Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Борис Велчев

velchev@uni-sofia.bg

Борис Велчев е роден на 26 април 1962 г. в град София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“ с отличен успех през 1986 г. Редовен аспирант по международно наказателно право в Института по науките за държавата и правото при Българската академия на науките (1988). От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г. – редовен асистент по наказателно право в Софийския университет. Преминал през всички етапи на академичното развитие, от 2002 г. е доцент, а от 2012 г. – професор по наказателно право. Доктор по право от 1997 г. От 2015 г. е доктор на юридическите науки.

Преподава наказателно право и международно наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, където до 2012 г. е и ръководител на катедрата по наказателноправни науки.

Има множество публикации по проблеми на наказателното и международното наказателно право.

Бил е член  на Консултативния съвет по законодателството при 39-то и 40-то Народно събрание. Председател на Правната секция и член на Бюрото на Съюза на учените в България. След това от 2002 до 2006 г. член и председател на Правния съвет на президента на Република България. От 2006 до 2012 г. е главен прокурор на Република България. Бил е член на Висшия съдебен съвет и на Управителния съвет на Националния институт за правосъдие.

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Република България от 1 ноември 2012 г. Председател на Конституционния съд от 15 ноември 2015. Преизбран за втори мандат като председател на Конституционния съд на 14 ноември 2018.

Области на основни научни интереси: наказателно право, международно наказателно право, история на правото.

Наказателно право
Международно наказателно право

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ

 

На проф. Борис Велчев, д.ю.н.

 

КНИГИ И УЧЕБНИЦИ

 1. Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията, С, ЦИД 2000. (В съавторство)

 

 1. Имунитетът по българското наказателно право. С, Софи-Р, 2001. 251 с. 

 

 1. Помилването по българското наказателно право. С, Софи-Р,2001. 255 с.

 

 1. Проблеми на наказателната политика в Република България, Сиела, С.,2012 г., 263 с.

 

 1. Научна редакция на „Помагало наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори”, С. Издание на НИП, 2013 г. /съвместно с Кети Маркова/

 

 1. Престъпления против републиката, С. 2014 г.

 

 1. Престъпления от частен характер, С. 2015 г.

 

 1. Международно наказателно право, С. 2015 г.

 

 1. „Робството по българското наказателно право“, С., 2016 г.

 

 1. „По въпроса за обществената опасност в българското наказателно право“, С.2017 г., изд. „Сиела“.

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 1. „За правото на неприкосновеност на личния живот“ - Доклад на конференция в Грузия

 

 1. Наказателноправни аспекти на иманярството, СЮБ Бюлетин, бр. 9, 1989 г., стр. 24-29

 

 

 1. Имунитети от наказателна отговорност, сп. „Народни съвети”, бр. 10 от 1989 г., с.32-36

 

 1. За имунитета на президента и вицепрезидента, сп. „Политически изследвания”, 1997, № 1, с.21-27.

 

 

 1. Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет. – сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42.

 

 1. Основни аспекти на помилването. – сп. „Съвременно право”, 1998,    № 4, с. 72-82.

 

 

 1. Политическое преступление в международном уголовном праве. –„Международная  жизнь”, 1998, № 4, с.24-31.

 

 1. Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда. – сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36.

 

 1. За имунитета на народните представители.- сп. „Съвременно право”, 1999, № 4, 74-85.

 

 1. Consular immunities in Bulgarian criminal law. - Comparative law review, 1999, № 2, 21-33.

 

 1. The Right of asylum in Bulgarian law,  Criminal law review, 2000, № 3, 78-89.

 

 1. „За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс“, сп. Съвременно право, 2004 г., бр. 6

 

 1. „За състава на престъплението по чл.339а от Наказателния кодекс”, сп. „Съвременно право”, 2005г. , кн.1, с. 66-74

 

 1. Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата, сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130

 

 1. „За дефиницията на държавност и кухият правов ред”, сп. Общество и право, 2009г., кн.10

 

 1.  За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност, сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-30

 

 1. „За състава на престъплението по чл.282 НК”, сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10

 

 1. “Human Smuggling in and Through Bulgaria”, “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011.

 

 1. „За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира”, В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.)

 

 1. За състава на престъплението по чл. 208 НК, сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14

 

 1. „Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право”, сп. De Jure, бр. 2 от 2013 г.

 

 1. „The Bulgarian Constitution and the standards of lawfulness of the elections outlined in the Venice Commission Code of Good Practice in Electoral Matters”, Алманах „Конституционное правосудие в новом тысячилетие”, Ереван, 2013 г.

 

 1. „Към въпроса за провокацията в наказателното право”, сп. „De jure”, кн. 1, 2014 г.

 

 1. „За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл. 12б НК”, сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 2014 г.

 

 1.  CERTAIN PROBLEMS OF THE PROTECTION OF THE VIOLABILITY OF PRIVACY UNDER BULGARIAN LAW (Report to the 4th Black Sea Regional Conference on “The Emerging Challenges Related to the Right to Privacy”, 5-6 July 2014)

 

 1. Диверсията и вредителството по българското право, De jure, бр.2, 2014 г.

 

 1. “Принудата като изключващо вината обстоятелство”, „Съвременно право”, кн. 2, 2015 г.

 

 1. „Някои бележки върху трафика на хора“, сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2015 г.

 

 1. „За юридическата грешка и грешката в обществената опасност“, сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2016 г.

 

 1. „Обектът на престъплението и обществената опасност“ – сп. De Jure, бр. 1, 2017г.

 

 1. Статията за Конституцията на Казахстан – Конституция Республики Казахстан, Научно-практический комментарий, Астана, 2018 г., с. 132-135.

 

 1.  „За разкриването на корупционните престъпления“, сп. De Jure, бр. 2, 2017г.

 

 1. „Заплашването в НК“, сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2017 г.

 

 1. „За представителите на обществеността в НК“, сп. „De Jure“, кн. 2, 2018 г.

 

 1. „Предотвратяване и пресичане на престъпления“, сборник доклади от кръгла маса на тема „Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в ЕС“, Велико Търново, 12 декември 2017 г., Търново, 2018 г.