Премини към основното съдържание
Кискинов

През лятото на 2019 г. Университетското издателство отпечата и втория том на фундаменталното изследване на проф. дюн Вихър Кискинов върху правната система, първата част, от който, също излезе по-рано тази година.

Първият том - Правната система. Ч. I. Онтология и методология представлява (УИ, „Св. Кл. Охридски“, 550 с.),  представлява второ преработено и допълнено издание на едноименния труд, публикуван през 2006 г. В изследването си авторът излага и обосновава идеята, че съвременното право преминава в нова среда на съществуване и действие. Правото на информационното общество е системно изграждано и системно действащо право, а преходът към новото обществено и правно състояние е съпроводен с възникване на нови правни понятия, нови научни цели и ценности. Възниква виртуалната правна реалност. Формира се теорията на правото на информационното общество. В разглеждания труд проф. Кискинов очертава онтологията и методологията на правните системни изследвания и определят техните цели в контекста на съвременното правно развитие, като дава необходимото за целта понятие за виртуална правна реалност, очертавайки нейния състав и функции. Изграждането и развитието на виртуалната правна реалност са представени и обосновани като нова парадигма на правната наука в информационното общество.

Вторият том - Правната система. Ч. II. Състав и действие (УИ, „Св. Кл. Охридски“, 566 с.), разглежда компонентите на правната система, техните функции, връзки и структури. Особено внимание се отделя на видовете юридически конструкции и съответствията между тях. Действието на съвременната правна система протича в материална и във виртуална среда. Определят се качествата, съставът и механизмите на юридически модел, който представя това действие. Очертава се развитието на правната система в информационното общество.