Премини към основното съдържание

Защита на основните права

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 60 
Език на обучение: български

Ръководител на програмата: доц. д-р Мартин Белов, mbelov@uni-sofia.bg

Актуална информация за приема в новата магистърска програма на ЮФ „Защита на основните права“ за академичната 2024/2025 година (брошура за сваляне).

Магистърската програма „Защита на основните права“ е най-новата магистърска програма на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е насочена към задълбочено изучаване на основните права и допринася за формиране на практически умения за тяхната ефективна защита при работа в публичния или частния сектор.
Магистърската програма предлага задълбочено професионално обучение, което стъпва на балансирано съчетаване на теоретичен анализ и практическа насоченост. Тя цели да осигури полезни познания за вътрешноправната, сравнителноправната европейската и международната уредба на основните права, както и за конкретните механизми за тяхната защита.
Програмата има за цел да осигури задълбочени и практически приложими знания и умения за прилагане на основните права в конкретни хипотези на правоотношения, свързани със създаването на нормативна уредба, правоприлагането и правораздаването.

Професионална реализация

Успешното завършване на програмата позволява на магистрантите с юридическо образование да надградят знанията, придобити в общите курсове по конституционно право, сравнително конституционно право, основни права на човека, международно публично право и право на ЕС, като ги допълнят със съществени практически умения. На магистрантите с бакалавърска или магистърска степен от други неюридически специалности, програмата позволява да получат широка обща правна култура по проблемите на основните права на човека и тяхната защита. На завършилите програмата се предоставя подготовка, която позволява експертна професионална реализация, включително подготовка за участие в релевантни конкурси, както в публичния сектор и съдебната система в България, така и в европейските институции или в международни организации.

Адресати

Магистърската програмата е предназначена за магистранти, завършили с успех не по-малко от 3.50 бакалавърска или магистърска степен в професионални направления, включени в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“. Това позволява в програмата да се включат кандидати, завършили различни специалности,  имащи отношение към основните права и тяхната защита, като:

  • право;
  • международни отношения; 
  • администрация и управление; 
  • политически науки; 
  • икономика;
  • социология, aнтропология и науки за културата; 
  • обществени комуникации и информационни науки;
  • социални дейности.

В програмата се приемат магистранти платено обучение. Приемът се осъществява въз основа на диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография и мотивационно писмо. Броят на местата не е ограничен.
Таксата за платено обучение в програмата е 2400 лв. Тя се плаща на две равни части при записване (м. октомври) и в началото на втория семестър (м. февруари).

Обучение

Магистърската програма е с продължителност една учебна година, 2 семестъра, 540 учебни часа и 60 кредита по системата EСTS. Учебният план на магистърската програма включва 7 задължителни и 6 изборни дисциплини, както и изготвянето на дипломна работа. Всички магистранти с успех над 4.00 от изпитите по учебните дисциплини се допускат до защита на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения – Защита на основните права”.

 

 

Parent
Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен