Премини към основното съдържание

Международни отношения

Обучението по специалност „Международни отношения“ в Юридически факултет започва през 1993 г. До 2004 г. студентите по Международни отношения се обучават по единна магистърска програма с 5-годишен срок на обучение, а от 2004 г. – по бакалавърска и по магистърски програми, достъпни за вече завършилите висше образование.

Професионална реализация

Бакалавърската специалност „Международни отношения” подготвя експерти в областта на международните отношения и външната политика. След успешно завършване на четиригодишно обучение студентите получават образователно-квалификационната степен „Бакалавър по международни отношения”. Това им позволява да се реализират във всички области, които изискват специализирано познаване на съвременните международни проблеми, националната и международната сигурност, международните организации и външната политика на Република България. Задълбочените експертни знания и умения на бакалаврите по международни отношения  са широко търсени в рамките на дипломатическата служба, публичните институции, работещи в областта на сигурността и отбраната, международните правителствени и неправителствени организации, международните отдели на търговски дружества, журналистиката, изследователски центрове в сферата на международните отношения.

Обучение

Студентите по специалността се обучават в редовна форма за 8 семестъра. Учебният план по „Международни отношения“ съдържа учебни дисциплини, предоставящи специфични професионални знания в областта на теорията и историята на международните отношения, външната политика, международното право, националната и международна сигурност, международните конфликти, международните организации, европейската интеграция и международните преговори. Езиковата подготовка на студентите включва изучаването на най-малко два чужди езика, единият от които е задължително английски. Учебните дисциплини биват задължителни (приблизително 1/3) и избираеми (приблизително 2/3 от общия брой). Големият брой поддържани избираеми курсове позволява на студентите да формират самостоятелно насочеността на своето обучение според своите потребности и интереси в областта на общите социални и политически теории, регионалните изследвания или международното право. Студентите имат възможността да избират между множество европейски университети, където да се обучават за един или два семестъра по програмата „Еразъм+“. Съществено допълнение на учебния процес са международните студентски състезания по международно право, право на ЕС, права на човека и др., както и активността на Студентския Дипломатически клуб, другите студентски клубове и международните конферентни прояви, осъществявани в Юридическия факултет.

Четвъртокурсниците по „Международни отношения“ преминават през задължителни учебни стажове в Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Президентството и в други правителствени институции и неправителствени организации, работещи в сферата на международните отношения.

След успешно полагане на всички семестриални изпити студентите завършват обучението си с полагането на два държавни изпита − по международни отношения и по чужд език. Държавният изпит по международни отношения се състои в устно интерпретиране на казуси през основните теоретични направления, изучаващи международните отношения: Теория на международните отношения, История на международните отношения, Теория на външната политика, Теория на международните преговори, Международни спорове и конфликти, Международно публично право, Международно частно право.

Бакалаврите, дипломирани с общ успех по-висок от „Добър (4,00)” могат да кандидатстват за продължаване на образованието си в Юридическия факултет в следните магистърски програми, предоставящи високо специализирани познания в конкретни сфери от областта на международните отношения: Международна сигурност, Международни бизнес отношения, Многостранна дипломация и международни организации, Право на Европейския съюз, Частноправни отношения  с презгранични последици в Европейския съюз.

Право и международни отношения

Специалност „Международни отношения” предоставя на своите възпитаници задълбочени юридически познания в сферата на международното право. Студентите-международници могат да изучават едновременно и право като втора специалност. Кандидатстването за това става след завършен втори курс с минимален успех от досегашното обучение 5,00 и при условия и ред, определени от Факултетния съвет на ЮФ.        

Материални условия за обучението

Обучението на студентите в бакалавърската специалност „Международни отношения” се осъществява както на територията на Ректората, така и в другите сгради на Факултета по журналистика и масова комуникация и Стопански факултет. На разположение на студентите е Библиотеката на Юридическия факултет, която разполага с две читални зали. Студентите на Факултета активно използват цялата система от библиотеки на Университета, включително Франкофонския, Австрийския и Немския библиотечно-информационни центрове,  Библиотечно-информационния център по англицистика и американистика, Испаноезичния център „Еухенио Косериу”, както и Централната университетска библиотека, която работи с удължено работно време, с филиалните библиотеки и библиотеката в Студентски град.

Студентите на Факултета имат правото да ползват общежитията на Университета в ж. к. “Студентски град“ при ред и условия, с които можете да се запознаете тук.

Кандидатстване

Зрелостниците, които кандидатстват за обучение в бакалавърската специалност „Международни отношения“, полагат организирания от Университета конкурсен изпит по История на България заедно изпит по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански или руски). Вместо оценка от изпит по чужд език в балообразуването може да бъде използвана оценка от матура по един от посочените езици. Приемният бал се образува от сбора на три компонента − оценката от изпита по история на България, оценката от изпита по чужд език или матурата и общия успех от дипломата за средно образование. Понастоящем можете да се запознаете с формулата за балообразуване, приложима за кандидатстудентската кампания през 2019 г. (вж. тук) и правилата за нейното прилагане (вж. тук).

Такси

Съобразно с изискванията на Закона за висшето образование студентите заплащат за обучението си такса в размер според утвърдения от Министерския съвет за съответната учебна година (връзка). Годишните такси за новоприетите студенти през учебната 2019/2020 г. са в размер на 800 лв. за студентите – редовно обучение. С подробна информация за таксите на студентите, приети през предходните години, можете да се запознаете на сайта на Университета (връзка).

Стипендии

Студентите имат право да получават стипендии за успех (за съответния семестър) и целогодишни стипендии, ако отговарят на условията, предвидени в Постановление на Министерския съвет №90 от 26.05.2000 и във вътрешните актове на Университета за отпускане на стипендии. С условия, приложими за настоящата учебна година, заедно с допълнителни възможности за получаване на стипендии, можете да се запознаете тук.

 

Parent
Бакалавърски и магистърски програми