Премини към основното съдържание

Докторантури

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър“.
В ЮФ докторантски програми се провеждат в редовна и задочна форма на обучение, както и на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

 

Списък на акредитираните докторски програми в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Наименование на акредитираната докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Административно право и административен процес

19.10.2023 г.

9,64

3.6 Право

Граждански процес

15.02.2024 г.

9,44

3.6 Право

Гражданско и семейно право

15.02.2024 г.

9,47

3.6 Право

Конституционно право

19.10.2023 г.

9,53

3.6 Право

Криминалистика

19.10.2023 г.

9,05

3.6 Право

Международни отношения

21.04.2022 г.

9,20

3.3 Политически науки

Международно публично право

19.05.2021 г.

8,93

3.6 Право

Международно частно право

15.02.2024 г.

9,37

3.6 Право

Наказателно право

19.10.2023 г.

9,59

3.6 Право

Наказателнопроцесуално право

15.02.2024 г.

9,52

3.6 Право

Право на Европейския съюз

19.05.2021 г.

8,27

3.6 Право

Римско частно право

30.01.2026 г.

9,19

3.6 Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения 

02.11.2023 г.

 9,49

3.6 Право

Трудово право и обществено осигуряване

02.11.2023 г.

9,46

3.6 Право

Финансово право

12.09.2025 г.

9,67

3.6 Право


 

Parent
Образование