Премини към основното съдържание
Финансово

Книгата Финансово право (обща  част) е разработен въз основа на установената систематика за преподаването на учебната дисциплина финансово право в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. В нея са разгледани общотеоретичните въпроси за предмета на финансовото право, за характеристиката на финансовите правни норми, за възникването, развитието и погасяването на финансовите правоотношения, както и въпросите за имуществената отчетническа отговорност. Обхваната е относимата практика на Конституционния съд и тъкувателната практика на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Съобразена е правната уредба към 15.09.2021 г. .

 

В двете книги Финансово право (обща част) и Финансово право (специална част) изчерпателно са разработени всички въпроси от учебната програма по финансово право. Целта на изданията е студентите по право да разберат същността на финансовоправното регулиране, да разполагат със систематизирана и актуална информация за основните институти на финансовото право и да придобият умения за критично обсъждане на правната уредба и съдебна практика. Те могат да им послужат за подготовка както за семестриалните изпити, така и за държавния изпит по публичноправни науки.

 

Анализът на действащото законодателство и посочването на относима практика на Конституционния съд, тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища и практика по конкретни съдебни дела ще е в полза и за практикуващите юристи, защото динамиката на европейското и националното законодателство и на практиката по прилагането им са ежедневни предизвикателства, които съпътстват професионалната дейност на всеки юрист.