Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев

кабинет 307, тел. 02 / 9308 268 

kalajdzhie@uni-sofia.bg

Ангел Калайджиев е професор в юридическия факултет на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Преподава търговско право. Има научна степен "доктор на юридическите науки" с дисертационен труд "Безкасовото плащане" и научна степен ''доктор по право'' с дисертация на тема "Договорът за поръчителство". Специализирал е в Япония и САЩ.

 

Член е на редакционната колегия на списанията: «Търговско право», «Търговско и облигационно право» и «Бизнес и право».

 

Ангел Калайджиев е заместник-председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата от 2014 г. и арбитър по вътрешни и международни дела в същия арбитражния съд от 1994 г. От февруари 2016 г. е арбитър в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове към Световната банка. В продължение на 15 години (1995 – 2009 г.) е експерт в Комисията по икономическа политика и Комисията по европейска интеграция на Народното събрание. От 1993 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

 

Между 2007 и 2009 г. Ангел Калайджиев е член на експертна група към Европейската комисия по правна сигурност при клиринг и сетълмент. 

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 1. Търговско право – I част
 2. Търговско право – II част 

 

Търговско право

Учебници

 

1. Tърговско право. Обща част. ИК „Труд и право”, 2015, (трето допълнено и преработено издание), 375 с.  

2. Облигационно право. Обща част. “Сиби”, 2016, (седмо допълнено и преработено издание), 838 с.

 

 

Монографии

 

1. Акционерно дружество. Сиби, 2018, 449 с.

2. Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност. Сиби, 2014, 321 с.

3. Оздравяване на предприятието, ИК „Труд и право”, 2006, 220 с.

4. Преобразуване на търговски дружества, ИК “Труд и право”, 2005, 303 с.

5. Електронният документ и електронният подпис. Правен режим. Сиела, 2004, 405 с. (в съавторство)

6. Публичното дружество. ИК “Труд и право”, 2002, 210 с.

7. Новите положения в търговското право. ИК “Труд и право”, 2000, 317 с. (в съавторство)

8. Безкасовото плащане. “Сиби”, 1999, 550 с.

9. Масова приватизация. Приватизационни фондове. ИК “Труд и право”. 1996 г., 170 с. (в съавторство)

10. Ценни книжа, фондови борси, инвестицонни дружества. ИК “Труд и право”, 1995 г., 399 с., (в съавторство)

11. Банковата карта. “Сиби”, 1995, 107 с.

12. Акредитивът. “Сиби”, 1994, 200 с.

13. Поръчителството. “Сиби”, 1993, 160 с.

14. Чекът в българското право. “Сиби”, 1992, 300 с.

 

 

Коментари

 

 1. Ценни книги. ИК “Труд и право”, 1995, 223 с. (в съавторство)
 2. Коментар на Търговския закон. Дружество с ограничена отговорност. Акционерно дружество. “Фенея”, 1998, 298 с. (в съавторство)
 3. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. ИК “Труд и право”. С., 2000, 911 с. (в съавторство)
 4. Коментар на промените в Търговския закон. ИК “Труд и право”, 2003, 335 с., (в съавторство)
 5. Коментар на Закона за публичното предлагане на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. ИК „Труд и право”. С., 2005, 662 с. (в съавторство)
 6. Закон за търговския регистър. Коментар, Център за изследване на демокрацията. С., 2007, 182 с. (в съавторство)
 7. Коментар на Търговския закон. Книга първа. Чл.1-112, Софи-Р, 2007. Второ основано преработено издание (в съавторство), 571 с.

 

 

Студии и статии

 

1. За правото на преминаване през селскостопански земи. Социалистическо право. 1985, кн.11, с.25-39

2. Нови моменти в правото на лично земеползване. Социалистическо право. 1986, кн.1, с.20-23

3. Правата на артистите-изпълнители. Правна мисъл. 1986, кн.2, с.64-69

 1. За отговорността на поръчителя по бъдещия Граждански кодекс. Социалистическо право. 1986, кн.9, с.34-41
 2. Договорът за художествена поръчка чрез възлагане. Годишник на Софийския университет. Том 79, 1986, с.122-178

6. Отговорност при нарушен негативен интерес. Държава и право, 1988, кн.11, с.24-31.

7. За суброгацията. Държава и право. 1989, кн.5, с.32-39

8. Някои особености на поръчителството. Държава и право, 1989, кн.7, с.13-22

9. За същността на срока по чл.147, ал.1 от Закона за задълженията и договорите. Бюлетин на Съюза на юристите в България. 1989, кн.6, с.33-35.

10. Смесените дружества в България и Япония. Годишник на Софийския университет. Том 82, 1988, с.197-206.

11. За основанието на сделките. Съвременно право, 1990, кн.1, с.24-31.

12. За абстрактните сделки по българското право. Държава и право, 1990, кн.7, с.24-33.

13. Придобиване на права по ценни книги. Държава и право, 1990, кн.10, с.31-40.

14. Уредба на несъстоятелността съгласно Указ № 56. Мениджмънт. 1991, кн.1, с.56-59.

15. Нови моменти в уредбата на дружеството. Мениджмънт. 1991, кн.2, с.23-35.  

16. Право на кредитните карти в САЩ и възможности за рецепцията му в България. Търговско право, 1992, кн.3,.43-49.

17. Сравнителноправен поглед върху правния режим на акцията по българското и американското право, Търговско право, 1993, кн.1, с. 31-35.

18. Протест на ценни книги – компетентен орган, страни и участници в производството. Правна мисъл, 1993, кн.1, с.48-51.

19. За привилегированите акции. Съвременно право, 1993, кн.1, с.33-38.

20. Особености на договора за откриване на акредитив според Наредба № 3 за плащанията. Търговско право, 1993, кн.5, с. 34-36.

21. За режима на акредитива съгласно Наредба № 3 за плащанията. Търговско право, 1994, кн.3, с.48-50.

22. Сравнителноправен поглед върху личните обезпечения на задължения. В: Външнотърговски бизнес (правни аспекти), 1993, с.343-366.

23. Някои бележки за измененията и допълненията на Закона за задълженията и договорите. Правна мисъл, 1993, кн.2, с.18-21.

24. Особености на договора за откриване на акредитив според Наредба  № 3 за плащанията. Търговско право, 1993, кн.5, с.34-40.

25. Потвърждаване на акредитива. Правна мисъл. 1994, кн.1, с.10-20.

26. Правен режим на безналичните държавни ценни книги. Търговско право, 1993, кн.6, с.14-24.

27. За определението на гаранцията в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките. Търговско право, 1994, кн.1, с. 35-37.

28. Възражения на банката по акредитива. Съвременно право, 1994, кн.1, с.19-29. За последиците от следпротестното джиро отговорността на следпротестния джиратар. Практическо право, 1994, кн1, с.13-14. 

30. За режима на акредитива според Наредба № 3 за плащанията. Търговско право, 1994, кн.3, с.48-50.

31. Прехвърляне на акредитива. Търговско право, 1994, кн.4, с.31-39.

32. За банковата гаранция. Търговско право, 1994, кн.5, с.29-35.

33. За покритието на чека. Търговско право, 1994, кн.5, с.31-32.

34. За митническото право. Търговско право, 1994, кн.6, с.10-12 (в съавторство с Валентин Русев).

35. Обезпечаване на митнически задължения по транзитен превоз. Финанси и право, 1994, кн.11, с.27-31. (В съавторство с Валентин Русев).

36. Действието на коносамента при внос на стоки под митнически контрол. Финанси и право, 1994, кн.12, с.30-32 (в съавторство с Валентин Русев).

37. Is the VAT part of Customs-duty Totals. May the Foreign Aid Agency be Exempted from VAT Payment - ING Bank Bulgaria Monthly, 1994, No 2, ð.12

38. За термините „документ“ и „ценна книга“. Съвременно право, 1995, кн.1, с.39-43.

39. Елемент ли е предаването на поименна ценна книга от фактическия състав на нейното прехвърляне. Търговско право, 1995, кн.2, с.31-33.

40. Извършване на операции с банкова карта. Търговско право, 1995, кн.3, с.37-41.

41. Правни аспекти на банковата карта – банкови информационни технологии. Computerworld/България, пролет '95, с.72-74.

42. Акцесорни ли са произтичащите от ценната книга права. Съвременно право, 1995, кн.3, с.31-36

43. Същност на банковата карта. Съвременно право, 1995, кн.4, с.38-44.

44. За някои видове ценни книги. Търговско право, 1995, кн.4, с.5-12.

45. За инвестиционния договор. Търговско право, 1995, кн.5, с.3-6.

46. Изискуемост и определяне на митни сборове (в съавторство с Валентин Русев), Търговско право, 1995, кн.6, с.14-16.

47. За инвестиционните бонове. Търговско право, 1996, кн.1, с.19-25

48. Управление на приватизационен фонд. Търговско право, 1996, кн.2, с..9-15

49. За приватизационния фонд. Съвременно право, 1996, кн.2, с.43-52

50. За инвестиционния посредник. Финансов форум, кн.2-3/1996, с.18-22

51. Изменение в правния режим на приватизационните фондове, бр.5-6/1996, с.63-67.

52. Нeплатежоспособност на банка, Търговско право, бр.1/1997, с.26-34.

53. Капиталова адекватност на инвестиционните дружества и кредитните институции по Европейското право, Финансов форум, 1997/2, с.23-31.

54. Опасност от неплатежоспосбност на банка, Търговско право, бр.3/1997, с.9-25.

55. Завършване на безкасовото плащане, Търговско право, бр.4/1997, с.3-7.

56. Абстрактните сделки по българското право, Съвременно право, бр.4/1997, с.75-81.

57. Електронните пари, Съвременно право, бр.5/1997, с.48-52.

58. Отмяна на нареждането за превод и сторниране на превод, Пазар и право, бр.12/1997, с.24-29.

59. Особености на банковия превод, Търговско право, бр.1/1998, с.25-30.

60. За капитала на търговските дружества, Търговско право, бр.2/1998, с.5-7

61. Банкови сметки при общи условия, Финанси и право, бр.10/1998, с.5-9.

62. Сетълментът при междубанкови плащания, Съвременно право, бр.4/1998, с.41-52.

63. Същност на вписването по банковата сметка, Търговско право, бр.6/1998, с.3-7.

64. За инкасото, Търговско право, бр.1/1999 (с.25-32) и 2/1999 (с.21-29).

65. Определение на понятието плащане, Съвременно право, бр.3/ 1999, с.32-37.

66. За правната природа на безналичните акции, Търговско право, бр.3/1999, с.17-18.,

67. Способи за отклоняване последиците от номинализма, Търговско право, бр.4/1999, с.9-19.

68. За законната мораторна лихва, Съвременно право, бр.4/1999, с.87-91.

69. За увеличаването на капитала на публично дружество с непарични вноски по проекта на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Държавна комисия по ценните книжа и фондовите борси. Бюлетин, бр.5/1999, с.10-13.

70. За плащането в брой, Пазар и право, бр.7/1999, с.20-28.

71. Публичното дружество. Търговско право, бр.1/2000 (с.9-20), бр.2/2000 (с.13-24).

72. Търгово предлагане за закупуване или замяна на акции. Държавна комисия по ценните книжа. Бюлетин, бр.2/2000, с.5-8, бр.3/2000, с.6-11.

73. Безвъзмездна сделка ли е авалът? Търговско право, бр.3/2000, с.50-52.

74. Цедира ли се безналичната акция? Търговско право, бр.4/2000, с.17-18.

75. За залога на търговското предприятие, Търговско право, бр.5/2000, с.36-41. 

76. Акции на публичното дружество. Държавна комисия по ценните книжа. Бюлетин, бр.5/2000, с.2-3.

77. Промени в режима на недействителността на търговското дружество. Търговско право, бр.6/2000. с.40-45.

78. Промени в режима на вноските в търговските дружества, Адвокатски преглед, бр.11/2000 г., с.12-16.

79. Прекъсва ли давността молбата за образуване на производство по обезсилване на ценна книга. Търговско право, бр.3/2001, с.62-65.

80. Относно приложното поле на § 6а и § 7, ал.3 и 4 от ПЗР на ЗППДОП. Търговско право, бр.5/2001, с.59-64.  

81. За автономията на волята, свободата на договарянето и справедливостта при договора. Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., 2001, с.81-88.

82. Електронно изявление и електронен документ, Пазар и право, бр.1/2002, с.55-56.

83. Протест на запис на заповед. Нотариален бюлетин, 2/2002, с.35-38.

84. Съвместно предприятие по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Търговско право, бр.4/2002, с.5-15.

85. Необходим ли е чл.152 ЗЗД в стопанския оборот. Търговско право, бр.5/2002, с.33-35.  

86. Правото на акционера на публично дружество да иска от дружеството да изкупи акциите му. Търговско право, бр.6/2002, с.29-32.

87. Управителни и контролни органи на публичното дружество. Пазар и право, бр.9/2002 г., с.44-53.

88. Попада ли изпълнението на мним представител в приложното поле на чл.75, ал.2 ЗЗД. Пазар и право, бр.11/2002, с.17-19.

89. Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане. Търговско право, бр.1/2003, с.20-22.

90. Производството по несъстоятелност и искът по чл.19, ал.3 ЗЗД. Търговско право, бр.2/2003,  с.5-8.

91. Договор в полза на трето лице. Нотариален бюлетин, бр.2/2003, с.12-17.

92. Възможно ли е решенията на общото събрание на търговско дружество да се атакуват с исковете по чл.646 и 647 ТЗ? Търговско право, бр.3/2003, с.58-61.

93. Злоупотребата с правото на иск в производството по несъстоятелност. Търговско право, бр.4/2003, с.45-49.

94. Договор за удостоверителни услуги. Пазар и право, бр.6/2003, с.66-73.

95. За обезпеченото вземане в производството по несъстоятелност. Пазар и право, бр.7/2003, с.44-45.

96. За ипотеката, учредена в полза на повече от едно вземане. Пазар и право, бр.10/2003, с.25-27.

97. Защита на съдружниците или акционерите на участващите в преобразуването дружества. Търговско право, бр.5/2003, с.42-51.

98. Директива 2002/47/ЕС и българското право. Търговско право, бр.6/2003, с.78-81.

99. За действителността на разпоредителните сделки с вещни права върху недвижими имоти, извършени при наличието на непогасени публични задължения. Търговско право, бр.1/2004, с.71-74.

100. Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите. Търговско право, бр.5-6/2005, с.37-42.

101. Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция? Търговско право, кн.5/2005, с.37-41.

102. За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие. Търговско право, кн.3/2007, с.19-22.

103. Финансови обезпечения. Търговско право, кн.4/2007, с.5-24.

104. Действие на вписването, обявяването и заличаването от търговския регистър, Търговско право, бр.4/2008, c.31-41.

105. За лизинга на търговско предприятие. Търговско и конкурентно прaво, кн.4/2008, с.17-21.  

106. Търговското предприятие. Търговско и конкурентно право, кн.10/2008 г. стр. 5-10.

107. Прехвърляне на търговско предприятие. Търговско и конкурентно право, кн.11/2008 г., с.5-15.

108. Защита на кредиторите при прехвърляне на търговско предприятие. Търговско и конкурентно право, кн.12/2008, с.16-24.

109. Лизинг на търговско предприятие. Търговско и конкурентно право, кн.4/2009, с.29-35. 

110. Защита срещу вписване. Търговско и конкурентно право, кн.1/2009 г., стр. 33-6.

111. Преглед на съдебната практика по някои въпроси, отнасящи се до производството по несъстоятелност. Търговско право, кн.1/2010, с.51-56. 

112. Едноличният търговец. Търговско и конкурентно право, кн.9, 2010, с.17-28. 

113. Придобиване на членствени правоотношения в събирателно дружество. Търговско право, кн.4/2011, с.27-32.

114. Отговорност на съдружниците в командитното дружество за задълженията на дружеството. Търговско право, кн.1/2013, с.5-10.

115. Вноски в търговски дружества. С: Liber Amicorum. Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им. Фенея, 2013, с.52-72. 

116. За цесията на парично вземане на изпълнителя по договор за обществена поръчка, Търговско право, бр.1/2014, с.15-20.   

117. За транслативния характер на джирото на поименни налични акции и действителността на предваритрелни договори за прехвърляне на такива акции. Търговско право, бр.2/2014, с.21-25.

118. При какви условия ипотечно право, учредено върху терен, ще има сила за сградите, построени върху терена. Търговско право, бр.2/2015, с.33-37.

119. За противопоставимостта на вписванията. Търговско право, бр.3/2017, с.35-38. 

120. Възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на акционерните дружества. Търговско и облигационно право, бр.7/2017, с.5-17.  

121. Органи на облигационерите. Търговско право, бр.4/2017, с.37-50.

122. За конститутивното действие на вписването в търговския регистър. Търговско право, бр. 1/2018, с.61-64.

123. Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г. Търговско и облигационно право, бр.6/2018. 

124. Капитал и членствено правоотношение при капиталовите търговски дружества. Търговско право бр.1/2019, с.89-92.

125. Административно-наказателна отговорност на арбитъра. Търговско и облигационно право, бр.4/2019, с.47-50.

 

Рецензии

 

1. “Записът на заповед и менителницата” от доц. Мария Павлова, Съвременно право. 1993, кн.3, с.95-98

2. Ценно изследване на инвестиционните ценни книжа, сп.Търговско право, бр.2/2001, с.101-103

3. Жилищният наем, сп.”Търговско право, бр.2/2004, с.93-95

 

 

Сборник казуси /в съавторство/

 

1. Сборник от казуси по гражданско право обща част и вещно право. С., 1987

2. Сборник казуси по облигационно право. С., 1991