Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Георги Митов

кабинет 305, тел: 02 / 9308 293

mitov@uni-sofia.bg

Проф. дюн Георги Иванов Митов е преподавател по наказателен процес (наказателнопроцесуално право) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1989 г. и последователно преминава през всички академични длъжности – асистент (от 1989 г.), старши асистент (от 1995 г.), главен асистент (от 1997 г.), доцент (от 2013 г.) и професор (от 2018 г.).

Георги Иванов Митов е завършил право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. Той е доктор по право (2012 г.) и доктор на юридическите науки (2016 г.).

От 1994 г. и досега преподава в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Четени лекционни курсове в Академия на МВР (2001 г. – 2009 г.) по Изпълнение на наказанията и в Нов български университет (2003 г.) – по Международно пенитенциарно право; лекции в Националния институт по правосъдие (2007 г. – 2012 г.) по Международно сътрудничество по наказателни дела, лекции в Information System Management Institute (ISMA) – Latvia, Riga 32 (2012 г.), майсторски клас в Киевски университет по право при Националната академия на науките на Украйна (2013 г.).

Работил е като член на Правния съвет към Президента на Република България (2006 г. – 2012 г.), заместник-председател на Комисията по помилване към Президента на Република България (2002 г. – 2012 г.), член на експертна работна група за правно-политически анализ към министър-председателя на Република България (2006 г. – 2009 г.). Арбитър в Търговския арбитражен съд към Националната юридическа фондация. Адвокат от Софийска адвокатска колегия (от 1994 г.).

Научен секретар на секция „Правни науки“ към Съюза на учените в България (2004 г. – 2009 г.). Член на Управителния съвет на Съюза на учените в България (2009 г. – 2018 г.).

Научен секретар и член на редколегията на списание „Съвременно право“. Член на редколегията на списание „De jure“.

 

Списък на преподаваните лекционни курсове

от проф. дюн Георги Митов

1. Наказателнопроцесуално право – задължителна – 90 часа;

2. Наказателноизпълнително право – изборна – 30 часа;

3. Международно сътрудничество по наказателни дела – изборна – 30 часа;

4. Международен наказателен процес – изборна – 30 часа.

 

Наказателен процес
Наказателно изпълнително право
Международен наказателен процес
Международно сътрудничество по наказателни дела

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

І. КНИГИ

1. Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива. С.: Фондация „Регионален фонд Ига”, 2005, 391 с. (Съавт.: Антон ван Калмтот, Анди Стелман, Йоан Дурнеско, Ленка Оуредничкова, Павел Щерн, Дагмар Доубравова, Райт Куузе, Тома Албер Жили, Жан-Клод Саломон, Маргарета Линдхолм, Норман Бишоп, Ханс – Улрих Бруни, Тина Вогт Араксинен).

2. Същност на касационното производство по наказателни дела. С.: Сиби, 2011, 192 с.

3. Възобновяване на наказателни дела. С.: Сиби, 2011, 216 с.

4. Противодействие на организираната престъпност. С.: Прокуратура на Република България, 2013, 608. (Съавт.: Иван Видолов, Ралица Илкова, Десислава Давидкова – Димитрова, Николета Кузманова).

5. Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организираната престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления. С.: Национален институт на правосъдието, 2013, 210 с.

6. Въззивно производство по наказателни дела. С.: Сиби, 2016, 304 с.

7. Наказателни дела от частен характер. С.: Сиби, 2017, 292 с.

ІІ. СТАТИИ

1. Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство. – Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32.

2. За повишаване ефективността на общественото поръчителство. – В: Организациите в социалистическото общество. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 1991, 194-200.

3. Преодоляване на бюрократизма в дейността на органите на предварителното производство. – В: Как да достигнем модерното общество. С.: 1992.

4. Задължителното участие на прокурора в производството за преглед по реда на надзора по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия. – Практическо право”, 1994, № 3, 18-34.

5. Процесуални проблеми в производството по дела за престъпления по чл. 227 б от НК. – Съвременно право, 2001, № 4, 55-62.

6. Поправка на явна фактическа грешка по наказателни дела. – Адвокатски преглед, 2002, № 5-6, 16-19.

7. Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела. – В: Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, 26-29 ноември 2003 г., Т. 6, 149-156.

8. Промените в Наказателния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията, свързани с наказанието пробация и изграждане на пробационната система в Република България. – Пробация, 2004, № 3, 40-50.

9. Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица. – В: Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители, С.:,2004, 29-36.

10. Въвеждането на пробацията и изпълнението на наказанията задължително заселване, лишаване от право на местоживеене в определено населено място и поправителен труд без лишаване от свобода, наложени до 01.01.2005 г. Правно-информационна система „Апис Време” – 2004. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

11. Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут). – В: Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 51-56.

12. Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. – В: Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86.

13. Някои проблеми на пробацията като наказание по Наказателния кодекс. – Пробация, 2005, № 4, 71-78.

14. Давността за налагане на дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата. – Адвокатски преглед, 2005, № 11-12, 30-34.

15. Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието на непълнолетни лица. – В: Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни, Пазарджик:, 2007, 39-48.

16. Допустимост на споразумението в дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата. – Адвокатски преглед, 2007, № 8, 9-14.

17. Някои проблеми при възобновяването на наказателни дела по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред. – Съвременно право, 2008, № 4, 7-16.

18. Действие на „ревизионното начало” в касационното производство по наказателни дела. Правно-информационна система „Апис Практика” – 2009. (www.apis.bg/bg/products/apis-practice.html).

19. Забраната за влошаване на положението на подсъдимия в производството по възобновяване на наказателни дела. Правно-информационна система „Апис Време” – 2009. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

20. Лица, които могат да правят искане за възобновяване на наказателни дела. Правно-информационна система „Апис Време” – 2011. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

21. Установяване на основанията за възобновяване на наказателни дела. – Съвременно право, 2011, № 2, 23-36.

22. Съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела. – De jure, 2011, № 1, 31-38.

23. Предпоставки за възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден. Правно-информационна система „Апис Време” – 2011. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

24. За съдържанието на понятието „наказателно преследване”. – В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научна конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г., С.: Софи-Р, 2011, 124-134.

25. Обща характеристика на възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден, поради неучастието му в наказателното производство. – De jure, 2011, № 2, 32-37.

26. Възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд e приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление – чл. 354, ал. 2, т. 2 НПК. Правно-информационна система „Апис Време” – 2012. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

27. Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказание. – De jure, 2012, № 1, 39-43.

28. Въззивни правомощия на касационния съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК. – Съвременно право, 2012, № 5, 7-18.

29. Европейските стандарти за правото на обжалване и решенията на Върховния касационен съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК. – De jure, 2012, № 2, 17-20.

30. За обвързването на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с типа на затворническото заведение в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. – Норма, 2013, № 1, 30-60.

31. Ограничаване на правото на въззивния съд да връща делото за ново разглеждане от първата инстанция. De jure, 2013, № 1, 13-18.

32. La posibilidad de acelerar el proceso penal atribuyendo facultades de apelación al Tribunal de Casación. (RI §413506). – Iustel, 2013. (http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=20&id=11)

33. Възможността за ускоряване на наказателното производство чрез въвеждане на въззивни правомощия на касационния съд. – В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, 414-422.

34. Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора. – Норма, 2013, № 10, 54-75.

35. Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора, когато се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на пострадалия, е от общ характер. De jure, 2013, № 2, 10-18.

36. Спиране на наказателното производство от въззивния съд. – Съвременно право, 2013, № 6, 7-18.

37. Забрана за влошаване положението на подсъдимия (reformatio in pejus) при новото разглеждане на делото в първата инстанция след връщането му от въззивния съд. – В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Секция Юридически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 44 – 51.

38. Прекратяване на на наказателното производство от въззивния съд, когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4 НПК. De jure, 2014, № 1, 22-29.

39. Европейски стандарти относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. – В: Европейски перспективи за развитието на наказателното законодателство. Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 296-306.

40. За критериите за деление на съдебните актове. De jure, 2015, № 1, 20-26.

41. Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание). De jure, 2015, № 2, 146-152.

42. Нови моменти в произнасянето от въззивния съд по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда. – IUS ROMANUM, 2015, № 2 (http://iusromanum.eu/bg/periodicum/numeri/2015/2).

43. Въззивен контрол върху първоинстанционния съдебен акт при връщане на делото на прокурора. – В: Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развити. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича (Белгород, 21-22 апреля 2016 г.). – Белгород, ООО „ГиК“, 2016, 57-67.

44. Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд. De jure, 2016, № 2, 116-120.

45. Някои въпроси по обжалването и протестирането на разпореждането на съдията-докладчик (чл. 249, ал. 3 НПК) и определението на първоинстанционния съд (чл. 288, ал. 2 НПК) за връщане на делото на прокурора. – В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 357-369.

46. Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание). – В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, 268-277.

47. Срок за подаване на тъжбата на пострадалия по наказателни дела от частен характер. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 178-186.

48. Процесуални проблеми на реторсията. De jure, 2017, № 1, 21-27.

49. Встъпване на прокурора в наказателното производство за престъпления от частен характер. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 195-210.

50. Частното начало в наказателния процес. – В: Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“ – 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституцията на Република България (06 – 07 октомври 2016 г.). Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017, 98-108.

51. Освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това. De jure, 2017, № 2, 113-117.

52. Дела от частен характер по Закона за углавното съдопроизводство. – В: Наказателното правораздаване – традиции и перспективи. Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 6 ноември 2017 г. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 120-127.

53. Правото на пострадалия да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език. – В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Сборник доклади от кръгла маса, организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (12 декември 2017 г.). Велико Търново: Фабер, 2018, 48-55.

54. Допълнителна присъда. – В: Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство. Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г., проведена в София на 8 и 9 май 2018 г. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 91 – 104.

55. Определенията по чл. 306, ал. 1, т. 1 – 3 НПК. – Съвременно право, 2018, № 3, 65 – 86.

56. Ускоряване на наказателното производство. De jure, 2018, № 2, 147 – 159.

57. Медиация по наказателни дела от частен характер. – В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Сборник доклади от Международна научната конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2018 г. във Велико Търново от Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Фабер, 2019, 236-245.

 

ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Същност на касационното производство по наказателни дела. (Сравнителен анализ на правомощията на Върховния касационен съд). – СУ. Юридически факултет. 2010.

Въззивно производство по наказателни дела. – ВТУ. Юридически факултет. 2016.

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

Възобновяване на наказателни дела. ВТУ. Юридически факултет. 2012. СУ. Юридически факултет. 2013.

Наказателни дела от частен характер. СУ. Юридически факултет. 2018. ВТУ. Юридически факултет. 2018.