Премини към основното съдържание

Докторантури

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучениедистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра”. (http://www.neaa.government.bg)

 

Списък на акредитираните докторски програми в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Международни отношения 21.04.2022 г.
  Международно публично право 19.05.2022 г.
  Право на Европейския съюз 19.05.2022 г.
  Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. 02.11.2023 г.
05.05.02. История на държавата и правото - изтекъл срок 20.10.2017 г.
  Конституционно право 19.10.2023 г.
  Административно право и административен процес 19.10.2023 г.
  Гражданско и семейно право 15.02.2024 г.
  Граждански процес 15.02.2024 г.
  Трудово право и обществено осигуряване 02.11.2023 г.
05.05.13. Изобретателско, авторско и патентно право 08.09.2017 г.
  Международно частно право 15.02.2024 г.
  Наказателно право 19.10.2023 г.
  Наказателнопроцесуално право 15.02.2024 г.
  Криминалистика 19.10.2023 г.
  Правна информатика 14.01.2020 г.
  Финансово право 14.01.2020 г.
  Римско частно право 14.01.2020 г.
  Информационно право 14.01.2020 г.

 

Информация за обявените докторантури може да намерите тук:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/b_lgarski_grazhdani_i_grazhdani_na_strani_chlenki_na_es/priem_za_uchebnata_2019_2020_g/mesta_za_priem_na_doktoranti_po_d_rzhavna_por_chka_za_uchebnata_2019_2020_g

Parent
Образование