Премини към основното съдържание

Програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2022

ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява процедура за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (2022-2023 г.) от средствата, отпуснати на факултета със Заповед № РД 19-256/20.07.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срок за подаване на документи от кандидатите: от 29.08.2022 г. до 12.09.2022 г. /включително/.
Документите се подават на хартия в работното време на администрацията на Деканата на ЮФ: кабинет 237 – всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа или по електронен път чрез изпращане на сканирано копие на документите на e-mail: allambova@uni-sofia.bg.

За контакт: Антония Ламбова – Инспектор учебна дейност – Международна дейност, СДК (e-mail: allambova@uni-sofia.bg; телефон: 02/9308-577 ).

Документите на хартиен носител, се подават в един екземпляр. Дипломите се подават в копие, заверено от кандидата. 
Документи, подадени по пощата, няма да се разглеждат.

При подаване на документите кандидатът получава входящ номер, който се посочва при оповестяване на резултатите от конкурса на интернет страницата на ЮФ. При изпращане на документите по електронна поща, входящият номер се изпраща на кандидата на използвания от него електронен адрес незабавно след получаване на документите от служителя на ЮФ на СУ.


С условията и етапите на процедурата можете да се запознаете в приложените файлове:
Механизъм и правила
Процедура за подбор
Заявление за участие в процедурата за подбор на млади учени
Заявление за участие в процедурата за подбор на постдокторанти
Декларация 
Формуляр – Проектно предложение


Резултати от проведения конкурс

Документи за участие в конкурса за финансиране по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (2022-2023 г.) от средствата, отпуснати на Юридическия факултет със Заповед № РД 19-256/20.07.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, са подали пет кандидати – двама в модул „Млади учени” (заявления вх. № 4 и № 5), и трима в модул „Постдокторанти“ (заявления вх. № 1, № 2 и № 3). С решения на комисията по провеждане на конкурса, утвърдени с Решение на ФС на ЮФ от 20.09.2022г. и на АС на СУ от 28.09.2022 г., всички кандидати са допуснати до участие и класирани.


С изпълнението на програмата може да се запознаете тук: 
Резюмета на публикации (предстои въвеждане);
Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (2022-2023 г.) (предстои въвеждане).


 

Parent
Научни проекти