Премини към основното съдържание

Международна сигурност

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български език

 

Ръководител: доц. д-р Наталия Киселова

тел.: 02/846 51 73; 02/9308 483

e-mail: astojanova@uni-sofia.bg. 

 

Магистърската програма Международна сигурност има за цел да повиши квалификацията на лица, завършили с оценка, не по-ниска от „добър“ бакалавърска или магистърска степен в професионални направления, включени в област на висшето образование съгласно Постановление №125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионални направления: 2. Хуманитарни науки (2.1. Филология, 2.2. История, 2.3. Философия); 3. Социални, стопански и правни науки (3.1.Социология, aнтропология и науки за културата; 3.3. Политически науки; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право; 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика) и 9. Сигурност и отбрана (9.1. Национална сигурност; 9.2. Отбрана).  

Срокът за обучение е 2 семестъра. Приемът се осъществява въз основа на диплома за бакалавърска или магистърска степен, автобиография и мотивационно писмо. Броят на местата не е ограничен.

Обучението включва, съгласно изискванията на нормативната уредба, 8 задължителни (които осигуряват 40 кредита) и 6 изборни дисциплини (предоставящи 18 кредита и от които трябва да се набавят поне 12 кредита), както и дипломна работа (осигуряваща 15 кредита). То е с продължителност 1 учебна година, 2 семестъра, 660 учебни часа и 63 кредита по системата EСTS съгласно учебния план (30 кредита през първи семестър и 33 кредита през втори семестър). Всички магистранти с успех над 4.00 от сбора на кредитите се допускат до защита на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по международни отношения – международна сигурност”.

Обучението се осъществява от утвърдени български специалисти в материите на международните отношения, историята, международното право и правото на Европейския съюз с богат преподавателски, научен и експертен опит. Преподаването по програмата е обезпечено от екип от 9 преподаватели, в преобладаващата си част щатни, със съдействието на външни практици в съответната материя (от държавния и неправителствения сектор). Допълващи за теоретичната и практическата подготовка са сключените от ЮФ редица договори за междууниверситетско сътрудничество по Програма „Еразъм+” на ЕС за образователен обмен и стаж.

Магистърската програма по Международна сигурност съчетава дългогодишни традиции на обучение с изцяло актуализиран учебен план. В този смисъл тя има амбициите да предостави задълбочени и широки знания и умения относно основните теоретични и практически проблеми на сигурността, както и относно фундаменталните съществуващи способи за гарантиране на сигурността в Европа и в глобален план под формата на нормативно регулиране и институционални механизми. Програмата предлага систематични знания за теоретичните концепции за сигурността, стратегическите изследвания и разоръжаването, международната енергийна сигурност, актуалните проблеми на международните отношения и сигурността в модерната и постмодерната епоха, употребата на сила, общата европейска политика във външните работи и сигурността, проблемите и средствата за гарантиране на вътрешната сигурност в ЕС, въздействието на международната престъпност върху международната сигурност. В обхвата на обучение са включени също въпроси, свързани с влиянието на религиите върху международната сигурност, гарантиране на човешката сигурност, влиянието на проблемите на околната среда върху сигурността, демократичният контрол върху външната политика и сектора за сигурност, евроатлантическата система за сигурност, както и проблемите на киберсигурността.

В магистърската програма по Международна сигурност се прилагат апробирани интерактивни методи в общуването между обучаемите и обучителите. На първо място, теоретичните категории и концепции се поставят в конкретен контекст чрез илюстративни примери или подробни емпирични случаи, за да станат достъпни за студентите. На второ място, студентите се включват активно в дискусии и дебати, където се излагат и защитават позиции, предлагат се или се отхвърлят решения (сократически метод на преподаване), с което разгръщат комуникационни компетентности. На трето място, студентите се ангажират в сравнителни анализи на политически документи или правни актове, с което развиват критическо мислене. Не на последно място, студентите имат възможността да участват в симулации на преговори, работилници за изготвяне на програми и стратегии, ролеви игри, текущи научни конференции в СУ, както и могат да бъдат ангажирани в задачи по академично писане и в различни проекти на ЮФ като сътрудници по научни проучвания. 

Всички магистранти подготвят дипломна работа под ръководството на научен ръководител през последния семестър на обучението си. Магистърската дипломна работа се защитава пред държавна изпитна комисия. Завършилите успешно магистърската програма Международна сигурност получават диплома за висше образование от Юридическия факултет на Софийския университет с образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения – международна сигурност“.

Подробно представяне на програмата може да намерите тук.

Учебен план на Магистърска програма "Международна сигурност" може да намерите на този линк. 

 

Parent
Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен