Премини към основното съдържание

Годишникът на Софийския университет е най-старото научно издание в България, публикувано за първи път през 1904 г. и събиращо в себе си постиженията на преподавателите от различните факултети и други звена на Университета.

Постепенно общият годишник бива разделен на издания за отделните факултети - първо се обособява том за Физико-математическия факултет (1908/1909 г.), а за 1914/1915 г. и Юридическият факултет започва да има отделен том. В продължение на десетилетя годишникът на ЮФ събира ценни изследвания на неговите преподаватели, докато публикуването му не е прекъснато през 1996 след излизането на неговия т. 85. През учебната 2018-2019 г. е взето решение за възстановяване на традицията за издаване на годишник и т. 87 излиза през 2019 г.

По настоящем Годишникът излиза въз основа на общи за Университета правила, като предложените за печат изследвания се рецензират в рамките на отделните катедри и подлежат на окончателно одобряване за печат от Факултетния съвет. Всички текущо отпечатвани томове на годишниците в Университета, включително и този на ЮФ, се разпространяват освен в печатно тяло и свободно в онлайн формат.

 
Том 86 - онлайн достъп (линк).

Том 87 - онлайн достъп (линк).

Годишник

 

2019