Премини към основното съдържание
Наркопрестъпления

„Разследване на наркопрестъпления“ е заглавието на монографично изследване, публикувано през Октомври 2019 г. от Искра Владова-Недкова - главен асистент по криминалистика към Катедрата по наказателноправни науки.

Трудът, чийто първоначален вариант беше защитен като докторска дисертация в ЮФ на СУ, представя на вниманието на читателите си методика за разследване на престъпленията, свързани с наркотични вещества. Разгледани са наказателноправната, криминалистичната и криминологичната характеристики на тази категория престъпност, както и наркотичните вещества и тяхната употреба в исторически план, физиологичните и психическите ефекти при приемането им. Централно място е отделено на изграждането на следствените версии, както и на тактиката на извършване на типичните следствени действия на етапа на първоначалните и неотложни, респ. последващи следващи действия. Отделна глава е посветена на ключовите при разследване на наркопрестъпления експертни изследвания.

Наркопрестъпността е една от най-актуалните и с висока степен на обществена опасност категории престъпност. Едновременно с това разследването на наркопрестъпленията среща редица трудности, предвид разнообразните наказателноправни състави и следствени ситуации, трансграничния и организиран характер на дейността с наркотици, високата латентност на престъпността в тази област и др.

Изследването на д-р Владова-Недкова е подкрепено с данни от 195 проучени наказателни производства и статистически данни по отношение на престъпността и в частност престъпността, свързана с наркотични вещества. Проведени са срещи с редица практикуващи в областта на разследването на наркопрестъпления и в областта на експертните изследвания, които имат отношение при тези наказателни производства. За практическата насоченост на труда способства и опитът на автора като разследващ орган. В заключителната част на труда се дават множество препоръки за усъвършенстване на разследването в областта на наркопрестъпността, както и предложения de lege ferenda.