Премини към основното съдържание

Магистърска програма по право на Европейския съюз

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 60 
Език на обучение: български, френски и английски език (с осигурен пълен експертен превод на български език)

Актуална информация зa академичната 2023/2024 година (брошура за сваляне)

Ръководител на програмата: доц. д-р Христо Христев, hristo.hristev@uni-sofia.bg
Интернет-страница на програмата: http://law.uni-sofia.bg 

Международната магистърска програма Право на ЕС се осъществява съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и най-старото училище по европейско право – Европейският университетски център в Нанси (Université de Lorraine, Centre européen universitaire de Nancy), и с институционалната подкрепа на Института по Европейско право и Центъра за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийския университет.
Преподавателският състав включва някои от най-големите имена на европейската и българската наука по Право на ЕС, сред които проф. Жан-Пол Жаке, проф. Флоранс Беноа-Ромер, проф. Жан-Дени Мутон, проф Етиен Крики, проф. Жан –Клод Гутрон, проф. Жоел Ридо и др. По традиция през академичната година лекции изнасят и представители на практиката, сред които- съдии и генерални адвокати от Съда на ЕС, експерти към Европейската комисия и др.

Професионална реализация

Успешно завършилите магистранти получават диплом за магистърска степен по „Международни отношения – Право на ЕС“ и френски университетски диплом за специализация. Успешно положилите френските изпити магистранти получават две магистърски дипломи – българска и френска – което представлява изключително конкурентно предимство при професионалната реализация. Дипломите се признават във всички държави от ЕС.

Цел и адресати

Международната магистърска програма е предназначена за кандидати, завършили с успех, не по-нисък от добър (4.00), бакалавърска или магистърска степен в професионални направления, включени в областта на политическите, социалните, стопанските или правните науки. Обучението продължава една учебна година (2 семестъра, 750 учебни часа и 60 кредита по системата EСTS съгласно учебния план/Линк/). Всички занятия на чуждестранните лектори се провеждат с експертен суксесивен превод на български език. Владеенето на чужд език не е изискване, а предимство в учения процес.
Всички успешно завършили получават две дипломи – българска и френска.
Магистрантите, които владеят френски език, се записват като студенти едновременно в Софийския университет и в Университета на Лотарингия, Франция, и полагат изпити и защитават магистърска теза на френски език, което им позволява да получат едновременно две дипломи за магистърска степен: от Софийския университет (след полагане допълнително само на български държавен изпит) и от Европейския университетски център при Университета на Лотарингия, Франция (ниво М-2).
Магистрантите, които не владеят френски език, също получават и втора френска диплома – удостоверение за специализация от университетите на Лотарингия. 

Особеност на програмата е формирането на студентски колектив от практикуващи юристи и млади кадри, постъпващи непосредствено след завършването на бакалавърска или магистърска степен. От началото на провеждането си през 2007 г. досега програмата е обучила над 750 специалисти, сред които съдии и прокурори от всички структури на съдебната система (сред които съдии от ВАС и ВКС и прокурори от ВКП и ВАП), служители в централната и местната администрация,  адвокати, нотариуси, юрисконсулти.

Обучение

Програмата предлага задълбочено професионално обучение на вече запознати с европейската правна проблематика кандидати. Обучението се отличава със своята теоретична задълбоченост и засилена практическа насоченост и цели успешното упражняване на правата и изпълнение на задълженията на Република България като член на ЕС и специално доброто прилагане на правото на ЕС. Предназначението на програмата е да предоставя задълбочени и практически приложими знания и умения за създаването и прилагането на специфичното Право на ЕС и за функционирането на съдебната система на ЕС. Осигурява се обучение по френски език (експертно и за начинаещи).

Обучението в програмата осигурява изключително разгърнати знания по всички основни правни аспекти на европейската интеграция: политическа и правна история и философия на интеграцията, институционна система на ЕС, правна система на ЕС,  гражданство на ЕС и права на човека в ЕС, съдебна система на ЕС, Вътрешен пазар и свободи на движение, правен режим на конкуренцията в ЕС, Общите политика на Съюза за сближаване и растеж, Международното частно право на ЕС, Външните отношения на Съюза, пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наказателноправни и гражданскоправни аспекти), Икономическия и паричен съюз, Енергийна политика и ЕОАЕ, актуални проблеми на интеграционния процес и френска методология на европейската интеграция.
Знанията и уменията, които се придобиват в резултат на успешното обучение в програмата, позволяват постигането на максимално висока обща и специализирана подготовка по всички правни проблеми на европейския интеграционен процес. Така магистрантите с юридическо образование надграждат знанията, придобити в общия курс по Право на ЕС в юридическите факултети, и ги допълват със съществени практически умения, а магистрантите с бакалавърска или магистърска степен от други, неюридически специалности, свързани с процеса на европейската интеграция, получават широка обща правна култура по проблемите на интеграцията и практически полезни знания и умения относно нейното осъществяване в членуваща държава. Така на завършилите програмата се осигурява подготовка, позволяваща много широка професионална реализация.

Учебен план (линк за сваляне).

Parent
Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен