Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова

кабинет 308, тел: 02 / 9308 269

malinans@uni-sofia.bg

Малина Николова Новкиришка- Стоянова е преподавател по Римско право в Юридическия факултет на СУ от 1988 г. и до момента. Във факултета първоначално тя работи като хоноруван асистент и гост- доцент ( от 2005 г.), а от 2009 г. е професор в катедра „Теория и история на държавата и правото“ .

Малина Николова Новкиришка- Стоянова  е завършила магистратура по право в СУ  (1986) г. и докторантура по римско право (1988-1992). Тя е доктор по право (1997) и доктор на юридическите науки (2016). Работила е като асистент, старши асистент, доцент и професор по римско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 1994 г. и в Нов Български университет от 1993-1996 и от 2004 до момента. Работи като съветник, старши съветник, държавен съветник и правен съветник в Дирекция „Правна“ на Министерски съвет от 1992 до момента. Била е съветник и експерт в постоянни комисии в Народното събрание.   

Специализирала е римско право, антични правни системи, рецепция на римското право, история на европейското право, кодификации на правото в:   Софийски университет (1987); МГУ „М. В. Ломоносов“, Москва, Русия (1988); Istituto di Diritto Romano e dei diritti dell’ Oriente Mediterraneo – Facoltà di Giurisprudenza – Università „La Sapienza“, Рим, Италия (1993, 1996-1997); Université de Neuchâtel и Université bilingue de Fribourg, Швейцария (2005-2006, 2012); Institut suisse de droit comparé ISDC, Лозана, Швейцария (2006, 2010, 2012, 2014, 2015). Изнасяла е лекции и доклади по римско право в университети в България, в Италия, Франция, Швейцария, Испания и Русия. Участвала е в над 50 научни конференции по римско право. Има специализации и по съвременно административно и търговско право в  International Institute for Legal Development (IDLI), Рим, Италия; Institut International de l’Unification du Droit Privé UNIDROIT – Рим, Италия; Conseil de lEurope, Страсбург, Франция;  Scuola superiore dellAmminisrtrazione delInterno, Рим, Италия; Intenational Institute of legislation- Tulane University , Ню Орлиънс, САЩ; Institut de ladministration publique, Лион, Франция; Escuela de Administración Pública de Catalunya ,Барселона, Испания и в Европейската комисия и Европейския парламент. Има участия в работни комитети, научни съвети, както и множество доклади и лекции на форуми, организирани по тази тематика.

Учредител е на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (2016) и председател на Управителния съвет на асоциацията. Организатор е на множество форуми по римско и съвременно право. Член е на  Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA), Società Italiana di Storia del Diritto, на научните дружества и колегиуми на преподавателите по римско право в университети в Италия и Испания и др.

Председател е на редакционната колегия на сп. „Ius Romanum“ от създаването му (2015). Член е нa научния съвет и външен оценител на Revista general de derecho romano (2012), на Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (2016) и на Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja.  Била е главен редактор на сп. „Норма“ (2011-2015) и член на редакционната колегия на сп. „Правно-исторически проучвания“ (2013).

 

 

Римско частно право
Римско публично право
Юридическа терминология - първа част

КНИГИ

 А. Самостоятелни изследвания

 

  1. Дългосрочните поземлени отношения в римското право. С., Агенция „Стратегма“, 2000. 228 с.
  2. Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). С., Демакс, 2000. 312 с.
  3. Правната регламентация на емфитевзата в римското право. С., Агенция „Стратегма“, 2000. 312 с.
  4. Компетентности на общинските съвети, кметове на общини и на общинската администрация. [Преглед на спец. закони]. С., Инициатива местно самоуправление, 2001. 380 с.
  5. Антични кодификации. С., 2008. 432 с.
  6. De criminibus. [Сборник статии]. С., 2008. 176 с.
  7. PrecariumКн. 1. Понятие, източници, развитие. С., 2008. 540 с.
  8. De jure publico. [Студии по Римско публично право]. С., Сиела, 2013. 620 с. (Библиогр.: с. 553-616; рез. на бълг. и англ. ез.: с. 617-618). 

(Рец.: Аребола, Ванеса Понте – Общество и право2014, № 4, 96-101).

  1. Publicum ius. С., ЕкоПринт, 2016. 800 с. (Изд. е голям формат) (Библиогр.: с. 721-787; съдържание на итал., фр. и исп. ез.: с. 788-800) .

 

Б. Съставител и автор на предговор, статия, приложение

 

  1. Дюнан, Жан-Филип и Паскал Пишона. Римско право. Речник на основните термини. С., Сиела, 2007XXII, 260 с. (Превод от фр. ез.: Д. Димитров; предг., бел. и науч. ред.: … - VIII-XXII, 247-257).доп. изд., 2010, 2 изд. 2012, доп. изд., 2019, 2020.
  2. Римско право и европейско право. [Сборник статии]. Пловдив, 2008. (Състав.: …, В. Стоянов, Ж. Попова).
  3. Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008. 180 c. (Състав.: …, Т. Колев).
  4. Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. (Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони). С., Сиби, 2009. 192 с. (Съавт.: М. Костова, Т. Пиперков; науч. ред. на превода от латински и авт. на Закони и компилации, цитирани в Collatio legum Mosaicarum et Romanorum: …). (Библиогр. 181-190; рез. на англ. ез.).
  5. 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С.,Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011. 292 с. (Състав. и съавт. на предг.: , Д. Токушев).
  6. De constitutionibus principum Serdicae datis. (Императорски конституции, издадени в Сердика). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012. 360 с. (Състав.: …, М. Костова, Т. Пиперков).
  7. Михаил Андреев. Избрани трудове. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 928 с. (Състав. и съавт. на предг.: Д. Токушев, ...).
  8. Развитие на публичното право. Традиции и съвременност. [Сборник статии и доклади от Междунар. науч. конф. на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 23 май 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013. 400 с. (Отг. ред. и състав.: ...).
  9. Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: ..., С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).
  10. Актуални аспекти на религиозната толерантност в България. [Сборник статии и доклади от научния колоквиум „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“, Пловдив, 30 май 2014 г]. C., 2014. (Състав.: …, Ванеса Понте, П. Неделева).
  11. Религиозната толерантност в древността. [Сборник статии и доклади, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ, 2013-2014]. С., Еко Принт, 2014. 144 с. (Състав. и предг.: ...).
  12. Религиозната толерантност в съвременния свят. [Сборник статии и доклади, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ, 2013-2014]. С., Еко Принт, 2014. 164 с. (Състав. и предг.: ...).
  13. Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 424 с. (Състав.: ...).
  14. Ius romanum №1/2015- Imperator Caesar Divi Filius Augustus (Състав.: ...).
  15. Ius romanum №2/2015- Iurisdictio (Състав.: ...).
  16. Ius romanum №1/2016- Commercium (Състав.: ...).
  17. Ius romanum №2/2016- Studia iuris romani (Състав.: ...).
  18. Ius romanum №1/2017- Familia (Състав.: ...).
  19. Ius romanum №2/2017Universum iuris romani (Състав.: ...).
  20. Ius romanum №1/2018- Administratio  (Състав.: ...).
  21. Ius romanum №2/2018- Ius humanitas  (Състав.: ...).
  22. Ius romanum 2018 извънреден брой- Studia in memoriam Theodori Piperkovi (Състав.: ...).
  23. Ius romanum №1/2019- Pecunia  (Състав.: ...).
  24. Ius romanum №2/2019-  Res publica& res privata (Състав.: ...).
  25. Ius romanum №1/2020- Hereditas  (Състав.: ...).
  26. Ius romanum №1/2020-  Traditio iuris romani (Състав.: ...).

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

 1. Enchiridium[Учебно помагало]. С., Стратегма, 2006. 308 с.
 2. Practicum. [Учебно помагало]. С., Стратегма, 2006. 348 с.
 3. Виртуален учебен курс по римско частно право. С., 2007. 370 с. [С ежегодна актуализация на сайта на НБУ - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102].
 4. Виртуален учебен курс по римско публично право. С., 2015. 316 с. [С ежегодна актуализация на сайта на НБУ - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102].

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

 1. Поземленият прекариум в следкласическото римско право. – Съвр. право, 1991, №1, 64-72.
 2. Поземлените концесии в римското право. – Правна мисъл, 1996, № 2, 145-163.
 3. Произход на емфитевзата в римското право. – Год. СУ. Юрид. фак., 85, [1992], 1996, 33-102.
 4. За гръцкия произход на римската емфитевза. – Съвр. право, 2000, № 3, 42-53.
 5. Наемът на вектигален имот в Римското право. – Юрид. свят, 2000, № 2, 65-89.
 6. Пекулият - форма на участие на роби и подвластни в търговията [в римското право]. – Търг. право, 2000, № 3, 37-49.
 7. Поземлените концесии в античните правни системи. – Правна мисъл, 2000, № 2, 58-75.
 8. Понятието за пекулия в римското право. – В: Юрид. сб. БСУ, 2000.
 9. Правната регламентация на емфитевзата в Дигестите. – Правна мисъл, 2000, № 3, 67-78.
 10. Църковната емфитевза в римското право. – Духовна култура, 2000, № 5, 20-30.
 11. De emphyteutico iure. – В: Научни трудове на ПУ. Кн. 7. (Право). Т. 1. Пловдив, 2000, 49-118.
 12. Следкласическото римско право и проблемът с пустеещите земи. – В: Научни трудове на ПУ. Кн. 7. (Право). Т. 3. Пловдив, [2002], 2004, 29-55.
 13. Гражданското участие и общественото обсъждане като форма на участие на обществеността в процеса на подготовката на нормативни актове. – Публ. администрация, 2005, № 1, 25-33.
 14. За суперфицията в Римското право. – Правна мисъл, 2005, №1, 3-19.
 15. За договорният характер на римския прекарий. – В: Юбилеен сборник на НБУ, 2006, 161-183.
 16. Някои аспекти на превенцията на престъпността в Древния Рим. – В: Актуални проблеми на превенцията на престъпността. [Сборник от Международната научно- практическа конф., Пловдив, 2005 г.]. Пловдив, 2006, 5-23.
 17. Аспекти на реформите в римския наказателен процес по времето на Републиката. – В: Реформите в наказателното правосъдие: „за" и „против". [Сборник от материалите на Втората международна научно-практическа конф., организирана от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 20 юни 2006 г.]. Пловдив, 2007, 204-217.
 18. Плебисцитите в Древния Рим. – Общество и право. 2007, № 8, 26-37.
 19. Precarium и actio praescriptis verbis. – В: Юб. Сборник: 15 години ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”. Пловдив, 2007, 275-286.
 20. Адвокатската професия в Древния Рим. – Адв. преглед, 2008, № 7, 25-34.
 21. Държавното съкровище в Древния Рим. – Правен преглед, 2008, 5-13.
 22. За някои аспекти на римскоправния режим на добива на подземни богатства. – Правна мисъл. 2008, № 3, 99- 115.
 23. За правния статут на плода в майчината утроба. – Медицинско право, 2008, № 4, 23-33.
 24. За римското право и правото на съвременна Европа. – В: Римско право и европейско право. [Сборник статии]. Пловдив, 2008, 53-87.
 25. За хонорарното право и правото на хонорар. – Адв. преглед, 2008, № 10, 8-25.
 26. Изборната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2008, № 9, 81-91.
 27. Корупция е имало още в ХХІV в. пр.н.е. – Общество и право, 2008, № 7, 69-79.
 28. Някои аспекти на организирана престъпност в Древния Рим. – В: Организираната престъпност – вчера, днес и утре. [Сборник от материали на Третата международна научно-практическа конф., организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, 9 май 2008 г.]. Пловдив, 2008, 183-218.
 29. Отговорността на лекарите според римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 14-22.
 30. Правен статут на лекарите в римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 7-13.
 31. Прекарият и теорията на ненаименованите договори. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. С., Унив. Изд. Св. Кл. Охридски, 2008, 282-299.
 32. Пряка демокрация и плебисцити  в  Древния Рим. – Правна мисъл, 2008, № 1, 75-95.
 33. Римско право и кодификации. – В: Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008, 47-75.
 34. Античните кодификации. - Law Journal of  NBU, 2008, № 1. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka_2.pdf µ.
 35. Кодификациите в Древна Гърция. - Law Journal of NBU, 2008, № 3. (http//www.nbu.bg/ index.php?½=965 .
 36. Кодификациите в Древния Изток. - Journal of Law, 2008, № 2. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/new_18_09-%20all_2-_2008_.doc.pdf ).
 37. Римско право и съвременни кодификации. [Предговор към материалите от научна  конференция]. - Law Journal of NBU, 2008, № 1.  (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka.pdf )
 38. Ius gentium - римскоправни и съвременни аспекти. - Law Journal of NBU, 2008, № 4. (http//www.nbu.bg/index.php?½=965).
 39. Les  investissements  immobiliers  dans l’Antiquité. – (www.prosperityunbound.com). 
 40. Quelques aspects de la rentabilité des biens immeubles construits à Rome. -  (www.prosperityunbound.com ). 
 41. За имуществото на короната според римското право. – Общество и право, 2009, № 9, 56-67.
 42. Политическата корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 1, 106-113.            
 43. Реформи в семейното право в Древен Рим. - Правноинформационна система Апис-Време, 2009. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html ).
 44. Римски закони. – В: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum). С., 2009, 142- 180.
 45. Съдебната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 2, 80-88.
 46. Ait praetor (за преторското право, неговото кодифициране и унифициране на правото чрез правоприлагането). – Правна мисъл, 2009, № 1, 72-85.
 47. Адвокати на държавното съкровище. – Адв. преглед, 2010, № 12, 3-15.
 48. Императорските конституции като източник на римското право. - Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика: История на нормотворчеството).
 49. Императорските конституции като източник на римското право. – В: Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012, 19-69.
 50. Пекулият и произходът на ограничената отговорност в римското частно право. – В: Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. [Юбилеен сборник. по случай 80-годишнината на акад. проф. дюн Чудомир Големинов]. С., Фенея, 2010, 152-187.
 51. Преторският едикт като източник на римското право. - Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика: История на нормотворчеството).
 52. Становищата на юриспруденцията като източник на римското право. - Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика:  История на нормотворчеството).
 53. Съвременният прекарий. – Съвр. право, 2010, № 4, 7-28.
 54. Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (9 май 2010 г.). – (http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102).
 55. Unus testis nulus testis. – Адв. преглед, 2010, № 1, 24- 30.
 56. Администрация и административно право в Древния Рим. – В: Юбилеен сборник "20 години Нов български университет. Департамент „Право". С., Фенея, 2011, 78-119.
 57. Политика и престъпност – идеи от Древността. – В: Политика и престъпност. [Материали от Петата международна конференция по криминология и наказателно право, Пловдив, 19 юни 2010 г.]. Пловдив, 2011, 5-30.
 58. Правно значение на мълчанието в римското право. – Адв. преглед, 2011, № 1, 3-11.
 59. Прекарият в преторското право. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 277-302. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова, ...).
 60. Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (13 май 2011 г.). – (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/ Anons-R4P-13.05.2011%20.pdf).
 61. Правното образование в Древния Рим. – В: Правната наука – традиции и актуалност. [Сборник от научна конф. по случай петдесетата годишнинина  на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г., организ. от ЮФ]. Пловдив, 2012, Унив. изд. П. Хилендарски, 42-58.
 62. Преподаването на Римското право в началото на XXI век. – В: Правно-исторически проучвания, 1, 2012, № 1, 5-17. (Състав.: К. Паев, Я. Христов).
 63. Сердикийският едикт на император Галерий от 30 април 311 г. – В: Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012, 201-231.
 64. Lages и iura в следкласическото римско право. – В: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), 2, 2012. (http://www.nbu.bg/index.php?l=3265).
 65. За правото като „изкуство за доброто и справедливото“. – В: Правото – изкуството за доброто и справедливото. [20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 161-174.
 66. Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми. – Год. НБУ. Департамент „Право”, 1, [2012], 2013, 57-81. (Анот. на англ. ез.: с. 56).
 67. За римското публично право. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 24-43. (Състав. и предг.: ..., С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).
 68. Изследването на римското публично право. – В: Развитие на публичното право. Традиции и съвременност. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф. на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 23 май 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 13-36.
 69. „Миланският едикт“ и правните аспекти на религиозната толерантност. – Норма, 2013, № 8, 8-33.
 70. Преподаването на правото в Древния Рим и преподаването на римското право в съвременността. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. [Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер]. С., Фенея, 2013, 69-103. (Състав.: Ек. Матеева, Н. Колев).
 71. Сердикийският едикт, Миланският едикт и религиозната толерантност в началото на IV в. – Studia iuridico-historica, 2, 2013, № 2, 3-19.
 72. Система на престъпленията според Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. – В: Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право. [Сборник материали от Петата междунар. научно-практ. конф., организ. от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Центъра за юрид. науки на БСУ, състояла се на 12 юни 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 22-54. (Състав.: Й. Айдаров).
 73. Ius est ars. (За правото като изкуство). – В: Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Кино Лазаров по случай 80 години от рождението му]. С., Фенея, 2013, 106-121. (Състав.: М. Славова).
 74. Императорските декрети и ролята на императора в правораздаването. - Год. НБУ. Департамент „Право“, 2, [2013], 2014, № 1, 113-129. (Анот. на англ. ез.: с. 112).
 75. L'édit de Serdika de L'empereur Galerius DU 30 avril 311. (RI § 413490). - In: Revista General de Derecho romano 20 (2013). (http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista. asp?id=11).
 76. Legal aspects of the Serdica Edict of Emperor Galerius (30 avril 311 AD). - In: Serdica Еdict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Eds. V. Vachkova and D. Dimitrov. Sofia, 2013, pp. 27-48.
 77. Миланският едикт и религиозното законодателство на император Константин. – В: Религиозната толерантност в древността. [Сборник статии и доклади]. С., 2014, 46-70. (Състав. и предг.: ...).
 78. Римскоправната концепция за брака според Модестин. – В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. С., Сиби, 2014, 11-42. (Състав.: А. Шопов).
 79. Римскоправна уредба на производството по фискални дела. - В: 100 години Върховен административен съд. [Сборник доклади от научна конф. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 404-432. (Състав.: С. Пенов).
 80. Римскоправната традиция и съвременният конституционализъм. - В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. С., 2014, 224-242. (Състав., науч. ред. и предг.: В. Мръчков).
 81. Римскоправни аспекти на имуществения статус на религиозните организации. - В: Studia iuris (2), 2014. (http://studiaiuris.com/en/broeve).
 82. Римскоправни основи на съвременния статус на религиозните организации. - В: Актуални аспекти на религиозната толерантност в България. [Сборник статии и доклади от научния колоквиум, Пловдив, 30 май 2014 г.]. C., 2014.
 83. Ius publicum – ius privatum. - В: Юбилеен сборник. в чест на 85 годишн. от рождението на проф. д-р Добри Димитров. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 332-344.
 84. Litus maris. - В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 19-52. (Състав.: ...).
 85. За медицината и правото в Древния Рим. - Год. НБУ, Департамен „Право“, 3, [2014], 2015, 39-51. (Анот. на англ. ез.: с. 38).
 86. Някои аспекти на отговорността на съдията в римското право. - В: Studia iuris, (2) 2015. (http://studiaiuris.com/en/broeve).
 87. Ограниченията в дееспособността в римското право. – De jure, 2015, № 2 (11), 129-145.
 88. Римскоправен режим на опазването и ползването на морския бряг. – Общество и право, 2015, № 4, 62-72.
 89. Съвременните романистични изследвания и изучаването на римското публично право в България. - В: Юбилеен сборник в чест на проф. Людмила Илиева. С., 2015, 79-92.
 90. Ius respondendi ex auctoritate principis. – In : Ius romanum, 1, 2015, № 1, 40-62. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието). http://iusromanum.eu/en/periodicum/numeri/2015/1
 91. За едно ползотворно сътрудничество във връзка с изучаването на римското право в Юридическия факултет на Софийския университет. – (http://www.legaleducation.eu/ -http://issuu.com/legalegaleducation/docs/).
 92. Litem suam facere- In : In : Ius romanum, 2, 2015, 600- 641 http://iusromanum.eu/en/periodicum/numeri/2015/2
 93. Исторически корени на правата на човека. – Общество и право, 2016, № 7, 88-96.
 94. От римския конкубинат до съвременното фактическо съпружеско съжителство- правни и етични аспекти. - В: Правно-исторически проучвания. [Благоевград, IV, 2015, № 4]. Благоеград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2016.
 95. Римскоправни основи на правовата държава и правното значение на плебисцитите. - В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права? [Доклади от Национална конференция, 21 юли 2016 г.]. С., Народно събрание на РБ, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, 2016, 79-91.
 96. Религиозната толерантност в Рим през езическия период. – В: Правно-исторически проучвания. [Годишно изд. за правни и ист. изсл.]. Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 5, 2016, № 5, 48-75. (Библиогр. 72-75; рез. на англ. ез. с. 48). (Състав.: К. Паев, Я. Христов).         
 97. Аlgunas reflexiones sobre el tema de ius sacrum como elemento de la definición del derecho público por Ulpiano. - Anuario de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Alkala, 2016. 263-274
 98. Aspectos de la actividad administrativa en la provincia romana de Moesia Inferior en la etapa imperial. - In : III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano, Torino, 7-8 del mayo de 2015. Hacia un Derecho Administrativo III, Madrid, 2016, 351-363.
 99. Auctoritas iuris-auctoritas principis (За авторитета и властта на правото на принцепса). - В: Сборник научни изследв. в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Медодий, 2016, 13-34. (Състав.: П. Сарафов, Б. Борисов; авт. на Слово в памет на Теодор Пиперков: П. Сарафов).
 100. De Iure. - В: Право и права. [Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 199-240. (Състав.: С. Гройсман; предг.: Т. Колев, С. Гройсман).
 101. Exercitor в римското частно право. - Ius romanum, 2, 2016, № 1, 89-107. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието).
 102. Fundamentos romanos del uso de litus maris. – Rеvista general de derecho romano, Madrid, 27 (2016). (https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11&z=5 ). 
 103. Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство. – В: Сборник стати и доклади от конференция „Законът на правото или правото на закона“, 20 ноември 2015 г., Нов български университет. С., НБУ, 2016.
 104. Изследването и преподаването на римското публично право в България- In : IUS ROMANUM, 2016,№2, 507-529 -  http://iusromanum.eu/predgovor-ii/2016
 105. За римското наказателно право. - В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. [Сборник доклади от науч. конф., организ. от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 14 ноември 2016 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 152-177. (Състав.: Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов).
 106. Римскоправни идеи за едно съвременно понятие (soft law). – В: Soft Law и съвременното право. [Сборник доклади от научната конф., организ. от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 27 май 2017 г.]. С., Сиби, 2017, 11-35.
 107. Римскоправни основи на правовата държава и правното значение на плебисцитите. –В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права? [Сборник статии и доклади от конф., организ. от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет, 11-12 юли 2016]. С., 2017, 79-91.
 108. Терминологията и основните понятия за държавно управление и публична власт. - Год. НБУ. Департамент „Право“, [2016], 2017, 73-103.
 109. Отговорността на pater familias за търговската дейност на неговите подвластни и роб- в: IUS ROMANUM 1/2017-  FAMILIA, 315-353 на http://iusromanum.eu/bg/i/2017-familia 
 110. “Nasciturus pro iam nato habetur quotiens of commodis eius agitur”. Regole romane e la sua applicazione contemporanea- In: IUS ROMANUM 2/2017-  UNIVERSUM IURIS ROMANI, 18-49http://iusromanum.eu/bg/ii/2017-universum
 111.  Религиозната толерантност в Рим през езическия период – в: STUDIA IURIDICO–HISTORICA . Издание на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, кн. 5, година V, 2016, Благоевград, 2017- 13-48, публикувано декември 2017 на  сайта  www.studia.iuridico-historica.bg
 112. Сакралното и светското в римската концепция за публичното право- в Studia iuris, 2 /2017 на http://web.uni-plovdiv.bg/paunov/Stidia%20Iuris/broi%202%20-%202017/Malina%20Novkirishka.pdf
 113. Concubinatus. - В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в памет на проф. д-р Лиляна Ненова (1921-1996), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 22 октомври 2015 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 171-193. (Състав.: Ц. Цанкова, Ек. Матеева, А. Станева).
 114. Praecepta iuris. – принципи на римското право? - В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. [Сборник доклади от науч. конф., организ. от катедра „теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 15 май 2017 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 94-126. (Състав.: Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов).
 115. Древноримски идеи за правното образование и правните реформи. - В: Правото – традиции и перспективи. [Сборник от юбилейна научна конф. по повод на 25 години от създ. на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, проведена в Пловдив на 19 и 20 септември 2017 г.]. С., Сиела, 2018, 653-674
 116. Администрация на aerarium и fiscus в Древния Рим -  In: IUS ROMANUM 1/2018- ADMINISTRATIO, 241-277 - http://iusromanum.eu/bg/i/2018-administratio  
 117. За римския модел на разграничаването на публичното и частното право. - В: Право и граници. [Сборник доклади от науч. конф., проведена от катедра „Теория и история на държавата и правото“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на 15 май 2018 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018, 309-341. (Рез. на англ. ез. с. 309). (Състав.: Д. Вълчев, С. Гройсман).
 118. Actiones adiecticiae qualitatis. - В: Актуални въпроси на частното право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конфер. в чест на 95-тата год. на проф. д-р Е. Георгиев, организ. от Катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена на 15 декември 2016 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018, 64-92. (Състав.: Ек. Матеева, Ив. Русчев, В. Л. Петров).
 119. Публичноправни аспекти на римската суперфиция.- в: Годишник на Департамент „Право” на НБУ за 2017 г., С. 2018, с. 30- 55.
 120. The right to life – some roman perspectives in modern Law – In:“From human rights to essential rights” edited by Magdalena Sitek, Laura Tafaro, Michele Indellicato, ISBN 978-886629-015-5; 978-83-62753-94-9; Józefów 2018, р. 53-63;
 121. De iure gentium europaeum- статия в сборник от Междуинституционалната научна конференция  „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", НБУ, 10 ноември 2017 г. –http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=9#t - 49-68 
 122. Ius vitae – spes vitae. Prospettive romane nella legislazione contemporanea (Правото на живот- надеждата за живот)- в: IUS ROMANUM 2/2018 , 73-95- http://iusromanum.eu//ii/2018   
 123. Някои аспекти на неоснователното обогатяване в Римското право- в: Сборник от  Четвъртата национална годишна конференция „Предизвикай: правото!“ на тема: „Предизвикай: неоснователното обогатяване!“, София, 19 октомври 2018 г., С.,  2019, с. 33-70.
 124. Похвално слово (laudatio) на церемонията по удостояването на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес с почетната титла doctor honoris causa на Нов български университет.- В: Law Journal of NBU, 3 (2018), с. 28-33 на https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university
 125. Законодательная политика, законодательство, юридическое образование:размышления о Древнем Риме и современности , в:  Кроткова Н.В. Quo Vadis, Justitia? Развитие правовых систем с позиции юридических факультетов, Государство и право, 2019, № 9, с.155- 167 и по- специално с. 159-160.               
 126. Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство- в: Сборник  с доклади от Международната научна конференция „Право и културни ценности“, организирана от ЮФ на ПУ и ИДП при БАН, Пловдив, 16.11. 2018 г. , Пловдив, 2019, с. 153-196.
 127. Една различна перспектива за правото на живот- в: Сборник статии и доклади от Международната научна конференция „Правата на човека –  70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, СУ, 10 декември 2018 г., С., 2019, с. 189-207
 128. Peculium  и аctio de peculio- IUS ROMANUM 1/2019 – с. 210- 250 на http://iusromanum.eu/documents/985691/6474724/pecunia_OFFICIAL.pdf/c0f97384-4481-4de0-9d9c-20d72036a4c1 -210-250
 129. Защитата на изборите- защита на демокрацията в Древния Рим- в: „Правата на гражданите и тяхната защита“, Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г.,  с. 251-278 на https://law.nbu.bg/bg/publikacii/pravata-na-grazhdanite-i-tqhnata-zashtita
 130. Plagium  и плагиатство в Римското право. – в: Годишник на НБУ, Департамент Право (в памет на Н. Манев) [2018], С., 2019, 85-106.
 131. Понятието за санкция в римското право – в: сборник статии  от Научните четения на тема: „Санкциите в правото“, посветени на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция, СУ, 15 март 2019 г, С., 2019, 263-287
 132. Res publica - res privata et leurs transformations - l’exemple de l’emphytéose en Droit romain- IUS ROMANUM II/2019, с. 94-129  на  http://iusromanum.eu/documents/985691/6473642/IUS_ROMANUM_2019_2_OFFICIAL.pdf/764f46d2-18ef-49da-b985-415a696f367b
 133. Законодательная политика и и законодательные реформы – размышления о Древнем Риме и о современности.- В: Юридическая наука в современном мире: Россия и Болгария : монография под общ. ред. Е. А. Фроловой. Москва, 2020, 413-425.
 134. Законодателна политика, реформи в законодателството, правно образование- размисли за Древния Рим и съвременността- „QUO VADIS, JUSTITIA?“ Сборник доклади, С., 2020, 21-51.
 135. Философията на римските юристи.- В:  За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г.,  С. 2020,  ISBN 978-619-233-118-4 (e-book), 29-48 на https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/za-cennostite-v-pravoto-sbornik-s-dokladi-i-statii-ot-nauchna-konferenciq 
 136. Едно интересно правно- историческо съчинение за Бейрутската правна школа и нейното място за продължаване на римскоправната традиция в Късната Античност и през Средновековието- рецензия в Юридическо списание на НБУ, 2020 година, брой 2, 142-153
 137. De constitutionibus principum Serdice datis. Constiturions impériales pour l'Orient et pour l'Occident. –In: Opolskie studia administracyjno-prawne (The Opole studies in administration and law), 18.3. (2020),  49-74
 138. За майчинството в Древния Рим- в: Studia iuris, 2 (2020), Специален брой: Майчинството – правни аспекти,  35-49 на https://law.uni-plovdiv.bg/paunov/2018-2019/2020-2021/Spisanie_studiq%20Urist_br.%202_END.pdf 
 139. Studio e insegnamento di diritto pubblico romano in Bulgaria al inizio di XXI secolo. ) – In: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69.2. (2020) Prof. Dr. Özcan Karadeniz Çelebican’a armağan (Commemorative Issue of Ankara University Faculty of Law Journal in Honor of Prof. Özcan Karadeniz Çelebican),  603-616 на https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/issue/58829 .

 

 ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

 

Произход на емфитевзата в следкласическото римско право. - СУ. Юридически факултет. 1997.

Publicum ius. - ПУ. Юридически факултет. 2016.

 ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). - ПУ. Юридически факултет. 2001.           

Precarium. - ПУ. Юридически факултет. 2009.