Премини към основното съдържание

проф. д-р Янаки Стоилов

ръководител на катедра "Теория и история на държавата и правото"

кабинет 311, тел. 02 / 9308 299

stoilov@uni-sofia.bg

Янаки Стоилов е роден на 8 сехтември 1958 г. в гр. Велико Търново.

         От 1978 до 1982 г. следва право – редовно обучение в  Юридическия факултет на Софийския университет „Кл. Охридски”. Дипломира се като юрист през 1983 г. През 1983-84 г. работи като стажант-съдия в Софийски Градски съд, след което придобива юридическа правоспособност.

          От 1984 г. е асистент по Теория на държавата и правото в ЮФ на СУ „Кл. Охридски”, а след това старши и главен асистент по същата дисциплина.

         Защитава докторска дисертация през 1990 г. на тема „Субективното право (същност, действие, видове)”.

         Доцент от 2002 г. и професор по Теория на правото от 2018 г. в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”.

         Ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото в същия факултет.

         Почетен професор на Шанхайския университет Джао Тонг от 2016.

         Член е на редколегията на списание „Юридически свят”.

         Участвал е в конгреси на Световната асоциация по философия на правото и социална философия и в други международни и национални научни конференции.

          Избиран е за народен представител в няколко парламента, включително в VІІ-то Велико народно събрание (1990-1991г.), в което е Секретар на Комисията за изработване на проект за нова конституция. В 40-то НС е Председател на Комисията по правни въпроси, в 42-то – Председател на Комисията по външна политика, а в 43-то (2014-2017) – Зам.-председател на Народното събрание. Член е на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа – 2009-2017 г. Като представител в ПАСЕ е член на Комисията по правни въпроси и човешки права и на Комисията по мониторинг.

 

        Лекционни курсове: През изминалите години има лекционни курсове по основни дисциплини: Обща теория на държавата, Политология и Обща теория на правото пред студенти от специалностите „Право” и „Международни отношения” на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Води също лекции по Защита на правата на човека.

        Автор е на множество статии в български и чуждестранни издания в областта на правната теория, теорията на държавата и политическата теория. Работи по проблеми на правните норми в системата на социалните норми; на правните принципи и правила; на правата на личността и субективните права; на държавната власт; на политическата система и политическите партии; на политическите идеи; на правовата държава; на конституционното развитие на България и др.

Обща теория на правото
Обща теория на държавата

 

КНИГИ:

Държавната власт: правно-политически разграничения и съотноше­ния. С, Сиби, 2001. 260 с.

(Рец.: Георгиев, В. Фундаментално научно изследване. – Съвременно право, 2001, № 6, 68-75; Неновски, Н. Първа у нас юридическа теория на държавната власт Понеделник, 2002, № 1/2, 139-142).

Правните принципи: теория и приложение. С.: Сиби, 2018, 340 с.

(Рец.: проф. д.ю.н. В. Мръчков. Достойно присъствие в правото. – Правните принципи: теория и приложение, 13-17; Георгиев, В. Правните принципи в правната теория. – Съвременно право, 2018, № 4, 100-106; Попов, М. Значим научен принос в Общата теория на правото. – Понеделник, 2018, № 7/8, 151-153; Бойчев, Г. Капитален труд за правните принципи /Янаки Стоилов. Правните принципи: теория и приложение. С., Сиби, 2018/ – Правна мисъл, 2019, № 1, 70-74).

 

СТУДИИ И СТАТИИ:

Институционалност и ефективност на правото. – В: Нормативна система на обществото. Ч. 1. (Сборник доклади и научни съобщения от Национална школа за млади научни работници с международно участие, 15-19 септември 1985 г.). Отг. редактор: Вл. Захаров. С., 1986, 83-89.

Институционност и ефективност на социалните норми. – Год. СУ. Юрид. фак.,Т. 79, кн. 2 [1986], 1989, 5-38.

Правата на личността и правовата държава. – Държава и право, 1989, № 6, 18-26.

Реализация субьективного права как критерий эффективности прав. – Еffektivnost spolecenskeno pusobeni prava v prestavbe [Sbornik prispevku z mezinarodni conference]. V. redactor: Ed. Kucera, K. Trojan. Ргаhа: Univerzita Karlova, 1989, 48-51.

Проблеми на конституционното ни развитие. – Правна мисъл, 1991, № 1, 6-15. (В съавторство с В. Георгиев и др.).

България – на конституционен кръстопът. – Виlgarian Quarterly, есен 1991. Т. 1, кн. 2, 60-71.

На англ.: Bulgaria at a Constitutional Crossroad. – Bulgarian Quarterly, Autumn1991, Vol. 1, № 2, 53-63; също на немски и фр. език.

Държавата в условията на източноевропейския преход. (Българският фрагмент). – Ново време, 1996, № 2, 3-8.

Разделението на властите. – В: Конституцията и демократичните про­мени в България. С.: НС, 1996, 63-69.

Different aspects and levels of the separation of the powers. Eastern European country issues. – In: Rechtstheorie. Beih. 17. Rule of law. Рolitical and Legal Systems in Transition. Ed. by W. Krawietz, E. Pattaro, Al. Tay. Berlin: Duncker&Humblot, 1997, 355-360.

Наложеното равенство, отхвърлената свобода. – Понеделник, 1998, № 2, 123-127.

Държавните институции и политическите партии след 10.11.1989 г. – Понеделник, 1999, № 12, 59-74.

Също и в: Защо рухна реалният социализъм?. С., 2001, 356-373.

Правата на човека в условията на нарастващо неравенство. – В: Права­та на човека в условията на устойчиво развитие. Съст. и научна редакция Г. Янков, Бл. Благоева, Й. Йотов. С.: УНСС, 1999, 45-56.

Също и в: Алтернативи, 1999, № 17/18, 47-51.

Универсални ли са човешките права? – Съвременно право, 1999, № 5, 7-21.

Гражданските движенияобществен живот извън утвърдените институ­ции. – Понеделник, 2000, № 9/10, 59-67.

Учението на Венелин Ганев за правните субекти; развитие на класифи­кацията и нейните правнонормативни проекции. – Юридически свят, 2000, № 1, 317-323.

Конституционни промени във връзка с членството на България в Евро­пейския съюз. – В: От какви изменения се нуждае българската конституция. (Юб. сборник за 10-та годишнина на Конституцията на Република България). С., 2001, 9-16.

Също и в: Понеделник, 2001, № 1/2, 65-72.

Конституция на държавата и на обществото. – Юридически свят, 2001, № 2, 115-116.

Аге Human rights Universal? – In: Нитап Rights in Philosophy and Practice. Ed. by B. Leiser, T. Campbell. Aldershot, Burlington, Singapore, Sydney: Ashgate/Dartmouth, 2001, 87-104.

Пътят на китайските реформи. – В: Китайският социализъм. С.: ЦСИ, ИК „Хр. Ботев”, 2002, 215-229.

Конституционализъм и конституционна промяна. – Понеделник, 2003, № 1/2, 45-64.

Също и в: Конституцията и държавността. С.: НС, 2004, 20-26.

Конституционният модел и функционирането на политическата система в България. – Ново време, 2003, № 3, 12-30.

Конституционната демокрация и кризата на националната държава. – Ново време, 2003, № 10, 27-33.

Кьосев, И. Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия: Право и политика – в търсене на баланс. – Юридически свят, 2003, № 2, 195-196.  

Идеята за Велико народно събрание в контекста на съвременната конституционна политика: дискусия. С. , ноември 2003. – Разум, 2004, № 1, 15-44 (39-41 – Я. С.).

Къде е границата между правото и политиката. – Юридически свят, 2004, № 1, 32-41.

Дебатът за и против Велико Народно събрание – опит за подмяна на основните задачи на българската държава. – В: Българската конституция и Европейският съюз. С.: НС, 2005, 34-38.

Лявото и дясното в процеса на глобален и национален преход. – В: Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България. (Материали от научна конференция, УНСС) С.: Авангард Прима, 2006, 74-80.

Референдумът срещу недостига на легитимна власт. - Общество и право, 2007, № 5, 3-12.

За науката и политиката.(Александър Лилов – ученият политик).  – В: Стратегът на промяната.[По случай 75-годишния юбилей на Ал.Лилов]. (Съставители: П. Писарев, Я. Стоилов, Д. Генчев, А. Смочевски, Н. Петев). С.: Фондация Арете-Фол, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008, 9-17.

Равносметката на българския преход. - Понеделник, 2008, № 7/8, 10-20.

Еволюция на конституционните принципи. (От Търновската конституция до Конституцията на Република България).В: Учредителното събрание и българските конституции. С.: НС, 2009, 111-120.

Ролята на Китай в съвременния свят. – Понеделник, 2010, № 1/2, 95-100.

          Димитрина Милкова – изявен учен и преподавател в областта на теорията на правото. – Съвременно право, 2011, № 6, 79-81. (Съавтор И. Кьосев).

Реабилитация на политиката – възможна ли е и как? – В: Политическите науки в УНСС – с лице към бизнеса. Съставител Ив. Цакова. С.: Сиела, 2011, 121-128.

Роза Люксембург и левият реформизъм на ХХІ век. – Понеделник, 2012, № 11/12, 80-85.

Европа и кризата като възможност за промяна. – Понеделник, 2014, № 3/4, 39-41 на бълг. и 42-44 на англ.

 Българският преход в спиралата на историческия процес (Анализ на ЦСИ „Ал. Лилов”). – Понеделник, 2014, № 7/8, 42-64. (съавтори В. Трифонов, Д. Генчев, И. Динков-младши).

Образованието като ценност и основно право за всеки. – Понеделник, 2014,  № 9/10, 53-55 на бълг. и 56-57 на англ.

Паралели между Търновската конституция и съвременната конституционна действителност.В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. (Съставител, научен ред. и предговор.: В. Мръчков). С.: Сиби, 2014, 220-223.

България – западни съюзи, партньорство на Изток. – Понеделник, 2016,  № 9/10, 86-92 на бълг. и 93-98 на англ.

Основните права като принципи на правото.В: Право и права. [Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев]. Съставител: С. Гройсман. С.: УИ „Св. Кл. Охридски, 2016, 40-54.

Политиката – между популизма и демагогията. – В: Политическата демагогия в прехода. Съставител и редактор М. Мизов. С., 2017, 88-97. Достъпна на: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Desi/My%20Documents/Downloads/Политическата%20демагогия%20в%20прехода.%20

Нормативни функции на правните принципи. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. [Сборник доклади]. (Съставители: Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов). С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2017, 218-229.

Разграничение между правни принципи и правила. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”[Сборник доклади]. (Съставители: Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов). С: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2017, 46-65.

Форми на правните принципи. – Съвременно право, 2017, № 2, 7-21.

Технологични и социални иновации. – Понеделник, 2017, № 5/6, 72-74 на бълг., 75-77 на англ.

Да очакваме ли революции през ХХІ век? – Ново време, 2017, № 7/8, 101-122.

Възможни ли са революции през ХХІ век? – Понеделник, 2017, № 7/8, 35-54.

Революция и конституция – влияние и зависимост. – В: Сборник от научна конференция „Конституция и държавност”, организирана от ИФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по повод 70-годишнината от приемането на Втората българска конституция, 1 декември 2017 г. (приета за печат).

Проверките на Инспектората към ВСС и независимостта на съдебната власт: между формализма и същината. – В: 10 години Инспекторат към ВСС. С.: Инспекторат към ВСС, 2018, 27-35.

Категорията „общи принципи” – на и в международното право. – В: Сборник от Международна научна конференция „Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят” (организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27 октомври 2017 г. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2018, 93-107.

Правните принципи като критерии за валидност в правото. – Юридически свят, 2018, № 1, 11-33.

The Rule of Law Principle as a Criterion for Validity of Legal Acts. – In: Rule of Law in the Beginning of the 21st Century, Ed.: M. Belov, Hague: Eleven, 2018, 9-20.

Принципи на частното и на публичното право. – В: Сборник със статии от юбилейна научна конференция „Правото – традиции и перспективи”, по повод 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”. С.: Сиела, 2018, 698-708.

Карл Маркс за правото и за правата. – Понеделник, 2018, № 5/6, 42-52.

Класически и нови концептуални граници в съвременната теория на правото. – В: Право и граници [Сборник доклади]. Съставители: Д. Вълчев, С. Гройсман С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2018, 28-45.

Правовые принципы и вторичные нормы права (правила) – Вестник Казахского гуманитарно-юридического иновационного университета, 2018, № 3 (39), 34-38.

Законодательное регулирование противодействия коррупции в Республике Болгария. – В.: Материалы международной заочной научно-практической конференции „Актуальные вопросы противодействия коррупции: взгляд ученого и практика”. Семей: КазГЮИУ, 2018, 32-35.

Права человека – как превратить ценности в права? – В: Сборник материалов международной научно-практической конференции (7-ого декабря, 2018 г., Астана) „Права человека и справедливое правосудие: современные горизонты видения”. Астана, 2018, 13-17.

Стоилов, Я. Б., Каражанов, М. Д., Утебаев, Э. К. Правовая работа и антикоррупционная политика в ВУЗЕ. Учебное пособие. Семей: КазГЮИУ, 2018.

Граници на прилагане на принципа за недопустимост на неоснователно обогатяване. – В: Предизвикай: неоснователното обогатяване. Конферентник. С.: Сиела, 2019, 71-92.

Решенията на Конституционния съд за „отмяна” на еднократно приложени закони имат възстановително действие, но не пряко. – https://news.lex.bg/решенията-на-кс-за-отмяна-на-еднокр/.