Премини към основното съдържание

Международни организации и многостранна дипломация

Магистърска програма

„Международни организации и многостранна дипломация“

 

Ръководител: Доц. д-р Мариета Рабохчийска

Каб. 301

Тел.: 02/846 51 73; 02/9308 290

e-mail: rabohchijs@uni-sofia.bg

 

Лице за контакт: г-жа Анета Стоянова – секретар

Каб. 314

Тел.: 02/846 51 73;  02/9308 359

e-mail: astojanova@uni-sofia.bg

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български език

 

Магистърската програма „Международни организации и многостранна дипломация“ (МОМД) е предназначена за кандидати, завършили с оценка, не по-ниска от добър (4.00), бакалавърска или магистърска степен в професионалните направления, включени в област на висшето образование съгласно Постановление №125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионални направления: 2. Хуманитарни науки (2.1. Филология, 2.2. История, 2.3. Философия); 3. Социални, стопански и правни науки (3.1.Социология, aнтропология и науки за културата; 3.3.Политически науки; 3.5.Обществени комуникации и информационни науки; 3.6.Право; 3.7.Администрация и управление; 3.8.Икономика ) и 9. Сигурност и отбрана (9.1. Национална сигурност; 9.2. Отбрана).

Приемът се осъществява въз основа на диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо и при наличие, но без да е задължително условие – други документи за допълнителни квалификации, специализации и дейности. Броят на местата не е ограничен.

Програмата предлага широкообхватно професионално обучение в областта на многостранната дипломация и международните организации. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, усвояване на основите на научноизследователска дейност в материята и създава условия за образователна мобилност на студентите, включително пълна международна сравнимост на получените знания и придобитите умения, както и развитие на способност за адаптация в условията на актуални социални, икономически и технологични промени и нови тенденции в международните отношения.  

Учебният план на магистърската програма включва, съгласно изискванията на нормативната уредба, 8 задължителни дисциплини (които осигуряват 37 кредита) и 6 избираеми дисциплини (които дават 15 кредита и от които трябва да се набавят задължително 8 кредита), както и защита на дипломна работа (осигуряваща 15 кредита).

Съгласно учебния план магистърската програма е с продължителност 1 учебна година, 2 семестъра, 615 учебни часа (от които задължително се покриват 525 часа) и 60 кредита по системата EСTS (30 кредита през първия семестър и 30 кредита през втория семестър). Всички магистранти с успех над 4.00 от сбора на кредитите се допускат до защита на дипломна работа, която се изготвя през втория семестър на обучението под ръководството на научен ръководител – компетентно хабилитирано лице от СУ „Св. Климент Охридски“. По изключение научен ръководител може да бъде и гл. асистент, доктор от СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърската теза се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена със заповед на ректора на СУ.

Обучението в програмата се провежда от утвърдени български специалисти – преподаватели в Юридическия и в други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ – в областта на международните отношения, историята, международното право и правото на Европейския съюз. Методологията на обучението включва лекции, аналитични дискусии и дебати, самостоятелна работа в библиотеки и с електронни ресурси, подготовка на доклади и есета, практически занятия, включително за анализ на политически документи и правни актове, изпити, работа под научно ръководство и разработване на научна теза. Всеки преподавател определя в учебната програма по съответната дисциплина формата на изпита (устна или писмена – развиване на въпрос, отворен или затворен тест, представяне на курсов проект и др.) и, ако са предвидени, формите на текущ контрол – тестове, дискусии, разработване на курсови работи, научни есета и др.).

Завършилите успешно магистърската програма МОМД получават диплома за висше образование от Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения – международни организации и многостранна дипломация“.

Обучението в магистърската програма гарантира на дипломиралите се максимално широк обем от задълбочени познания относно многостранната дипломация, която се осъществява в рамките на международните организации и международните конференции, значими познания за най-важните ѝ аспекти на универсално и регионално ниво, както и за други прояви на многостранно сътрудничество в съвременните международни отношения.

В резултат на обучението по различните курсове студентите придобиват систематична теоретична подготовка, развиват специализирани практически умения, придобиват и общи академични компетентности, свързани с проучване и анализ на източници, формулиране на собствени позиции по актуални проблеми на многостранната дипломация, разработване на академични текстове.

Завършилите магистърската програма могат да получат широка професионална реализация като „магистър по международни отношения – международни организации и многостранна дипломация“ в Р България (в Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, представителства/офиси на международни организации, административно-технически структури на чужди дипломатически мисии в страната, международни отдели на национални ведомства и агенции, специални служби) и зад граница (в дипломатическите и консулски представителства на държавата, постоянните представителства на Р България при международните организации, международни организации и др.). Успешното обучение и завършване на програмата също така гарантира повишаване на квалификацията на служители в държавната администрация.

С отделните дисциплини, които се изучават в магистърската програма МОМД може да се запознаете на този линк.

Parent
Бакалавърски и магистърски програми