Премини към основното съдържание
Финансово право

Учебният курс по финансово право (специална част) е разработен въз основа на установената систематика за преподаването на учебната дисциплина финансово право в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ при действието на Конституцията от 1991 г. Членството на Република България в Европейския съюз, прилагането на динамично развиващото се вторично право на Европейския съюз, промените в националната ни финансовоправна уредба обосновават ново актуално, съдържателно разглеждане на темите включени в специалната част на дисциплината Финансово право. 

В курса, въз основа на анализа на националното право и правото на Европейския съюз, се разглеждат по теми основните публичноправни характеристики на бюджета, на данъците, на митата, на таксите, на финансовия надзор, на правомощията на Българска народна банка в условията на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и участието в Механизма на обменните курсове, на гарантирането на влоговете в банките, на валутния режим. 

Целта на учебния курс е да даде общи познания на студентите за правната уредба на основните институти на финансовото право и техните характеристики. Публичноправната финансовоправна уредба е насочена към гарантиране на устойчива фискална и парична политика в полза на гражданите. Тълкуването й в полза на фиска е отречено отдавна в теорията и в целите на съвременните финансови законодателства. При стриктното й тълкуване се отчита балансът в публичноправния обществен интерес и интересите на гражданите. Познаването й дава възможност на гражданите и организациите да защитават своите права и законни интереси. 

Курсът е съобразен със законодателството публикувано в Държавен вестник и Официален вестник на Европейския съюз към 21 ноември 2020 г. Поради динамиката в промяната на актовете от вторичното право на ЕС са използвани техните консолидирани версии.

Проф. Сашо Пенов