Премини към основното съдържание

Кръжок по гражданско и търговско право

Историята на Кръжока по гражданско и търговско право започва преди повече от един век. Корените му могат да бъдат открити в Семинара по частноправни науки, ръководен от проф. Венелин Ганев от 1913 г. до 1947 г. и в Семинара по гражданскоправни науки, ръководен от проф. Димитър Силяновски в периода 1947-1950 г. Впоследствие дейността на Кръжока е ръководена от проф. д.ю.н. Витали Таджер и доц. д-р Емил Георгиев. До смъртта си през 2017 г. сбирките на Кръжока ръководи доц. д-р Кристиан Таков. Към настоящия момент научни ръководители на Кръжока са гл. ас. д-р Виктор Токушев и доц д-р Венцислав Л. Петров.

В Кръжока като студенти са членували много от действащите преподаватели в Катедрата по гражданскоправни науки.

Сбирките на Кръжока са посветени на различни институти от всички дялове на гражданското право (обща част, вещно, облигационно, семейно, наследствено, авторско); търговското право; гражданскопроцесуалното право. Предварително се задава тема, по която организаторите изпращат съдебна практика, списък на литература, казуси. По време на сбирката се решават зададените казуси и се обсъждат теоретични и практически проблеми на съответния институт.

Ежегодно се избират двама студенти за председатели на кръжока. Те подготвят материалите за всяка следваща сбирка и след съгласуване с преподаватели от катедрата ги разпространяват чрез фейсбук страницата на кръжока:(https://www.facebook.com/groups/248282415219541/). От нея може да се получи актуална информация за датите и темите на следващите сбирки, както и за материалите за тях (казуси, литература, съдебна практика).

Членове на Кръжока ежегодно вземат участие и печелят призови места в ежегодните състезания по гражданско и търговско право - Националното състезание по гражданско и търговско право "Кристиан Таков" (гр. София), Междууниверситетското състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право (гр. Бургас) и др.

 

 

 

Parent
Кръжоци