Премини към основното съдържание

Кръжок по наказателно право

​ Към катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ функционира кръжок по наказателно право. В него участват студенти от 4-ти курс, специалност „Право“. Организацията на кръжочната дейност е насочена към задълбочаване на интереса на студентите към наказателното право и запознаването им с дейността на различни държавни институции, които имат съответно отношение към реализацията на наказателната политика на държавата. Дейността на кръжока включва две основни направления, които се развиват едновременно и са насочени към затвърждаване на теоретичните познания на студентите чрез прилагането им в практиката. В рамките на първия семестър на учебната година студентите посещават Върховния касационен съд и се срещат с ръководителя на Наказателната колегия, Конституционния съд и се срещат с председателя му. През втория семестър се провежда заключителна сесия на кръжока, на която студентите представят свои писмени разработки по избрани от тях теми в областта на наказателното право. В дискусиите по представените разработки участват и практикуващи юристи, което допринася в значителна степен за практическата подготовка на  студентите.

Кръжокът се ръководи от проф. д-р Лазар Груев вече повече от 15 години. За този времеви период дейността на кръжока има само едно прекъсване - за учебната 2014/2015 г., поради творчески отпуск на проф. Груев. От учебната 2015/2016 г., кръжокът продължи функционирането си и то с разширяване на дейността си.

В рамките на учебната 2017/2018 г. се разшири кръга на държавните структури, с чиято дейност се запознават участниците в кръжока по наказателно право. Наред с традиционните посещения и срещи, се организира посещение в Софийския затвор и посещение и в Централната комисия за борба с трафика на хора.

От 2016 г. на интернет страницата на Юридическия факултет се публикуват разработките на студентите, които са представени на ежегодната заключителна сесия на кръжока. Този начин на популяризиране на дейността на участниците в кръжока създава допълнителен стимул при изготвянето на разработките на студентите, тъй като прави резултатите от работата им публично достъпни. От друга страна публичността на разработките подпомага новите участници в кръжока в творческия им процес и позволява разширяване на тематиката, по която студентите работят.


 

Parent
Кръжоци