Премини към основното съдържание
Търговци

ТЪРГОВЦИ

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

 

Предмет на анализ в тази книга са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските дружества, като най-напред са разгледани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски, контрол и ликвидация. След това последователно са разгледани персоналните дружества – събирателното и командитното дружество. Анализирани са и две от капиталовите дружества – дружеството с ограничена отговорност и командитното дружество с акции.

Анализът на правната уредба е извършен на основата на българската съдебна практика и правна литература, както и на сравнителноправни изследвания на дружествени форми в държавите от Европейския съюз.

 

Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор на юридическите науки.