Премини към основното съдържание

Признаване на оценки от мобилност по програма "Еразъм+"

Правила за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „Еразъм“

Преди осъществяване на мобилността трябва да подготвите Споразумение за обучение/практика. Добрата подготовка на Споразумението за обучение/практика е от ключово значение за успешното протичане на мобилността. В него се описват всички подробности относно планираните дейности по мобилността в чужбина, включително кредитите, които трябва да бъдат придобити и които ще бъдат признати в изпращащия университет. Споразумението за обучение/практика се подписва тристранно – от бенефициера по мобилността, от изпращащата и от приемащата институция. Финансирането на конкретната форма на мобилност се осъществява според условията на Програма “Еразъм+” и след подписавне на Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика по програма “Еразъм+”. 

Ако сте студент, осъществяващ мобилност с цел обучение, Вашата приемаща институция ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records) с конкретните резултати от обучението – кредити и оценки (обикновено в рамките на пет седмици след края на Вашата мобилност).

Ако сте студент на мобилност с цел практика, институцията, в което се извършва практиката, ще Ви издаде Сертификата за практика (Traineeship Certificate), обобщаващ извършените задачи и оценки, които са били предварително предвидени в Споразумението за практика.

Имате право да се възползвате напълно от всички възможности за обучение/практика, които предлага приемащата институция/предприятие, като същевременно уважавате нейните правила на функциониране и се стремите да се представите отлично на всички изпити или други форми на оценяване.

Можете да поискате промени в Споразумението за обучение/практика само в изключителни случаи и в рамките на крайния срок, определен от изпращаща и приемащата институция. В този случай, трябва да потвърдите, че тези промени, са одобрени от изпращащата и приемащата институция/предприятие в рамките на период от две седмици след отправената молбата за промяна и да съхранявате копия от тяхното одобрение по електронната поща. Промени относно удължаване на продължителността на периода на мобилността трябва да бъдат направени възможно най-рано.

Приемаща институция/предприятие е обвързана да се отнася с Вас по същия начин, както със собствените си студенти/служители, а Вие трябва да положите всички необходими усилия, за да се интегрирате в новата среда. Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на мобилността. Независимо от това, може да бъдете таксувани с малки такси като всички местни студенти за разходи като застраховки, студентски асоциации, както и за използването на различни учебни материали.

Запазвате правото си да получавате всички национални стипендии или заеми по време на престоя си в чужбина, като сте задължени да заплатите всички студентски такси в изпращащия университет.
На студентите, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм+“ се гарантира и възможността да участват в сдружения, които улесняват интеграцията им в приемащата институция, като например мрежи от ментори и приятели, организирани от студентски организации, като “Erasmus Student Network”.

При мобилност по програма "Еразъм+" с цел практика студентът е длъжен сам да намери работодател, при който би осъществявал своята практика. Селекцията при тази мобилност се извършва не по факултети, а на централно университетско ниво - от Международен отдел на СУ "Св. Климент Охридски". Финансирането и отчитането на този вид мобилност е към АПАО.

 

Parent
Програма „Еразъм“