Премини към основното съдържание

Обща информация за „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“ e програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт. Програмата стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Приоритетите в сферата на образованието за Програма „Еразъм+“ са насочени към
осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система;
създаване на условия и среда за учене през целия живот.

Основните цели на Програма „Еразъм+“ за настоящия период (2014-2020 година) са:

  • повишаване осведомеността и капацитета на българската образователна общност за реализирането на проекти за глобална мобилност и партньорства в сферата на образованието, обучението и младежта; 
  • повишаване осведомеността и капацитета на разработващите политиките специалисти за използване и практическо прилагане на резултатите от проектите за мобилност и партньорства в сферата на образованието, обучението и младежта; 
  • насърчаване и увеличаване на партньорствата между всички форми на образование и обучение, от една страна, и пазара на труда, от друга, с цел преодоляване на актуалните предизвикателства като високото ниво на безработица, ранното напускане на училище и липсата на висококвалифицирана работна ръка.

Програма Програма „Еразъм+“, подкрепя следните дейности:

  • ключова дейност 1 - Образователна мобилност за гражданите в ЕС и извън него, като проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта);
  • ключова дейност 2 - Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики, като проектите, подкрепяни в рамките на тази дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.
  • ключова дейност 3 - Подкрепа за образователните политики чрез младежки диалог, като проектите за младежки диалог имат за цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат. Младежкият диалог има за цел да породи дискусия с участието на младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения, за да се подпомогне разработването на политики в тази област, и по-специално на стратегия на ЕС за младежта.

Координатор на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по програма "Еразъм+" е доц. д-р Мартин Белов, заместник декан по международна дейност, дигитализация и виртуална среда (електронна поща mbelov@uni-sofia.bg).