Премини към основното съдържание


ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

1989-2019 - 
ПРОМЕНИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Уважаеми колеги,

През 2019 година се навършват 30 години от падането на комунистическия тоталитарен режим и от началото на трансформирането на България в демократична държава. Това е процес, който има своите социални и политически измерения, но също така и своите съществени последици в правната уредба и цялостното развитие на правната система у нас. 
Изминалите 30 години са период на съществени промени в международното положение на страната и регулирането на международните отношения, в които България участва. През този период беше приета нова демократична конституция, която поставя в основата на българската правна система върховенството на правото, свободата на личността и основните права на гражданите. В Конституцията е възприет и нов модел на съотношение между вътрешното и международното право, който има за цел да гарантира отвореността на българското право към международното право и ефективното предимство на приетите от страната ни международноправни задължения над вътрешното законодателство. 
През 2007 г. страната ни се присъедини към Европейския съюз, ставайки част от неговата оригинална правна система и подчинявайки един значителен кръг на обществени отношения на пряко регулиране, осъществявано от европейските институции. В този контекст сред областите на общественото регулиране и правото, претърпели най-съществена промяна за изминалия период, са именно международните отношения и международното право. 
В тази връзка интерес представлява да бъде направен общ аналитичен обзор на промените, настъпили през визирания период в материите на международните отношения, международното право и правото на ЕС, като същевременно се потърси отговор на въпроса как промените в тези области са повлияли на цялостното развитие на българската правна система.
В така очертания контекст Катедра „Международно право и международни отношения“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ организира научен форум, който има за цел да постави на обсъждане въпроса: какви са основните промени, настъпили в материите на международните отношения, международното право и правото на ЕС в периода 1989-2019 година и как тези промени са повлияли на цялостното развитие на българската правна система във визирания период?
Конференцията ще се проведе на 6 декември 2019 година, от 10:00 ч. в Зала №1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, като провеждането ѝ ще бъде съчетано с издание, включващо публикации по въпроси от проблематиката на форума. То ще бъде посветено на нашaта колега и учител, доайен на международното частно право – проф. д-р Йорданка Зидарова.
Конференцията е открита за участие на всички заинтересовани колеги, като желаещите да изнесат експозе по въпрос от обхвата на проблематиката, поставена на обсъждане във форума, следва да направят заявка чрез приложения формуляр до 10 ноември 2019 г. на електронна поща: astoianova5@abv.bg  или чрез изпращане/представяне на заявката на хартиен носител в Методическия кабинет на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (314 кабинет, IV етаж, Северно крило на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“). 
Статии и студии по въпроси от проблематиката на форума могат да се представят до 15.02.2020 г. съобразно приложените изисквания на електронна поща astoianova5@abv.bg. 
За допълнителна информация можете да се обръщате към подготвителния екип на конференцията: доц. д-р Боряна Мусева (международно частно право), доц. д-р Христо Христев (право на ЕС), гл. ас. д-р Иво Цеков (международни отношения) и ас. Димитър Гочев (международно публично право). 

Registration form


Доц. д-р Боряна Мусева
Ръководител на Катедра „МПМО“