Премини към основното съдържание
Парламентарен контрол

Излезе от печат монографията „Парламентарен контрол“ с автор Наталия Киселова, преподавател в нашия Факултет, в катедра „Конституционноправни науки“.

Книгата е на основата на успешно защитен дисертационен труд със същото заглавие към катедрата. В нея се представя чрез предисторията и историята на парламентаризма в Европа и в България възникването, развитието и формите на осъществяване на контролната функция от представителния орган при парламентарна форма на управление. Парламентарният контрол върху правителството заема съществена част от дейността на политическите представители в модерна Европа. Значението на контрола се повишава отчетливо след Втората световна война и този процес е проследен чрез три вълни на рационализация на парламентаризма на Европейския континент. Част от третата вълна, започнала в началото на 90-те години на ХХ в., е и конституционната промяна в България.   

Парламентарният контрол, който осъществява Народното събрание, и последващата колективна политическа отговорност на Министерския съвет са представени в исторически и в нормативно-критично план при действието на четирите български основни закона. През особеностите на парламентарния модел, установен с Конституцията от 1991 г., са представени същността, формите и последиците от упражнен парламентарен контрол в България. Направени са предложения de lege ferenda.