Премини към основното съдържание

Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен

 

Обща информация за магистърските програми

Кандидатмагистърска кампания 2024/2025 (вж. информацията на сайта на СУ)

В магистърските програми за обучение след предобиване на предходна степен на висше образование се осъществява прием по държавна поръчка и за платено обучение въз основа на ежегодно актуализирани правила за прием (Вж. текущия Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2024/2025 г.).
Кандидати за обучение в магистърските програми могат да бъдат лицата, завършили висше образование (бакалавърска степен или магистърска степен след средно образование) с успех, не по-нисък от „добър“. Курсът на обучение за всички магистърски програми е 4 семестъра.

За държавна поръчка могат да кандидатстват само лица, които нямат вече придобита друга магистърска степен по държавна поръчка. Кандидатите за субсидирани от държавата места полагат конкурсен изпит пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми и/или  хабилитирани преподаватели. Заедно с оценката от този изпит балообразуващ характер има и средният успех от дипломата за завършената бакалавърска или магистърска степен. Класирането на магистрантите по държавна поръчка става съобразно приоритетно посочените магистърски програми, за които се кандидатства, и споре постигнатия от тях бал. 

 

Информация относно актуалната кампания за прием 

Приемът на документи за магистърските програми за учебната 2024-2025 г. в Юридическия факултет ще се осъществи изцяло онлайн в периода 26.08. - 27.09.2024 г.

При подаване на документи и създаване на профил в електронизираната система за регистрация  https://law.kmk.uni-sofia.bg/user/login, е необходимо кандидатите да се регистрират с валидни лични данни и валиден имейл адрес, като прикачат необходимите документи.

Приемът в магистърските програми „ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ и „ПРАВО НА ЕС“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, мотивационно писмо, свободен текст и бележка за платена такса за обработка на документи).

Приемът в магистърска програма „Международни бизнес отношения“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо и други документи относно допълнителни квалификации, специализации и дейности, бележка за платена такса от 30 лв. за обработка на документи).

Приемът в магистърската програма „Международни организации и многостранна дипломация“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо в свободен текст, бележка за платена такса от 30 лв. за обработка на документи и при наличие, но без да е задължително условие – други документи за допълнителни квалификации, специализации и дейности).

Приемът в магистърска програма "Международна сигурност", редовно платено обучение, протича в две фази: по документи (диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо, бележка за платена такса от 30 лв.) и онлайн събеседване.

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 30.09.2024 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ПЛАТФОРМАТА ZOOM НА СЛЕДНАТА АКТИВНА ВРЪЗКА:

https://us02web.zoom.us/j/89179944020

Класирането за всички магистърски програми се обявява в началото на м. октомври.\

 

Parent
Бакалавърски и магистърски програми