Премини към основното съдържание
НГ

Книгата анализира характеристиките на необходимото съдържание на трудовия договор и на свободата на договаряне, която тук трябва да се прояви  в своята пълнота и да позволи на страните да определят както появата, така и съдържанието на своето бъдещо трудово правоотношение. Законодателят обаче не може да остави без правна уредба най-важните трудови права и задължения и да „позволи“ тяхното договаряне да предизвика присъщите за необходимото съдържание последици. Вместо това, той предоставя една съществено ограничена договорна свобода, която контролира с помощта на различни способи, целейки да ограничи натоварването на служителите и да им осигури възможно най-високите като стандарт трудови права. Това позволява определеното в чл. 66, ал. 1 КТ като „необходимо“ съдържание да бъде разделено на две части: същинско и несъщинско необходимо съдържание. Същинското съдържание включва един елемент и неговото наличие е достатъчно за сключване на трудовия договор, респективно липсата, за липса на правоотношение. Всички останали елементи са част от несъщинското съдържание и тяхното договаряне има напълно различно правно значение и по-точно, липсата на клаузи не води до липса на трудов договор, а до неговото сключване, но не с определеното по волята на страните, а с нормативно установеното, най-благоприятно за служителите съдържание. 

Приемането на факта, че необходимото съдържание на трудовия договор се отклонява от класическото разбиране позволява анализът да се фокусира върху реалните възможности за определяне на различните елементи и разнообразните последици, които те пораждат. Книгата се основава на разбирането, че институтът на необходимото съдържание на трудовия договор се нуждае от прочит, който не само теоретично, но и практически отчита връзката между договарянето и определяне на съдържанието на най-важните трудови права и задължения, което прави възможна и тяхната ефективна закрила и защита. Детайлизирано се изследват границите, в които елементите се съгласуват; недействителността на клаузите, които противоречат на нормите на държавните и недържавните източници, които в конкуренция един с друг ги установяват, както и последиците, които съдебните решения предизвикват. С направените предложения за промени в законодателството от една страна и с анализа на най-актуалната и многобройна съдебна и работодателска практика, настоящото издание представлява полезен наръчник за юрисконсулти, за HR-и и всеки, който  иска да познава и „управлява“ „нюансите“ в съдържанието на своя трудов договор.