Премини към основното съдържание

Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен

За информация относно актуалната кампания за прием на документи вж. информацията тук.

В магистърските програми за обучение след предобиване на предходна степен на висше образование се осъществява прием по държавна поръчка и за платено обучение въз основа на ежегодно актуализирани правила за прием (Вж. текущия Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2019/2020 г.).
Кандидати за обучение в магистърските програми могат да бъдат лицата, завършили висше образование (бакалавърска степен или магистърска степен след средно образование) с успех, не по-нисък от „добър“. Специалистите, завършили бакалавърска или магистърска степен, съответна на магистърската програма, за която кандидатстват, преминават през 3-семестриален курс на обучение. Обучението за останалите лица (неспециалисти) е 4 семестъра.

За държавна поръчка могат да кандидатстват само лица, които нямат вече придобита друга магистърска степен по държавна поръчка. Кандидатите за субсидирани от държавата места полагат конкурсен изпит пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми и/или  хабилитирани преподаватели. Заедно с оценката от този изпит балообразуващ характер има и средният успех от дипломата за завършената бакалавърска или магистърска степен. Класирането на магистрантите по държавна поръчка става съобразно приоритетно посочените магистърски програми, за които се кандидатства, и споре постигнатия от тях бал. 

Кандидатите, които не кандидатстват за държавна субсидия, се явяват на интервю пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми и/или хабилитирани преподаватели в ЮФ. Интервюто се провежда по въпросника за съответната магистърска програма, за която кандидатстват. Крайният бал се формира от успеха в дипломата за бакалавър/магистър след получаване на положителна оценка от комисията. Получилите отрицателна оценка не участват в класирането за прием. Класирането на кандидатите става въз основа на приоритетно посочената от кандидатите магистърска програма и възможностите за прием през текущата учебна година. В класирането за тази група могат да участват също и неуспелите кандидати за обучение по държавна поръчка, които са получили на устния конкурсен изпит оценка, равна или по-висока от „добър“, и изрично са посочили в молбата си това свое желание.

През зимния семестър (от м. октомври) започват обучението си магистрантите с 4-семестриален курс на обучение, а през летния (от м. март) – с 3-семестриален курс на обучение, като приемът за последните е през м. февруари.

Parent
Бакалавърски и магистърски програми