Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Екатерина Матеева

кабинет 307, тел. 02 / 9308 268

emstojanova@uni-sofia.bg

МАТЕЕВА, ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА, професор, доктор на юридическите науки, Катедра по гражданскоправни науки,

 

Родена е на 06.08.1959 г. в Пловдив. Завършва специалност Право в Юридическия факултет на СУ през 1984 г. В периода 1985-1988 г. е редовен докторант по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ. През 1991 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Правна същност на неустойката” за придобиване на научната степен доктор (кандидат на юридическите науки). От 1992 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ, Катедра по гражданскоправни науки. От 1993 г. е старши асистент, а от 1997 г. - главен асистент. През 2003 г. придобива научното звание доцент по гражданско и семейно право, а от 2009 г. е професор. През 2012 г. получава научната степен доктор на юридическите науки с тема на дисертационния труд „Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България”. Била е ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на СУ в периода 2011-2016. Има специализации по Право на ЕС в Департамента по право към университет в Улвърхемптън, Великобритания (1996); по германско гражданско и търговско право (1996-1997); по Търговско право и защита на потребителите (1997-1998) в университета в Хамбург, Германия и Европейски център по Международно публично право в Атина, Гърция (1997); по Право на ЕС в рамките на PHARE проект BG 9316-02-01 в Департамента по право към университета в Лимерик, Ирландия (1997); по Правен режим на медийната реклама в ЕС към Правния отдел на общественото радио и телевизия на провинция Северен Рейн-Вестфалия, Дюселдорф, Германия (1998); в областта на антитръстовото право и защитата на потребителите в Института по европейско и международно публично право „Т. M. C. Аsser“ в Хага, Нидерландия, (2001). Учaствала е в DOLCETA проект на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите в ЕС в Льовен, Белгия и Лил, Франция (2007-2008). В периода 2014-2015 г. е участвала и в съвместен изследователски проект на тема „Expropriation Law in Europe заедно с учени от 15 държави членки на ЕС, координиран от Onderzoekcentrum voor Staat еn Recht, Radboud Universiteit, The Netherlands.

Била е член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на XL и XLIV НС. Била е член на Правния съвет при Президента на Репубика България (2011-2015).

Член е на редакционната колегия на сп. „Ius romanum“.

В ЮФ на СУ изнася лекции в специалност „Право“ по дисциплините Гражданско право: Обща част (от 2007) и Нотариално право (от 1997).

В периода 2003-2006 е изнасяла лекционен курс по „Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts” (на нем. ез.) в рамките на ZEDES Germanicum (съвместна магистърска програма на СУ, Стопански факултет с университета в Дрезден).

Гражданско право - обща част
Нотариат

КНИГИ

 

Закон за общинската собственост. [Коментар и наредби]. С., ФРМС, 1996. 248 с. (Авт.: Новата правна уредба на общинската собственост. с. 57-245).

Правен режим на концесиите по Закона за общинската собственост. С., ФРМС, 1997. 52 с.

Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и българското дружествено право. С., Сиела, 2000. 736 с.

ЕC Merger Control and the Approximation of Competition Law in Bulgaria. С., Сиела, 2002. 304 с.

Независимост на нотариуса. С., Фенея, 2006. 168 с.

Морският протест. С., Фенея, 2007. 284 с.

Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК. С., Фенея, 2008. 256 с.

Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България. С., Фенея, 2012. 736 с.

Развитие на правото в глобализиращия се свят. [Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер]. С., Фенея, 2013. 540 с. (Състав.: Н. Колев, ...).

Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им]. С., Фенея, 2013. 348 с. (Състав.: ..., И. Русчев).

Закон за наследството. [Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст]. С., Труд и право, 2016. 668 с. (В съавторство; обща науч. ред.: Ц. Цанкова; авт.: Гл. втора. Наследство по закон, с. 91-287; Гл. четвърта. Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството, § 6, с. 654-684).

Актуални въпроси на семейното и наследственото право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в памет на проф. д-р Лиляна Ненова (1921-1996), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 22 октомври 2015 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017. 440 с. (Състав.: Ц. Цанкова, ..., А. Станева).

Актуални въпроси на частното право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в чест на 95-тата год. на проф. д-р Е. Георгиев, организ. от Катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 15 декември 2016 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 312 с. (Състав.: ..., Ив. Русчев, В. Л. Петров).

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

Семейно право на Република България. С., ВСУ „Черноризец Храбър“, 2010. 544 с.

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

Някои актуални въпроси на неустойката по Наредбата за стопанските договори. – Държ. и право, 1990, № 7, 50-60.

Проблемът за конкуренцията и кумулирането на дължимите неустойки по договора за доставка. – Държ. и право, 1990, № 8-9, 70-80.

Неустойка и паушално обезщетение – по някои проблеми във връзка с разграничението на двата правни института. – Държ. и право, 1991, № 2, 46-58.

Проблемът за съдбата на неустойката при подновяване на главния дълг. – Съвр. право, 1991, 57-65.

Условно ли е неустоечното задължение? – Съвр. право, 1991, № 3, 13-20.

Към понятието неустойка и нейната правна същност. (Исторически и сравнителноправен преглед на концепциите относно понятието неустойка и нейната правна същност). – Год. СУ. Юрид. фак., 83-84, [1991], 1992, № 2, 193-256.

Също и в: Търг. право, 2012, № 3, 111-144; № 4, 107-118; 2013, № 1, 67-89.

Неустойката в условията на преход кьм пазарна икономика. - Търг. пра­во, 1992, № 1, 26-35.

Някои въпроси за задатъка (капарото) по нашето съвременно граждан­ско и търговско право. - Съвр. право, 1992, № 3, 42-50.

Въпроси на ограниченото вещно право на ползване в практиката на Върховния съд. - Закон, 1993, № 1, 69-80.

Вещноправни въпроси на чуждестранните инвестиции в Република България. - Търг. право, 1995, № 3, 61-73.

Придобиване на общинска собственост върху недвижими имоти без ус­тановен собственик. - Съвр. право, 1996, № 5, 50-57.

Също и в: Собств. и право, 1997, № 1, 10-21.

Съставяне на актове за общинска собственост на недвижими имоти, намиращи се на територията на друга община. – Собств. и право, 1997, № 5, 5-14.

Евроипотека - създаването на един нов институт по правото на Евро­пейския съюз. - Търг. право, 1998, № 2, 35-47.

Материалноправна уредба на сравнителната реклама според правото на Европейския съюз. - Търг. право, 1998, № 3, 5-17; № 4, 5-15.

Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) – eine supranationale Gesellschaftsform des EU-Rechts und ihre moglichen Auswirkungen auf die Fortentwicklung des bulgarischen Gesellschaftsrechts. - In: [Hunder] 100 Jahre Handelsgesetzbuch, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht. Hamburg, 1998, 93-124.

The  Approach of the Bulgarian Сommission on Protection of Competition to the Legal Definitions of „Monopoly Position“ and „Abuse of Monopoly Position“ under the Law on Protection of Competition. - In: Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union: Central and Eastern European legal studies. London, 1, 1998, 36-63.

Вещноправни аспекти на извършване на строеж в съсобствен имот. – Съвр. право, 1999, № 3, 71-85.

Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и договор за управление на приватизиращо се предприятие с клауза за „изкупуване или продажба на трети лица по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП - съпоставка и разг­раничение. - Право и икономика, 1999, № 5, 11-57.

За характера на правната защита, търсена с иска за определяне на гра­ници по чл. 109а от Закона за собствеността. – Собств. и право, 1999, № 6, 5-12.

Извършване на строеж в съсобствен парцел без съгласието на съсобст­веник. – Собств. и право, 1999, № 4, 5-15.

Относно транслативните сделки с т.нар. паркоместа. – Собств. и право, 1999, № 5, 5-13.

По някои въпроси на придобиване на вещни права върху недвижи­ми имоти по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държав­ните и общински предприятия. – Нотар.  бюл., 1999, № 1, 22-32; № 2, 29-39.

Проектът за европейско акционерно дружество (Societas Еuгореа) - проблеми и перспективи. - Търг. право, 1999, № 2, 3-11; № 3, 6-16; № 4, 20-37.

Форма за действителност на сделките на разпореждане с вещни права върху недвижими имоти на ЕТД по чл. 18 ПРУПСДП. – Собств. и пра­во, 1999, № 7, 5-14.

Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и привати­зационният договор по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП - съпоставка и разграни­чение. - Търг. право, 2000, № 4, 3-16; № 5, 5-25.

Европейско обединение, основано на общ икономически интерес и ня­кои форми за ограничаване на конкуренцията в Европейската общност. - Търг. право, 2001, № 1, 14-30.

Правна същност на договора за управление на приватизиращо се пред­приятие с клауза за изкупуване или продажба на трети лица по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 185-232. (Съдържание на англ. и фр. ез.).

Независимостта на нотариуса – съществен признак на неговия професионален статус. – Год. ВСУ, 10, 2004, 165-196.

Правно положение на помощник-нотариуса и съдържание на неговите нотариални функции. – Год. ВСУ, 11, 2005, 163-194.

Морският протест – обща правна характеристика. – В: Юбилеен сборник на Департамент „Право“, НБУ. С., 2006, 183-264.

Обхват и значение на териториалния принцип при вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи. – Съвр. право, 2007, № 2, 15-30.

Колизионната привръзка lex rei sitae и някои усложнения при прилагането й къмкъм вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2008, 175-221.

Относно правото на собственост върху частните колекции на археологически паметници на културата. – Търг. право, 2008, № 3, 15-45.

Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство. – Съвр. право, 2008, № 3, 7-29.

Традиции и новаторство в правната уредба на нотариалните производства при действието на новия ГПК. – В: Научен алманах на Варненския свободен унивирситет „Черноризец Храбър“. Серия „Юрид. науки и обществена сигурност“. Кн. 10. Варна, 2008, 7-27.

Искът на държава-членка на Европейския съюз за връщане на незаконно изнесени от територията й паметници на културата, обявени за нейно национална богатство. – В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., Сиела, 2009, 468-572.

Относно съдбата на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс. – Съвр. право, 2009, № 6, 24-45.

Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т.нар. „тайм-шеринг“). – Търг. право, 2009, № 2, 41-63; № 3, 67-85.

Също и в: Защита на потребителите в Европейския съюз, 27-29 юни 2008. [Научна конференция, проведена под патронажа на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“. Кн. 12, серия „Юридически науки и обществена сигурност“]. ВСУ „Черноризец Храбър“, 2009, 9-50.

Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон. - Годишник на ВСУ, том ХVІ,  2010 г. С., 2010, 26-66.

Също и със съкр.: Необходими промени в уредбата на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон. – В: Съвременното право - проблеми и тенденции. С., Сиби, 2011, 229-259. (Състав.: Кр. Средкова). (Рез. на англ. и рус. ез.); също и в: Търг. право, 2014, № 3, 65-100.

За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността. – Собств. и право, 2010, № 1, 5-16.

Имуществени последици от развода при действието на новия Семеен кодекс. – Нотар. бюл., 2010, № 1, 33-79.

Отмяната на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс. – В: Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. [Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на акад. проф. дюн Чудомир Големинов]. С., Фенея, 2010, 243-264. 

Европейско удостоверение за наследници. – В: Юбилеен сборник. „20 години Нов български университет. Департамент „Право“. С., Фенея, 2011, 57-77.

Също и в: Съвр. право, 2011, № 5, 42-57; също и на рус. ез.: Европейскоe удостоверение о наследниках. - В: Правова система України  в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія (Заг. ред. проф. Бошицького, Ю. Л).; Київський університет права НАН України. – Киев: Кондор-Видавництво, 2012, 595-614.

Национални регистри на завещанията в държавите-членки на Европейския съюз и създаване на Европейската система за регистрация на завещанията. – Съвр. право, 2011, № 6, 52-71.

Професионален статус на нотариусите и организация на нотариалната дейност в България. (Professional Status of Notaries and Organisation of the Notarial Practice in Bulgaria.) – Год. НБУ, Департамент „Право“, 2012, 12-35.

Също и в: Revista General De Derecho Romano, 2013, Junio No. 20.  (http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=20&id=11).

Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност. – Търг. право, 2013, № 2, 7-19.

Нотариални функции на помощник-нотариуса. - В: Актуални въпроси на нотариалната дейност. [Юбилеен сборник по случай 15 г. свободен нотариат в България]. С., Сиела, 2013, 155-183. (Състав.: Н. Борисов).

Общ сравнителноправен поглед върху основните типове имущественобрачни  режими в съвременността. – В: Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им]. С., Фенея, 2013, 73-183. (Състав.: ..., И. Русчев).

Правно положение и компетентност на нотариуса. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 356-380. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

Централен регистър на завещанията в Република България. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. [Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер]. С., Фенея, 2013, 46-68. (Състав.: ..., Н. Колев).

Също и в: Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“.[Серия Юридически науки и обществена сигурност. Кн. 22]. Варна, 2013, 17-33.

Professional Status of Notaries and Organisation of the Notarial Practice in Bulgaria. - Год. НБУ. Департамент Право, 1, [2012], 2013, 17-35. (Анот. на англ. ез: с. 12; рез. на бълг. ез: 13-16).

Нотариалната компетентност като изрично възложено субективно правомощие на нотариалния орган. – Год. НБУ. Департамент „Право“, 2, [2013], 2014, № 1, 21-57. (Анот. на англ. ез.: с.20).

Също и в: Новите предизвикателства пред правото. [Сборник доклади от лятната научна сесия на ЮФ, 21-22 юни 2013 г., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“]. Варна, 2014, 21-41.

Развитие на концепцията за „res extra commercium в римското и каноническото право. - В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 111-134. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова).

Ролята на членството в Европейския съюз за сближаване на частноправните уредби на държавите членки. - В: Правото между традицията и модерността. [Сборник с доклади от Научна конф., проведена в рамките на Лятната науч. сесия на ЮФ, катедра „Правни науки“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, 20 юни 2014 г.]. Варна, 2014, 9-42.

Също и: Членството в Европейския съюз като фактор за сближаване на частноправните уредби на държавите членки. – Год. НБУ. Департамент „Право“, 3, [2014], 2015, 317-356.

Частните кодификации – новото предизвикателство пред правното регулиране на международните граждански и търговски отношения. – В: Новите предизвикателства пред правото. [Сборник доклади от лятната научна сесия на ЮФ, 21-22 юни 2013 г., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“]. Варна, 2014, 9-20.

Моментът на откриване на наследството – правно значение, установяване и удостоверяване. - Год. НБУ. Департамент Право, 2015, 59-80.

Expropriation Law in Bulgaria. – In: Sluysmans, J., Verbist, S., Warig, E. (Eds.), Expropriation Law in Europe. Serie Staat en Recht/ deel 25. Onderzoekcentrum voor Staat en Recht Radbound Universiteit. Wolters Kluwer, Deventer 2015, 61-92.

Европейско удостоверение за наследство. Обща правна характеристика и цели на общностната уредба. – Собств. и право, 2016, № 3, 45-55.

Наследяване в хипотезата на commorientes: римскоправната традиция и българското право. – Търг. право, 2016, № 2, 5-18; № 3, 5-32.

Поглед върху типологията на системните подходи към проблема за съществуването на търговско право в римската правна система. - Ius romanum, 2, 2016, № 1, 149-178. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието).

Приспособяване на българското законодателство за целите на Глава IV от Регламент (ЕС) № 650/2012 относно създаването на европейско удостоверение за наследство. – В: Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския Съюз. [Сборник доклади от лятната научна сесия на ЮФ, катедра „Правни науки“, 26-27 юни 2015 г., ВСУ „Черноризец Храбър“]. Варна, ВСУ, 2016, 9-39.

Проблемът за откриване на наследството при т.нар. едновременна смърт на множество лица и презумпцията по чл. 10А от Закона за наследтвото. - В: Развитие на правото в контекста на хуманит. криза в Близкия изток и Украйна. [Сборник с доклади от лятната научна сесия на ЮФ, катедра „Правни науки“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, 24-25 юни 2016 г.]. Варна, ВСУ, 2016, 167-190. (Рез. на англ. ез. с. 190).

Производство по издаване на Европейско удостоверение за наследство. – Собств. и право, 2016, № 5. (Библиотека „Граждански процес“, май 2016, № 2, 1-16).

Ролята на частните кодификации за правното регулиране на международните търговски и граждански отношения. - В: Право и права. [Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 329-347. (Състав.: С. Гройсман; предг.: Т. Колев, С. Гройсман).

Функции на европейското удостоверение за наследство. – Собств. и право, 2016, № 4, 34-41.

Общностноправен контекст на производството  по стабилизация на търговец според новата част пета на Търговския закон. - Год. НБУ. Департамент „Право“, [2016], 2017, 43-71.

Правно действие на европейското удостоверение за наследство. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в памет на проф. д-р Лиляна Ненова (1921-1996), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 22 октомври 2015 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 50-106. (Състав.: Ц. Цанкова, ..., А. Станева).

Развитие на правнотехническите способи за предотвратяване на производство по търговска несъстоятелност. – Год. НБУ. Департамент „Право“, [2016], 2017, 9-41.

The Right of Withdrawal under Article 9-15 of Directive 2011/83EU a Means of Consumer protection in the European Union. – В: Ефикасната защита на човешките права и свободи: реалност или идеал. Охридска школа на правото. № 5 - 2017. [Jуридика Прима – Институт за правно- економски истражуваньа и едукацjа. 3-та Мегународна научна конференциja, 12-14 May 2017 на тема: „Ефикасната заштита на човековите права и свободи: реалност или идеал]. Ohrid, Book of Abstracts 2017, ISBN 978-608-66152-0-8, p. 35-49.

Утвърждаване на принципа за равенство на наследниците по закон от двата пола в съвременното ни наследствено право. - В: Актуални въпроси на частното право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конфер. в чест на 95-тата год. на проф. д-р Е. Георгиев, организ. от Катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена на 15 декември 2016 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018, 27-39. (Състав.: ..., Ив. Русчев, В. Л. Петров).

The Reform in Bulgarian Notary Law – A Step Forward to the Rule of Law. – В: Реформи во правото: Чекор поблиску до владеењето на правото.  Охридска школа на правото. № 7 – 2018 [Jуридика Прима – Институт за правно- економски истражуваньа и едукацjа. 4-та Мегународна научна конференциja, 10-13 May 2018 на тема: Реформи во правото: Чекор поблиску до владеењето на правото], ISBN  978-608-66152-2-2, p. 39-62.

Правно действие на регистрацията на приложимия имущественобрачен режим в централния електронен регистър на имуществените отношения на съпрузите. - Нов български университет. Департамент Право. Годишник 2017. С., 2018, 10-29.

Към учението за правните семейства в съвременността през призмата на частното право. - Год. СУ. Юрид. фак., 86, 2019, 78-148.

Въпроси на завещателната дееспособност от сравнителноправен аспект. – В сб.: Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека”, М. Новкиришка-Стоянова, М. Белов, Д. Начев (съставители), С.: Ун. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2019, 325-351.

Интеграционно частно право. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. В. Петров, В. Токушев (съставители). С.: Ун. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2019, 17-53.   

Конверсия на официален документ. – В: Годишник на Департамент „Право” 2018 г., С.: НБУ, 2019, с. 35-80.

 

ПРЕВОД НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

 

Пашке, Мариан. Влиянието на съдебната практика върху развитието на търговското право. [Доклад, изнесен на проведения на 27-28 ноември 1997 г. българо-немски научен симпозиум, посветен на стогодишнината от приемането на Търговския кодекс на Германия и първия български Търговски закон]. – Търг. право, 1999, № 1, 3-15. (Превод от нем. ез.: ....).

 

ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Правна същност на неустойката. – СУ. Юридически факултет. 1991.

Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България. – СУ. Юридически факултет. 2012.