Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Атанас Семов

кабинет 302, тел. 02 / 9308 290

semov@uni-sofia.bg

Роден на 23 март 1970 г. в София. Завършил e Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1995). Получава магистърска степен по право на ЕС в Европейския университетски център в Нанси, Франция (1998), където прави докторантура (1999-2002).

От 1999 г. е асистент по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ; от 2010 г. е доцент, а от 2017 г. – професор по Право на ЕС. Доктор по Право на ЕС от 2007 г., доктор на юридическите науки от 2012 г.

През 2012 г. получава от Европейската комисия титлата „Катедра „Жан Моне” за трудовете си относно съдебната система на ЕС.

Общо 7 пъти е гост-професор в университетите на Бордо и Нанси (Франция) и Загреб (Хърватска), ежегодно изнася лекции в Европейския университетски център в Нанси, Франция.

Автор е на 15 монографии, 5 учебни помагала, 12 студии и над 70 научни студии и статии, съставител на 25 научни сборника. Създател и редактор на Библиотека „Студии по Европейско право”, включваща 36 тома (2002-2018). Организатор на 16 международни конференции в България, Франция и Япония.

Заместник-председател на Българската асоциация по международно право (1994-2018). Създател и директор на Института по Европейско право и на Европейския летен университет в България „Европа като правова общност” (2004-2018). Създател и ръководител Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ (съвместно с Университета на Нанси и Университета на Страсбург, 2006-2018). Един от учредителите на Българската асоциация по европейско право (2009).

В периода 2011 – 2017 г. е Вицепрезидент на Световния съвет на ядрените работници и експерти (Париж) и Главен редактор на Международния журнал по ядрено право.

Участвал е като експерт в Комисията за изменение на Конституцията при 39-ото Народно събрание (2003). Бил е заместник-председател на 41-ото Народно събрание и председател на Групата за приятелство с Франция (2009-2010) и член на Правния съвет при президента на Република България (2017-2018).

От ноември 2018 г. е съдия в Конституционния съд.

Проф. д.ю.н. Атанас Семов преподава в ЮФ на СУ дисциплините:

 

1. В специалности „Право” (магистърска) и „Международни отношения” (бакалавърска степен):

 • Право на Европейския съюз

 

2. В Международната магистърска програма „Право на ЕС” (спец. „Международни отношения”):

 • Методология на европейската интеграция и институционна система на ЕС
 • Правна система на ЕС
 • Съдебна система на ЕС
 • Гражданство на ЕС и защита на правата на човека в ЕС
 • Актуални проблеми на европейската интеграция (изборна)
 • Методология на европейската интеграция (на френски език)

Право на ЕС

Списък на публикациите

на проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне”

(по категории, в хронологичен ред)

 

А. Монографии

 1. „Записки по конституционно право”, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, 1997 г., 120 стр.
 2. „Източници на правото на ЕС и принципи на прилагането му”, Министерство на правосъдието, С., 2005, 118 стр.
 3. „Плахите реформи на уморена Европа”, Министерство на външните работи, С., 2007, 72 стр.
 4. „Принципи на прилагане на Правото на ЕС”, ИПАЕИ и ИЕП, С., 2007, 250 стр.
 5. „Съдебната система на ЕС и САЩ”, в съавторство, Институт по Европейско право, С., 2007, 330 стр.
 6. „Система на източниците на правото на ЕС”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009, 336 стр.

 

Публикувани след присъждането на научно звание „доцент”:

 1. „Съвременно международно правораздаване. Том ІІ. Съдът на Европейския съюз”, Институт по международно право, Институт по европейско право, С., 2011, 530 стр.
 2. „Права на гражданите на Европейския съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз”, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски”, 380 стр.
 3. „Права на гражданите на Европейския съюз. Том ІІ. Правен режим на гражданството на Европейския съюз и свободното движение”, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски”, 420 стр.
 4. „Съвременно международно правораздаване. Измененията в правната уредба на съдебната система на ЕС след Лисабонския договор. Приложение към Том ІІ. Съдът на Европейския съюз.”, Институт по международно право, Институт по европейско право, С., 2013, 138 стр.
 5.  „Права на гражданите на Европейския съюз. Том ІІІ. Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС – актуални проблеми в практика на Съда на ЕС 7 години след влизането в сила на Договора от Лисабон. Блокираното присъединяване на ЕС към ЕКПЧ. Принципът на недискриминация в правото на ЕС”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2017, 360 стр.
 6. „Съвременно международно правораздаване. Том ІІІ. Реформата на Съда на ЕС и актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС относно преюдициалното запитване 8 години след влизането в сила на Договора от Лисабон”, предстоящо отпечатване, 230 стр.

 

Публикувани след присъждането на научно звание „професор”:

 1. „Правна Система на ЕС”, Институт по Европейско право, С., 2017, 640 стр.

 

Б. Учебници и учебни помагала

 1. „Право” – в: „Етика и право” – учебник за Х клас (в съавторство), изд. „Д-р Иван Богоров”, С. 2002, стр. 193-324.
 2. „Европа – 12 звезди” – изд „Сиела”, първо издание С. 2003, второ преработено и допълнено издание С. 2004, 122 стр.
 3. „Какво трябва да знаем за ЕС”, Институт по публична администрация, С. 2008, 275 стр.
 4. „Европейско право” – сборник учебни и учебно-практически материали (авторски и чужди, общо над 4 000 стр.), на електронен носител
 5. „Съдебната система на ЕС и практиката на СЕО” – сборник учебни и практико-приложни материали (около 400 стр.), www.eubg.eu

 

В. Студии

 1. „Анализ на юридическите и други основания, позволяващи да се поиска цялостно преразглеждане на въпроса за българската атомна електроцентрала “Козлодуй” – в: „Козлодуйският въпрос. Червена книга за АЕЦ “Козлодуй” и българската атомна енергетика”, Български атомен форум, ИЕП и др., С. 2004, стр. 15-146.
 2. „Проблемът за засягането на суверенитета – централен проблем на интеграцията” – в: „Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки”, СУ “Св. Климент Охридски” и Институт по Европейско право, С. 2005, стр. 28-100.
 3.  „Гражданството на ЕС” – сп. „Право без граници”, бр. 1/2007 (обособена притурка), С. 2007, 88 стр.
 4. „12 въпроса за съдебната система на ЕС” – в: Атанас Семов, Христо Христев, Зорница Грекова, Георги Георгиев, “Съдебната система на ЕС и САЩ”, Институт по Европейско право, С. 2007, 7-113 стр., 96 стр.
 5. „Съдебната система на Европейския съюз” (50 стр.), сп. „Общество и право”, бр. 3-4/2006, стр. 90-101; бр. 5-6/2006, стр. 61-74; бр. 4/2007, стр. 57-62; бр. 10/2008, стр. 84-94; бр. 3/2009, стр. 85-95.
 6. „Производството за преюдициални изключения – 1 част”, сп. „Международна политика”, бр. 1/2007, изд. ЮЗУ – Благоевград, с. 5-22; „Производството за преюдициални изключения – 2 част”, сп. „Международна политика”, бр. 2/2007, изд. ЮЗУ – Благоевград, с. 7-25
 7. „Особени производни източници на Правото на ЕС”, Електронен журнал по Европейско право, Българска асоциация по Европейско право, 2009, 40 стр.

 

Публикувани след присъждането на научно звание „доцент”:

 1. „Коментар на измененията в правната уредба на съдебната система на ЕС след Лисабонския договор”, сп. „Европейски правен преглед”, т. 7, 2013, стр. 60-108.
 2. Преюдициалното запитване. Производството за преюдициални запитвания като гарант за добро правосъдие и за реализация на основното право на гражданите на достъп до съд. Изводи за ролята на националните юрисдикции в актуалната практика на СЕС. Първа част”, сп. „Общество и право”, бр. 3/2016, стр. 3-22; Втора част, сп. „Общество и право”, бр. 4/2016, стр. 3-19.
 3. „Фундаментална доктрина за европейската интеграция. Основни особености на съюзния правен ред според Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз (Първа част)”, сп. „Общество и право”, бр. 8/2016, стр. 52-71; Втора част, сп. „Общество и право”, бр. 9/2016, стр. 56-76.
 4. „Принцип на зачитане на националната идентичност на държава-членка на ЕС (Възможност за неприлагане по изключение на съюзна правна норма – изводи за националния съдия от ключовата, но и непредвидима практика на Съда на ЕС)”, Сборник  „Международна научна конференция. Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят. По повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров”, ИК на УНСС, С., 2018, 26 стр.

Публикувани след присъждането на научно звание „доцент”:

 1. „ЕС като право без граници и граници на властта на ЕС” – под печат в: „Право и граници”,КНПН, ЮФ на СУ, С. 2018, 30 стр.

 

 

Г. Научни статии

 1. „Вечната врата в полето (Отношението на българина към властта и закона)" – доклад на Младежката научна школа на СУ "Модерното общество", 1992 г., рег. в ЦИНТИ
 2. „Болгария на пороге драмы и надежды” – в: „Международная жизнь”, Министерство иностранных дел Российской федерации, № 2/1992 г., 28 p.
 3. „България, Европа и светът" – доклад на Младежката научна школа на СУ "България и модерното общество", 1993 г., рег. в ЦИНТИ
 4. „Политическата лампа на нашия Аладин. Върху българската политическа психология в петте години след 1989 г.” – сп. „Социологически проблеми" – 4/94 г.
 5. „България и европейското образование" – доклад на Международната конференция на „Отворено образование" и МОНТ, под егидата на ЮНЕСКО „Гражданското образование и културата на мира", Приморско 1996 г.
 6. „Задачите на гражданското образование" – сп. „Посоки”, МОН, бр.1 и 2/97.
 7. „Ролята на правното образование за формиране на политически професионализъм" – доклад на Международната конференция по въпросите на политическия професионализъм под патронажа на Фондация "Фридрих Еберт" и Софийския университет – София, 1997 г.
 8. „Защо имаме нужда от национална доктрина?", в съавторство – в: „История на българите: потребност от нов подход (преоценки), 2 част", изд. на Фондация "Тангра ТанНакРа", С.1998.
 9. „Европейският съюз" – поредица от 12 статии, в-к "Капитал", март-май 1999 г.
 10. „Бележки върху конституционните изменения в страните-членки на ЕС", Годишник на БСУ, 1999 г.
 11. „Възможностите на ООН за поддържане на международния мир", в съавторство с д-р Маргатит Ганев, сп. „Лидер днес", юни 1999 г.
 12. „Важното в подготовката на България за членство в ЕС е... подготовката”, сп. “Лидер днес”, ноември 1999 г.
 13. „Правото на свободно движение на лицата като част от института на Гражданството на Европейския съюз” – в: „Трудове по международно право”, том 5, БАМП, С., 2000, стр. 253-266.
 14. « Les dispositions sur la libre circulation des personnes dans le processus de l’harmonisation de la législation bulgare avec l’Acquis communautaire » – dans: Cahiers de Droit communautaire, Universite Nancy-2, PUN, France, 2000, 7 p.
 15. „Система на държавните органи” – в: „Правни въпроси за журналисти”, Фондация „“Отворено общество” и др., С. 2001, стр. 98-105.
 16. „Специализираните международни организации в системата на ООН” – в: „Правни въпроси за журналисти”, Фондация “Отворено общество” и др., С. 2001, стр. 123-143.
 17. „Планът на Жан Моне” като гениално политическо прозрение и далновидна интеграционна програма” – в: Правни въпроси за журналисти, Фондация „Отворено общество” и др., С. 2001, стр. 144-162.
 18. „Европейска интеграция и държавен суверенитет” – в:  „Пазарно стопанство и европейска интеграция – правни, икономически и социално-политически аспекти”,  сборник доклади от научна конференция с международно участие, Великотърновски университет, 2001 г., стр. 113-125.
 19. „Конституционноправни проблеми на членството в ЕС в някои страни-кандидатки” – в: „От какви изменения се нуждае българската конституция”, Научно адвокатско сдружение, С. 2001, стр. 86-116.
 20. „Демократичната безизходица на конституционния модел и безотговорната „политическа класа” – в: „От какви изменения се нуждае българската конституция”, Научно адвокатско сдружение, С. 2001, с.116-123.
 21. „Суверенитетът и Европейският съюз” – в: „Трудове по международно право”, том 6, Българска асоциация по международно право, С. 2003, стр. 361-396.
 22. „Френски евроконституционалист стана почетен доктор на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” (научно съобщение), сп. „Съвременно право”, бр. 4/2003, стр. 93-99.
 23. „Измененията в Конституцията на Френската република във връзка с Конституцията за Европа” – в: сборник „Европа, разширяването, Конституцията – дилеми и императиви” (двуезичен), УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С., 2005., с. 16-34.
 24. “La réforme – utile ou possible (observations sur la réforme constitutionnelle en Bulgarie)” – dans: « La constitution pour l’Europe et les constitutions nationales », Université de Strasbourg « R. Schuman », Université de Nancy-2, France, sur Internet, 2005
 25. „Особеностите на принципа на примата на правото на ЕС над националното право” – в: сборник „Европа, разширяването, Конституцията – дилеми и императиви” (двуезичен), УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2005., с. 70-87.
 26. “Nous… les bulgares – histoire” – in: « L’Europe, l’élargissement, la constitution – dilemmes et impératifs », Institut européen des hautes études internationales, 2005, p. 99-134.
 27. “Nous… les bulgares – vie politique et institutionnelle” – in: « L’Europe, l’élargissement, la constitution – dilemmes et impératifs », Institut européen des hautes études internationales, 2005, p. 135-161.
 28. „Le principe unique de primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national – nature et particularités” – in: „L’Etat de droit saisie par la philosophie”, Université de Cluj Napoca, Roumanie
 29. „Нужната или възможната реформа (съображения относно конституционните промени в България)” – в: Сборник „Конституцията за Европа и националните конституции”, СУ. Св. Кл. Охридски”, Университет Страсбург-3 „Робер Шуман”, Университет Нанси-2, С., 2005, стр. 417 – 435
 30. „The Kozloduy absurdity: legal and political dimensions of the Bulgarian Nuclear Power Plant issue”, International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, Inderscience Publishers, Volume 1, Number 1/2005, p. 11-28
 31. „Принципът на непосредствената приложимост в правото на ЕС” – в: „Право и държава”, Българо-руски дипломатически клуб и УИ “Св. Кл. Охридски”, С. 2006, 21 стр.
 32. „Европа като правова общност” – в: „Европа като правова общност”, Младежка академия Европа, Институт по Европейско право, С. 2007, с. 37-73.
 33. „Производството за преюдициални изключения – 1 и 2 част” – в сп. „Международни отношения”, изд. ЮЗУ, Благоевград, 2007.
 34. „Кратък преглед на най-важните решения на СЕО относно прилагането на Общностното право” – в: сборник „55 най-важни решения на Съда на Европейските общности – с коментари”, ИЕП, С., 2007, стр. 315-344
 35. „Кратък преглед на най-важните решения на СЕО относно гражданството на ЕС” – в: сборник „55 най-важни решения на Съда на Европейските общности – с коментари”, ИЕП, С., 2007, стр. 345-354.
 36. „Establishment of the Principles of Application of EU Law in the Practice of the European Court of Justice” – in: Together in Europe, Representation of the European Commission in Bulgaria, 2007, p. 110-116.
 37. „За ключовата роля на практиката на Съда на ЕО” – в: „Център по европейско и сравнително право за Югоизточна Европа”, ИЕП, С., 2007, стр. 41-46.
 38. „Европа на български или основното за ЕС” – поредица в Бюлетин на асоциацията на прокурорите в България, бр. 4/2008, с. 84-106; бр. 1/2009, с. 75-99
 39. „Основи на правния режим на едностранните актове на институциите на ЕС” (24 стр.), – Електронен журнал по Европейско право, Българска асоциация по Европейско право, 2009
 40. „International legal personality of the European Communities and the European Union” – in: Bulgarian journal of International Law, Saint Climent Ohridski University Press, 2009, p. 44-55.

 

Публикувани след присъждането на научно звание „доцент”:

 1. „Нежната диктатура на СЕО. Националните съдилища – безценният „необходим грешник” – в: Сборник „Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС” (двуезичен), УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2010, с. 27-59.
 2. „Производството пред Съда на ЕС срещу държава-членка – контролната функция на ЕК и санкционен режим: гражданско участие и нововъведения с Договора от Лисабон” – в: Снежана НАЧЕВА (съст.), „Европейският съюз след Лисабонски договор – по-близо до гражданите?”, СЮБ, „Фенея”, С., 2011, с. 55-81
 3. „И договорът от март 2012-а поразен от Лисабонската половинчатост на компромиса… „Лоялното сътрудничество” е мъртво, да живее… нелоялното?” – в: Атанас СЕМОВ (съст. и ред.), „Новият европейски пакт от март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз”, – УИ„Св. Кл. Охридски”, С. 2012, с. 36-44.
 4. „Правото на пряко участие в демократичния живот на Съюза („гражданска инициатива”) – едно провалено нововъведение”, „Правна мисъл”, бр. 3/2012, БАН, стр. 87-99.
 5. Встъпителен доклад (регистриран) „Нови измерения на международната правна регламентация на ядрената енергия” – Световен конгрес по международно право, София, август 2012 г.
 6. « Lisbonne : le compromis de la reforme inachevée » – dans : « L’Europe en tant que communauté de droit. 2013 – année européenne des citoyens », Centre international de formation européenne – Nice, Institut de droit européen – Sofia, 2013, p. 152-162.
 7. „Проблематичната двойственост на режима за защита на правата на човека в ЕС след Лисабон”. – в: „Правото – изкуството за доброто и справедливото. (20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”)". Пловдив, Унив. изд. „П. Хилендарски”, 2013, с. 601-611.
 8. “The 75th conference of ILA” – in: “Studies on International Law”, Bulgarian association of International Law, Sofia, 2013, p. 12-25.
 9. „Декларацията от 9 май 1950 г. („Планът“ на Моне и Шуман) – гениално политическо прозрение и дългосрочна програма на европейската интеграция” – в:Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС”, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2013, стр. 33-62.
 10. „Проблематичната двойственост на режима на защита на правата на човека в ЕС след Лисабон” – в: Сборник "Европейското бъдеще на България. Правни аспекти", Издателски комплекс на УНСС, С., 2013, стр. 192-200.
 11. „Принципът на недискриминация като основен принцип на ЕС (доктринална рамка и практически аспекти) – в: „Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том ІІІ. Основни права и недискриминация (Cours du Master international Droit de l’Union européenne. Volume ІІІ. Droits fondamentaux et non-discrimination)”, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2014, стр. 357-400.
 12. „Кръстопътните дилеми на ЕС – между суверенитета и интеграцията” – в: Европейският съюз на кръстопът”, УИ „Св. Кл. Охридски” и Фондация „Ханс Зайдел”, С., 2014, стр. 9-23.
 13. „Принципът на недискриминация и Хартата на основните права на ЕС” – в: Мария СЛАВОВА (съст.), „Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2014, стр. 60-74.
 14. „Парадоксите на не-присъединяването на ЕС към ЕКПЧ  (Накъде след Становище 2/13 на СЕС от 18 декември 2014 г.? Една дръзка констатация и предложения de lege ferenda.)" – в: „Право и права: Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев", УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2017.
 15. Осем истини за миграцията. Драма, право и огради”, сп. „De facto legal”, бр. 4, 2016 г., стр. 11-17.
 16. „Евролюбив прочит” на понятието за приложно поле на Хартата за основните права на ЕС и на общия проблем за обхвата на приложението на Правото на ЕС в държавите-членки. Изводи от новата практика на СЕС – в: Райна Койчева и др. (съст.), Сборник „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Юбилейна научна конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС, ИК на УНСС, С., 2017, стр. 41-50.
 17. Обобщеното съвременно разбиране на Съда на ЕС за природата на ЕС (Основни особености на съюзния правен ред според Становище 2/13)” – в: Пламен ПАНАЙОТОВ (съст.), „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2017, стр. 402-421.
 18. "Deux cas bulgares significatifs: notion de juridiction d’Etat membre et notion de discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique (Affaires C‑394/11 Belov et C‑83/14 CHEZ) – in: Yves Petit, Branko Rakic, Maja Lukic (eds.), « L’idée d’Union européenne de 1929 à 2016 : du projet Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni », Faculté de droit de Belgrade, 2017, Belgrade, 17 pages.
 19. За ролята и отговорността на националния съдия по прилагането на Правото на ЕС (необходимо припомняне на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС)” – в: Екатерина Михайлова, Деяна Марчева (съст.), Сборник 25 години департамент „Право”, НБУ”, НБУ, официална електронна публикация, http://ebox.nbu.bg/dp25/, 2017, стр. 55-66.
 20. Дело С-83/14 „ЧЕЗ срещу Комисията за защита от дискриминация“. Българското дело, довело до първо тълкуване на понятието за дискриминация, основана на етнически произход и очертаване на рамките на „пряката” и „непряката” дискриминация”, сп. „Общество и право”, бр. 3/2017, стр. 80-104.

 

Публикувани след присъждането на научно звание „професор”:

 1. “Truths and doubts about Migration Drama, Law and Fences”, Migrations Jean Monnet Seminar 2016, Luxemburg: Publication Office of the European Union, 2017, ISBN 978-92-79-62033-1 (Print), ISBN 978-92-79-62034-8 (PDF) , pp. 141-145
 2. „И пак за двойствения подход на ЕС: предложения de lege ferenda с оглед невъзможността ЕС да стане страна по ЕКПЧ и засилената ефективност на Хартата на основните права на ЕС”, НБУ, С., 2018.
 3. „И нацията си отива като изследователите си…”, Сборник „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология”, УНСС, С., 2018
 4. „Приложимост на Правото на ЕС по наказателни дела. Способи за определяне на „реална връзка” с правото на ЕС”, Научна конференция на Катедра "Наказателноправни науки" на СУ, редактор/и:Пламен Панайотов, УИ "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.207-222.
 5. „Принцип на зачитане на националната идентичност на държава-членка на ЕС (Възможност за неприлагане по изключение на съюзна правна норма – изводи за националния съдия от ключовата, но и непредвидима практика на Съда на ЕС)”, Сборник  „Международна научна конференция. Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят. По повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров”, ИК на УНСС, С., 2018.
 6. „Ново или допълнено виждане на СЕС относно понятието за „национална юрисдикция” по чл. 267 на ДФЕС (Изводи от едно от най-важните български преюдициални запитвания – дело Белов, C‑394/11)”, ИПН-БАН, С., 2018
 7.  „Конституционният съд постанови безупречно спрямо Правото на ЕС решение в стил Europarechtstreundlichkeit. Дали споразумението с Канада ще влезе в сила, зависи от Съда на ЕС”, сп. „Общество и право”, бр. 5/2018, стр. 83-95.
 8. Неадекватната уредба на преюдициалното запитване в българските ГПК и НПК, сп. „Общество и право”, бр. 2/19, стр. 3-22.
 9. „Определяне на приложното поле на правото на ЕС”, Годишник на ЮФ на СУ, 2019, стр. 188-219.
 10. „La non adhésion de l’UE à la CEDH – propositions de lege ferenda”, « Mélanges Jean-Denis MOUTON », Presse universitaire de Nancy, 2019, p. 227-242.
 11. „ЕС като право без граници и граници на властта на ЕС”, сборник „Право и граници”, Катедра „Теория и история на правото”, ЮФ на СУ, 2019, 32 стр.

 

 

Д. Редакторство, съставителство и преводи

 1. Съставител и редактор на сборник „От какви изменения се нуждае българската конституция”, Научно адвокатско сдружение, С. 2001.
 2. Съставителство и превод на сборник „50 най-важни решения на Съда на Европейските общности – с коментари”, Институт по международно право, С. 2003.
 3. Превод на „Процесуално право на Европейските общности” от Жан Булюи и Марко Дармон, ИЕП, С. 2003.
 4. Съставителство и превод от френски и английски език на „Конституция за Европа”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, ИЕП, С.2004.
 5. Съставителство и превод от френски и английски език на „Учредителните договори на ЕО и ЕС”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, ИЕП, С. 2004.
 6. Съставителство и редакция на сборник “Козлодуйският въпрос. Червена книга за АЕЦ “Козлодуй” и българската атомна енергетика”, Български атомен форум, ИЕП и др., С. 2004.
 7. Съставител и редактор на сборник „Европа, разширяването, Конституцията – дилеми и императиви” (двуезичен), УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2005.
 8. Съставителство и обща редакция на сборник „Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки”, СУ “Св. Климент Охридски” и Институт по Европейско право, С. 2005.
 9. Съставител и научен редактор на сборник „Конституцията за Европа и националните конституции” от Международна конференция, СУ „Св. Климент Охридски”, Университет Страсбург-3 „Робер Шуман” и Университет Нанси-2, Франция, С. 2006.
 10. Превод и редакция на „Европейско право” от Жан-Клод Готрон, УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2006.
 11. Съставителство и превод на сборник „55 най-важни решения на Съда на Европейските общности – с коментари”, ИЕП, С., 2007.
 12. Съставител и редактор на сборник „Европа като правова общност”, Младежка академия Европа, Институт по Европейско право, С. 2007.
 13. Превод на „Институционно право на ЕС” от Жан-Пол Жаке, УИ „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2007.
 14. Съставител и редактор на сборник „Лисабонският договор – една (не)довършена реформа” на български, френски и английски език, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С. 2009.
 15. Съставител, редактор и преводач на сборник „Записки по Европейско право – т. 1”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С. 2009.
 16. Съставител и редактор на сборник „Лисабонският договор – консолидирани текстове и коментари”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С. 2009.
 17. Редактор на „Международните организации” от Жан Шарпантие, Институт по Европейско право, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2009.
 18. Съставител и научен редактор на сборник „Записки по Право на ЕС. Том І. Институционно право”, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2009.

 

Публикувани след присъждането на научна степен „доцент”:

 1. Съставител на сборник „Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС” (двуезичен), УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2010.
 2. Научен редактор на сборник „Основни въпроси за ЕС”, ЦПОЮФСУ, УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2011.
 3. Съставител и научен редактор на сборник „Новият европейски пакт от март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз” – УИ „Св. Кл. Охридски”, С. 2012, 120 стр.
 4. Съставител и научен редактор на сборник President Jose Manuel BAROSSO, Président François HOLLANDE, Chancelière Angela MERKEL, Judge George ARESTIS, prof. Joël RIDEAU, Prof. Denys SIMON, prof. Evgeni TANCHEV, prof. Atanas SEMOV et alii, L’Europe en tant que communauté de droit. 2013 – année européenne des citoyens. 10 ans de l’Université d’été de Bulgarie, Institut de droit européen – Sofia, Centre international de formation européenne – Nice, Sofia, 2013, 300 стр.
 5. Съставител и научен редактор на сборник Мари-Франс КРИСТОФ-ЧАКАЛОВ, Флоранс БЕНОА-РОМЕР, Жан-Пол ЖАКЕ, Жоел РИДО, Етиен КРИКИ, Жан-Дени МУТОН, Атанас СЕМОВ, Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2013, 296 стр.
 6. Съставител и научен редактор на сборник  Koen LENAERTS, George ARESTIS, Jean-Pau JACQUÈ, Florence BENOIT-ROHMER, Joël RIDEAU, Jean-Denis MOUTON, Laurence POTVIN-SOULIS, Атанас СЕМОВ, Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том ІІІ. Основни права и недискриминация” (« Cours du Master international Droit de l’Union européenne. Volume ІІІ. Droits fondamentaux et non-discrimination »), УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2014, 400 стр.
 7. Съставител и научен редактор на сборник  Mark JAEGER, Heikki Kanninen, Josef AZIZI, Savvas S. PAPASAVVAS, Ingrida LABUCKA, Santiago SOLDEVILA FRGOSSO, Марияна КЪНЧЕВА, Cours du Master international Droit de l’UE, Volume 4, Le Tribunal de l’Union européenne (Лекции на Международната магистърска програма „Право на ЕС”. Том ІV. Общият съд на ЕС), Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2014, 182 стр.

 

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

Докторат:

„Принципи на прилагане на Правото на ЕС”, ИПА, ИЕП, 2007, 280 стр.

Процедура: Пред специализирания научен съвет по международно право и международни отношения към ВАК при МС, 2009 г.

 

Доктор на юридическите науки:

„Съвременно международно правораздаване. Том ІІ. Съдът на Европейския съюз”, ИМП, ИЕП, 2012, 680 стр.

Процедура: Пред специализирания научен съвет по право към ВАК при МС, 2009 г.

 

Доцентура

„Система на източниците на Правото на ЕС”, УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 320 стр.

Процедура: Пред специализирания научен съвет по право към ВАК при МС, 2009 г.

 

Професура:

„Права на гражданите на Европейския съюз.

Том І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз”, 2013, УИ „Св. Климент Охридски”, 380 стр.

Том ІІ. Правен режим на гражданството на Европейския съюз и свободното движение”, 2013, УИ „Св. Климент Охридски”, 420 стр.

Том ІІІ. Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС – актуални проблеми в практика на Съда на ЕС 7 години след влизането в сила на Договора от Лисабон. Блокираното присъединяване на ЕС към ЕКПЧ. Принципът на недискриминация в правото на ЕС”, УИ „Св. Климент Охридски”, 360 стр.

Процедура: Пред жури на СУ, септември 2017 г.