници, студии и статии на различни езици (български, руски, английски, немски, френски, италиански, испански, сръбски, македонски, китайски, японски и други). Периодичните издания съставляват доста голям дял от общия фонд на библиотеката – близо 14 000 библиотечни единици на български (всички правни  списания), руски, английски, немски, френски, италиански, японски и други езици.

ЮБ се състои от две читални (голямата за учебна и помощна литература и по-малката за периодични издания), които са на свободен достъп за читателите. Освен това имаме и три хранилища (едно за по-новата литература слез 1990 г. и две за по-старата литература). В ЮБ има свободен достъп до Интернет и ЮФ е закупил за свободно ползване правно информационните програми Сиела и Апис. Към ЮБ действа и Европейски документационен център, който с годините се утвърди като един от най-големите в сферата на образованието у нас. От години функционира и Електронен каталог на целия фонд на УБ – в него има вкарани над 1600000 библиотечни единици и е на свободен достъп през Интернет.

В ЮБ работят трима библиотекари с висше образование – завеждащият с право, един с българска филология и един с история. Те са едновременно и библиотекари, и библиограф информатори, и гардеробиери. Обслужват читателите, подреждат библиотечния фонд, извършват устни и писмени библиографски и библиотечни справки, извършват чисто библиотечната си работа – поръчват, приемат, регистрират и подреждат новопостъпилата литература. Активно участват в издаването на подновения Годишник на ЮФ и редица от сборниците със студии и статии на ЮФ.  Участват и в организирането на различни мероприятия на факултета, провеждани в библиотеката. Ежедневно подпомагат работата на читателите, подготовката на докторантите и оказват помощ на студентите при подготовката им за състезания. Те създадоха и Алманах на ЮФ за 125 годишнината от създаването му, като електронният му вариант непрекъснато се осъвременява.

През последните години средствата, отделяни за закупуването на литература в СУ рязко намаляха и сега по-голямата част от постъпленията в ЮБ са от дарения на факултета (като цяло), на преподаватели, на практикуващи юристи, дори на студенти. За по-доброто функциониране на ЮБ е необходимо – да се закупува повече литература,  да се инсталират още компютри, да има сканиращи апарати и сканираната литература да бъде на свободен достъп през Интернет в сградата на Ректората или да се качи на електронния каталог на УБ – така цялата качена там информация ще бъде достъпна отвсякъде. Може да се помисли така де се процедира и с електронния алманах, който да се обновява два пъти годишно. И преди всичко – разширение на помещенията за ЮБ. 

Каталози: азбучен, систематичен, топографски, електронен

Електронният каталог на Университетската библиотека предоставя възможност на читателите да издирват необходимата им литература по различни критерии – автор, заглавие, тематична област, ключова дума, класификационен индекс и др.

Библиотеката осигурява достъп и до други бази данни:

  • Правно-информационната система Ciela
  • Online бази данни, които съдържат пълнотекстови списания в областта на правото и други области на науката

От 2001 г. към Юридическата библиотека функционира Европейски документационен център, който получава основните издания на Офиса за публикации на Европейските общности в Люксембург. Сред получаваните издания са Официален вестник на Европейския съюз – на книжен и електронен носител, както и актуални материали по отделните политики на Европейския съюз.