Премини към основното съдържание

Информация за писмения държавен изпит по наказателноправни науки

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по наказателноправни науки, който ще се проведе на 29 октомври 2021 г. (петък)  от 10:00 часа в сградата на Ректората на СУ, се регистрират за участие в изпита по следния график:

 

В 272 аудитория – студентите от ф№ 60766 до ф№ 61062 вкл.:

от 9,00 до 9,30 влизат номера от 60766 до 60897, от 9,30 до 10,00 влизат номера от 60898 до 61062;

 

В 292 аудитория – студентите от ф№ 59387 до 60765 вкл.:

от 9,00 до 9,30 влизат номера от 59387 до 60700, а от 9,30 до 10,00 влизат всички останали;

 

В 255 аудитория – студентите от ф№ 1290 до 1332 вкл.; от ф№ 7134 до 8786 и от ф№ 810556 до 810586 вкл. – регистрация от 9,30 до 10,00;

В 224 аудитория – студентите от ф№ 55724 до 59380 вкл. – регистрация от 9,30 до 10,00;

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изпитът ще се проведе по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация юрист и Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи.

Съгласно заповеди на министъра на здравеопазването: № РД-01-856/19.10.21 г. и № РД-01-861/21.10.21 г. за допълнение на заповед № РД-01-856/19.10.21 г. и заповед на декана на ЮФ на СУ № 264/20.10.21 г., до участие в изпита ще се допускат само студенти, които притежават "зелен сертификат" (сертификатите се показват при влизане в аудиториите, едновременно със студентските книжки. За по-бързата регистрация е необходимо сертификатите да се представят на хартиен носител);

При влизане в сградата на СУ и по време на изпита носенето на маски е задължително.