Премини към основното съдържание

Международни бизнес отношения

 Магистърска програма:  Международни бизнес отношения

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български език

 

Ръководител: Доц. д-р Боряна Мусева

Каб. 294 / 301

Тел.: 02 9308 483 / 290

e-mail: bmuseva@uni-sofia.bg

 

Лице за контакт: г-жа Стефания Шолева – секретар

Каб. 314

Тел.: 02 846 51 73 / 02 9308 359

e-mail: ssholeva@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма “Международни бизнес отношения” /МБО/ е насочена към повишаване на квалификацията на лица, които имат завършена бакалавърска и/или магистърска степен и вече имат определени познания в тази област – завършилите специалностите Право, Международни отношения, Международни икономически отношения, различни икономически специалности. В програмата МБО могат да бъдат обучавани и лица, които са завършили и други специалности на бакалавърско и/или магистърско равнище, които имат интерес към уредбата на международните бизнес отношения.

Приемът се осъществява въз основа на диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо и други документи относно допълнителни квалификации, специализации и дейности.

Магистърската програма МБО осигурява обучение по основните направления на международния бизнес и отношенията, които се пораждат при неговото осъществяване. Цели се усвояване на фундаментални знания относно предмета на международния бизнес, международната търговия и нейната правна уредба, международните инвестиции, данъчните и кредитните отношения във връзка с международния бизнес, международните икономически организации, международния транспорт, международния маркетинг, международното частно право, международния търговски арбитраж, право и вътрешен пазар на ЕС, правен режим на конкуренцията в ЕС.

Учебният план по програмата включва, съгласно изискванията на нормативната уредба, 8 задължителни (които осигуряват 39 кредита) и 5 изборни дисциплини (от които трябва да се набавят поне 6 кредита) и защита на дипломна работа (осигуряваща 15 кредита).

Магистърската програма е с продължителност 1 учебна година, 2 семестъра, 630 учебни часа и 60 кредита по системата EСTS. Всички магистранти с успех над 4.00 от сбора на кредитите се допускат до защита на дипломна работа. Обучението в магистърска програма МБО се провежда от утвърдени преподаватели в Юридическия факултет, а също и от други факултети на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – Стопански, Исторически.

Формите на обучение са: лекционни курсове, изнесено обучение, дискусии, практически занятия, срещи с изявени представители на бизнеса и арбитража, самостоятелна подготовка на доклади и есета, работа под научно ръководство. Изпитите се провеждат в писмена форма, като всеки преподавател уточнява дали това е присъствен писмен изпит (с ползване на нормативни материали и учебни помагала), разработване на курсов проект и др.

За завършване на Програмата всички магистранти подготвят дипломна работа под ръководството на научен ръководител – компетентно хабилитирано лице от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Дипломната работа се изготвя през последния семестър на обучението. Магистърската теза се защитава пред Държавна изпитна комисия, назначена със Заповед на Ректора.

Завършилите успешно магистърската програма МБО получават диплома за висше образование от Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения“.

Магистърската програма създава познания, с помощта на които успешно завършилите я магистри ще познават основополагащите регулации на бизнес отношенията на макро и микро ниво в различните сфери на тяхното проявление. Ще разполагат с умения за сключване на договори, за предвиждане на правни и икономически рискове, произтичащи от митнически, тарифни ограничения, защита на конкуренцията, на личните данни и на търговската тайна, данъчни и банкови регулации и др. Магистрите ще имат професионална компетентност по повод на правни спорове с международни усложнения от гледна точна на възможни съдебни, арбитражни, инвестиционни и помирително способи за уреждането им. Те ще имат познания за международната търговия, както от гледна точна на договорите за международна продажба на стоки и доставка на услуги, така и на всякакви други договорни и извъндоговорни отношения, които съпътстват нейното осъществяване. Успешно завършилите програмата придобиват и компетенции за адекватна работа с източниците на правото на ЕС, с отделните политики на ЕС в сферата на международната търговия, вкл. в рамките на ЕС.

Успешното обучение гарантира на завършилите Програмата овладяване на основите на международния бизнес и навлизане в същността на най-важните негови направления – международни инвестиции, международна търговия, транснационални корпорации, избягване на двойното данъчно облагане, финансиране и кредитиране на бизнеса, маркетинг, международна закрила на интелектуалната собственост, превози, ползотворно международно бизнес договаряне и успех при уреждането на международни инвестиционни, международно частно право, право и вътрешен пазар на ЕС, конкуренция и търговски спорове.

Завършилите магистърската програма МБО могат да работят по специалността у нас и в чужбина: в държавни и частни международни икономически институции и банки, в търговски, вкл. инвестиционни дружества, в транс национални корпорации и в неправителствения сектор. Могат да развиват собствен или съвместен бизнес в страната и в чужбина.

С учебния план на магистърска програма МБО може да се запознаете на този линк, както и с отделните дисциплини на този линк. 

 

 

Parent
Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен