Премини към основното съдържание

проф. д-р Валентина Попова

кабинет 312, тел. 02/ 9308 283 

vmpopova@uni-sofia.bg

Завършила съм ЮФ на СУ “Св. Кл. Охридски” през 1981 год. с отличие.

 

I.През 1981-1982 год. бях стажант-съдия в Благоевград. През 1982 год. съм работила за 2-3 месеца като юрисконсулт на СД МПБУ в Благоевград. През 1982-1985 съм работила като младши съдия в Благоевградски окръжен съд и по заповед на Министерството на правосъдието като съдия в Благоевградски районен съд.

През 1986 г. след успешно положен конкурс постъпих на работа ЮФ на СУ “Св. Кл. Охрисдки” като асистент по граждански процес; 1991-1994 год. бях  старши асистент, а от 1994 год. съм главен асистент по граждански процес в ЮФ на СУ “Св. Кл. Охридски”. От 2001 г. съм доктор по право. От 2006 г. до 2012 г. бях доцент  по граждански процес, /гражданско изпълнително производство/ в ЮФ на СУ „Св. Кл. охридски“. От 2012 г. и понастоящем съм професор по граждански процес в ЮФ на СУ „Св.Кл. Охридски“ водя лекциите по гражданско изпълнително производство /задължителна дисциплина/ на редовно и задочно и по граждански процес на задочно обучение. От 2008 г. до 2012 г. бях доцент по граждански процес и изпълнително производство в ЮЗУ. От 2012 г. съм професор по граждански процес и изпълнително производство /изборна дисциплина/ в ЮЗУ. През 2014-2016 г. бях професор по граждански процес /в която дисциплина влиза и изпълнителното производство/ в УНСС.

Член съм на ФС на ЮФ при СУ, Св. Кл. Охридски” на ОС на СУ „Св. Кл. Охридски“. Председател на Контролния съвет на СУ „Св. Кл. Охриски”.

 

 

II.От 1994 год. съм адвокат.

Арбитър съм в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация;  АС към  Асоциацията на микропредприятията и Арбитражният съд при КРИБ 

Включена съм в списъка на синдиците на Министерството на правосъдието.

 

III.През 1994 год. съм работила като експерт в работната група за законопроекта на част IV на Търговския закон “Несъстоятелност”, а през 1996-1998 г., 2000-2001г. в работните групи за законопроектите за нейното изменение; през 1995-1996 год. в работната група за изменение и допълнение на ЗБКД в частта за особения надзор, оздравяването и несъстоятелността на банките. През 2003 -2004 г. съм работила в работната група по българо-австрийската програма за изменение на част ІV на ТЗ “Несъстоятелност.

През 2002-2003 год. съм давала становища пред Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката и Правната комисия на Народното събрание  по законопроектите за банковата несъстоятелност, измененията на ГПК, измененията на Несъстоятелността. 

Давала съм становище пред Министерство на правосъдието за новия ГПК в частта на изпълнителния процес, както и относно последващите го изменения..

 

IV.Участвала съм като лектор в семинарите по проблемите на несъстоятелността, както и за измененията в  стария ГПК, организирани от “Центъра за обучение на магистрати”, Министерството на правосъдието, “Национален център за юридическо образование”, АПИС, СИЕЛА и други органи и организации.

Участвах в конференцията, организирана от Комисията по прави въпроси и Висшия адвокатски съвет на 19.10.2017 г. за измененията на ГПК през 2017 г.

Проведох няколко семинара, организирани от съдилища, аквокатски колегии, съдебноизпълнителни служби,  Центъра за обучение на адвокати, „Кръсто Цончев и други организации с адвокати, съдии, съдебни изпълнители, юристи в банки по новия ГПК и последващите го изменения, в т.ч.  и за измененията от 2017 г. и 2018 г..

Участвала съм като лектор на семинарите за обучение на синдиците, организирани от Министерство на правосъдието.

 

V.Депозирала съм становища по тълкувателните дела на ОСГТК на ВКС по изпълнителното производство и заповедното производство по ГПК.

По покана на Конституционния съд съм депозирала становища по к.д. №10/2018 г. и к.д. № 11/2018 г.

 

 

VI.Участие в проекти

Проф. д-р Валентина Попова

1.Дейност „Обучение на държавните съдебни изпълнители“ по Проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Възложител: Министерство на правосъдието. Изпълнител Обединение между Адвокатско дружество „Събев и съдружници” и „Ивент Дизайн” ООД

                Валентина Попова е ключов експерт в проекта и пряк ръководител на лекторският екип, изготвянето, оформянето и актуализирането на учебните програми и учебни материали, включени и в  съдържателната част на интерактивни мултимедийни учебни материали за самоподготовка (300 бр.). Проектът е с период на изпълнение М. февруари – м. октомври 2010 г. Изпълнението касае професионално обучение по основни теми на изпълнителния процес в новия ГПК на над 200 държавни съдебни изпълнители от 114 районни съдилища, за което са организирани и осъществени общо 10 обучения, проведени по апелативни райони, от които 5 обучения на обучители и 5 пилотни обучения.

 

2. Проект „Актуализиране на учебните програми в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Човешки ресурси”, Схема: BG051PO001-3.1.07,  „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” /Изготвила съм програма и конспект по гражданско изпълнително производство/.Срокът за осъществяване на дейността е от 14 юли до 14 септември 2014 г. .

 

3. Проект по ОПАК Програма „ Експерти в действие /ЕС и НИП на РБ/  - Проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, приоритетна ос ІІ, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/14/2.4-13, Договор № К14-24-2/24.07.2014 г. -  Лектор в тематична среща ”Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния процес. Процесуални средства за защита на участниците в него. Отговорност за вреди.”, дейност 4 на Проекта, 24-26.06.2015 г.

 

4. Проект по ОПАК. Програма „ Експерти в действие“, Проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право“, приоритетна ос II, бюджетна линия BG051РО0002/14/2.4-131 Договор №К14-24-2/24.07.2014 г. Автор в поддейност 7.1. "Изготвяне и издаване на сборник със статии и изследвания в областта на търговското право" - Автор на научно изследване-коментар с важно значение в съвременната съдебна практика на темата  „Допустимо ли е прихващане на две насрещни парични вземания в различна конвертируема валута?“ публ. в Сб. „Въпроси на търговското право“, изд. НИП,2015 г.

 

5. Проекти по ОПАК /програма „Административен капацитет“/ на различни администрации от държавните структури, които проекти са ръководени от Министерство на държаната администрация и административната реформа и после от Министерството на финансите и са проведени от Института по публична администрация при Министерски съвет /Участник като лектор/ в периода октомври 2014 г. - февруари 2015 г. общо 7 обучения на тема: "Прилагане на ГПК", както следва:

а/. Курс "Прилагане на ГПК" (за юристи) - 5 обучения: 20-21.10.2014г.; 27-28.10.2014г.; 3-4.11.2014г.;1-2.12.2014г.;5-6.02.2015 г.
б/. Курс "Прилагане на ГПК" (за неюристи) - 2 обучения: 17 - 18.11.2014 г. и 8 - 9.12.2014 г.

 

6.  Проект с предмет: „Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика.” основание:  договор № 115/12.09.2015 г. по обособена позиция № 1 между НАП и “Институт за специализации и обучения“ ООД, сключен в резултат на проведена обществено поръчка по Проект в изпълнение на Договор № 14-22-37/14.10.2014 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 083 - 148062 от 29.04.2015 г. . Обществената поръчка е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с номер 00530-2015-0025. Детайли: В рамките на проекта в общо 145 служители на НАП, предимно от функция „Събиране на публични вземания“ и от други функции на Агенцията, имаха възможността, чрез участието си в специализираното обучение, да надградят и затвърдят знанията си относно приложимостта на нормите и институтите, уредени в ГПК, в изпълнителното производство по ДОПК, в случаите, неуредени в ДОПК. Обученията по проекта се проведоха в периода октомври – ноември 2015 г., в градовете София, Варна, Велико Търново, Бургас и Пловдив

 

 

VII. Докторска дисертация: Възражението за прихващане в съдебния исков процес. – София, 2001 г.

 

VII. Област на основни  научни интереси: граждански процес, несъстоятелност, принудително изпълнение,  облигационно право.

 

VIII. Чужди езици: немски, френски, руски.

 

ІX. Публикации: в приложение в прикачения файл.

 

 

X. Специализации:

Специализации:

1992-1993 год. към НАТО “Съдът като правораздавателен орган”.

1993 год. в Женевски университет - “Несъстоятелност”. с научен ръководител проф. L. Daleves.

2011 г.,  2013, 2014 в Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität des Saarlandes, Saarbruecken,  при Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Martinek на тема „Insolvenzverfahren nach dem bulgarischen und dem deutschen Recht (Rechtsvergleich); Internationeles  Insolvenzverfahren”. А през 2014 г. и по проблемите на европейския граждански процес.

2013, 2014 в Университа в Кьолн тема „Insolvenzverfahren nach dem bulgarischen und dem deutschen Recht (Rechtsvergleich); Internationeles  Insolvenzverfahren”, а през 2014 г. и по европейски граждански процес.

Академия по европейско право – гр. Триир, Германия.: 1.Семинар по въпросите на международния изпълнителен процес в рамките на Европейския съюз: изпълнение на решенията по регламент 44/2001; европейско изпълнително основание; европейска заповед за плащане, изпълнение на решенията, постановени по европейска процедура за малки искове, 24-25.11.2008 г.; 2. Семинар по въпросите на производството по несъстоятелност и Регламент №1346/2000, 26-27.03.2009 г.; 3. Семинар на тема “Европейското право за еднаквото третиране на мъжете и жените”, 21-22.09.2009 г; 4. Семинар на тема „Европейска Антидискриминационни директиви 2000/43 и 2000/78”, 05 - 06. 10.2009 г..

Университета н Хайделберг, Германия - Семинар на тема „Принудителното изпълнение в 21 век”, 6.11.2009 г., Хайделберг, Германия.

 

 

XI.През последните  години съм участвала основно в следните научни форуми:

 • Международна конференция на тема “Европейско право по несъстоятелност”- гр. Регенсбург от 11. 04. 2007 г. до  14.04. 2007 г.
 • Международен колоквиум на тема “Влиянието на европейското процесуално право върху националното процесуално право”, Будапеща, университет Andrassy Gyula от 20. 06. 2007 г. до  24.06. 2007 г.
 • Световния конгрес по граждански процес-  Бразилия, гр. Salvador Bahia от 16. 09. 2007 г. до 21.09. 2007 г.
 • Семинар по въпросите на международния изпълнителен процес в рамките на Европейския съюз: изпълнение на решенията по регламент 44/2001; европейско изпълнително основание; европейска заповед за плащане, изпълнение на решенията, постановени по европейска процедура за малки искове, 24-25.11.2008 г. Академия по европейско право – гр. Триир, Германия.
 • Национална юридическа конференция във връзка с новия ГПК– март 2009 г., гр. Велико Търново, организатор „Сиела” – лектор в модула „Несъстоятелност, нов ГПК, Закон за търговския регистър”,
 • Семинар по въпросите на производството по несъстоятелност и регламент №1346/2000, 26-27.03.2009 г. – Академия по европейско право – гр. Триир, Германия.
 • Семинар на тема “Европейското право за еднаквото третиране на мъжете и жените”, Академия по европейско право – гр. Триир, Германия - 21-22.09.2009 г;
 • Семинар на тема „Европейска Антидискриминационни директиви 2000/43 и 2000/78”, 05 - 06. 10.2009 г., Академия по европейско право в Триир, Германия
 • Семинар на тема „Принудителното изпълнение в 21 век”, 6-7.11.2009 г., Хайделберг, Германия.
 • Семинар, организиран от ВСУ на тема  "Търговската несъстоятелност и стопанската непоносимост в условията на криза", Варна, 19.06.2010.
 •  Конференция на тема „Zivilgerichtsbarkeit und  Europäisches Justizsystem Institutionelle und prozedurale Rahmenbedingungen des Vorlageverfahrens nach Art. 267 AEUV auf dem Prüfstand, Augsbur,,, 20. и 21. май 2011
 • Научна конференция „Двадесет години от приемането на Конституцията ва Рупублика, България, велико Търново, 03.07.2011.
 • ХІV Световен конгрес по граждански процес-  Германия, Heidelberg, 25-30 юли,  2011 г..
 • erste Deutsch –bulgarische KoloquimDie Uebereinstimmung des bulgarischen und des deutschen Privat- und Zivilprozessrechts mit dem Europaeischen Recht“ /10.12.-11.12.2015, Sofia / Организатор на колоквиума и докладчик с Доклад на тема „Über einige Besonderheiten des bulgarischen Sicherungsverfahrens und derVerordnung Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
 • Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht, die vom 15. bis 18. März 2017- Internationale Insolvenzrecht (unter der neuen VO (EU) 2015/848) sowie die Methoden der Prozessrechtsvergleichung.

 

 

Членство в професионални организации: Съюза на юристите в България, Съюза на юрисконсултите в България; Съюза на учените в България; Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht; International Association of Procedural Law

Гражданско изпълнително производство

І. Книги

1. Прихващане. Материалноправни проблеми, С., 1993, І изд., “Издателство на СЮБ”, 255 с.; ІІ непр.изд., 2002 г., изд. Фенея, 222 с. *.

 1. Възражението за прихващане в съдебния исков процес. 363 с. (Защитена през 2001 като дисертация за даване на научната и образователна степен “доктор”. Същата е публикувана като монография “Възражението за прихващане в съдебния исков процес”. С., 2002 г., изд. “Фенея”, 356 с.).
 2. Актуални проблеми на европейския граждански процес и част VІІ на ГПК, изд. Сиела, С. 2011.

4. Коментар на Търговския закон. Част IV “Несъстоятелност”. том І***, С, 1996, изд. “Нова звезда”, 286 с.

 

5. Новите положения в търговското право. Промените в търговския закон. С., 2000 г., (под общата редакция на проф. д-р О. Герджиков с авторски колектив Герджиков, О., Калайджиев, А., Бузева, Т., Кацарски, А., Касабова, К., Попова, В.), изд. “Труд и право”, 318 с.; Авторство на Валентина Попова е част ІV “Несъстоятелност”, § 21-24 (с. 183-238), § 26-28 (с. 267-318)***.

6. Търговска несъстоятелност, С., 2004, (книгата е под научната редакция на проф. д-р О. Стамболиев с авторски колектив Попова, В., Ефремова, К., Лалева, П., Божиков, С.), изд. “Национален център за юридическо обучение”, 258 с. Авторство на Валентина Попова са: §1 (с. 9-24), §2 (с. 25-70), §10 (с. 203-227), §11 (с. 228-244)***.

7. Българско гражданско процесуално право, С. 2004 г., VІІІ изд.,  “Сиела”, (авторски колектив Сталев, Ж., Мингова, А., Попова, В., Иванова, Р.) (съавторство с проф. Ж. Сталев.)

 • ЧАСТ ІІ “СЪДЕБЕН ИСКОВ ПРОЦЕС”:
 • дял І “Типично развитие на съдебния исков процес”, глави: ХІІ “Разглеждане на делото” (с. 324-335); ХІІІ “Решение” (с. 335-353); ХІV “Правни последици на решението” (с. 354-392);
 • дял ІІ “Отклонение от типичното развитие на съдебния исков процес”, глава ХV “Отклонения във връзка със страните” (с. 393-430);
 • дял ІV “Особени искови производства” (с. 584-655);
  • ЧАСТ ІV “ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС” (с. 713 – 886)
  • ЧАСТ V  ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС (с. 887-908)

 

8. Българско гражданско процесуално право, С., 2012 г. (ІХ прер. и доп. изд., Първо по действащия ГПК), изд. “Сиела”, (авторски колектив Сталев, Ж., Мингова, А., Стамболиев, О., Попова, В., Иванова, Р.)

 • ЧАСТ ІІ “СЪДЕБЕН ИСКОВ ПРОЦЕС”:
 • дял І “Типично развитие на съдебния исков процес”, глава ХІV “Правни последици на решението”;
 • дял ІІ “Отклонение от типичното развитие на съдебния исков процес”: глава ХV “Отклонения във връзка със страните”;  глава ХVІ “Отклонения във връзка с иска”: § 86 Насрещен иск; § 87 „Възражение за прихващане”
 • дял ІV “Особени искови производства”: глава ХХІV „Производства по семейноправни и личноправни дела”; глава XXV „ Производства по имущественоправни дела”, § 125. Съдебна делба; § 126. Производство за сключване на окончателен договор
  • ЧАСТ ІV “ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС”
  • ЧАСТ V  „ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС „

 

9. Валентина Попова. Избрани съчинения в три тома., С., 2010, Сиела

Т. I „Прихващане. Материалноправни и процесуални проблеми“;

Т. II. „Несъстоятелност“

т. ІІІ „Избрани студии и статии“

 

10.Popova, V. Bulgaria, IEL Civil Procedure. First Edition 2007, Piet Taelman (Volume Editor), Roger Blanpain (General Editor), Michele Colucci (Associate General Editor), Kluwer Law International BV, Netherlands, First Edition 2007; ISBN: 9789065449368.

 

11.Popova,  Bulgaria, IEL Civil Procedure. Second Edition 2015. Piet Taelman (Volume Editor), Roger Blanpain (General Editor), Michele Colucci (Associate General Editor), Kluwer Law International BV, Netherlands, Second Edition 2015; ISBN: 9789065449368..

 

12. Popova,  Bulgaria, IEL Civil Procedure. Second Edition 2015. Piet Taelman (Volume Editor), Roger Blanpain (General Editor), Michele Colucci (Associate General Editor), Kluwer Law International BV, Netherlands, III Edition 2019

 

ІІ. СТУДИИ И СТАТИИ

 1. Обявяване на съдебното решение, Годишник на ЮФ, т. 82, 1989, с. 243-253.

 

 1. Някои проблеми на ПРН у нас, сп. "Държава и право", 1989, бр.10, с. 58-66.

 

 1. Прихващане със и срещу вземания на съпрузите, (материалноправни и процесуални проблеми). Годишник на ЮФ, т. 85, 1992 г., с. 201-223.

 

 1. Процесуални възможности на ищеца за предявяване на компенсацията, Годишник на ЮФ, т. 85, 1992 г., с. 225-244.

 

 1. Обявяване на несъстоятелността по действащата у нас правна уредба. сп. "Търговско право", 1992, бр. 2, с. 29-40.

 

 1. Ситуационни методи на обучение в семинарните занятия по граждански процес. Сп. “Съвременно право”, 1992, бр. 6, с. 58-63; също в “Юридическото образование в съвременния свят, С., СУ “Св. Кл.Охридски”, с. 129-136; също и на английски език.

 

 1. Производството и решението за обявяване на несъстоятелността в бъдещото ни законодателство. сп. “Търговско право”, 1993, бр. 4, с. 30-40.

 

 1. Процесуалното представителство на търговския пълномощник според ТР №1/17.03.1993 год. на ОСГК на ВС. сп. “Търговско право”, 1993, бр. 5, с. 51-56.

 

 1. Материалноправни и процесуални проблеми на компенсацията в производството по несъстоятелността /сравнителeн преглед на швейцарското, немското, френското право и българския законопроект за несъстоятелността/. сп. “Правна мисъл”, 1994, бр. 1, с. 19-31.

 

 1. Възражението като средство за защита на ответника в исковия граждански процес. сп. “Правна мисъл”, 1994, бр. 4, с. 56-65.

 

 1. Решение за откриване на производство по несъстоятелност. сп. “Търговско право”, 1995, бр.6, с. 23-40 и 1996, бр. 1, с. 9-18.

 

 1. Срок за обнародване на решението за откриване на производство по несъстоятелност. сп. “Български законник”, 1996, бр. 1, с. 61-65.

 

 1. Производството по несъстоятелност и приватизационна процедура. сп. “Търговско право”, 1996, бр. 5-6, с. 33-44.

 

 1. Правни схеми за преструктуриране и закриване на губещи предприятия. Производство по несъстоятелност. сп. “Български законник”, 1996, бр. 8, с. 84-95.

 

 1. Изискуемост на задълженията на търговеца, за когото е открито производство по несъстоятелност. сп. “Пазар и право”, 1996, август, с. 46-53.

 

 1. Част IV “Несъстоятелност” на Търговския закон и гаранции за нейното приложение. сп. “Български законник”, 1996, бр. 10, с. 70-75.

 

 1. Продължаване на започналите по време действието на Указ №56 производства по несъстоятелност. сп. “Български законник”, 1996, бр. 11, с. 68-77.

 

 1. Актът, с който съдът назначава синдик в производството по несъстоятелност. сп. Български законник, 1997, бр. 2, с. 75-77.

 

 1. Възможности за осребряване на имуществото на длъжника, когато е постановено решение за обявяване в несъстоятелност по реда на чл. 630, ал. 2 ТЗ. сп. “Български законник”, 1997, бр.5, с. 48-51.

 

 1. Общ преглед на организацията на производството по несъстоятелност. сп. “Пазар и право, 1997, бр. 3, с. 47-55.

 

 1. Някои проблеми във връзка с употребата на легалните термини, установени в част ІV на Търговския закон. сп. “Пазар и право”, 1997, бр.4, с. 37-41.

 

 1.  Производство по несъстоятелност за застраховател, сп. “Пазар и право”, 1997, бр. 5, с. 36-43.

 

 1. Основание за откриване на производство по несъстоятелност за банка. сп. “Български законник” 1997, бр. 6, с. 60-71; бр. 7, с. 67-71; бр. 8, с. 62-68.

 

 1. Проблеми във връзка с производството по несъстоятелност на банка и гарантирането на влоговете в търговските банки. сп. “Български законник”, 1997, бр. 9, с. 71-75.

 

 1. За някои проблеми във връзка с реализирането на отговорността на членовете на надзорния и управителния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, както и на прокуристите на банка, изпаднала в неплатежоспособност, сп. “Пазар и право”, 1997, бр. 8, с. 35-38.

 

 1.  Проблеми на продължаването на производствата по несъстоятелност за банка, образувани по искане на БНБ по време на действието на отменения ЗБКД., сп. “Пазар и право”, 1997, бр. 9, с. 35-38.

 

 1.  Производството по несъстоятелност на  банка, уредено в Закона за банките. сп. “Български законник”, 1997, бр.10, с. 79-85 и бр. 11, с. 72-77.

 

 1. Въпроси на несъстоятелността в практиката на Върховния съд, сп. “Търговско право”, 1997, бр. 4, с. 8-15.

 

 1. Някои проблеми на производството по несъстоятелност за застраховател във връзка с последните изменения на Закона за застраховането /изм. ДВ бр.58/22.07.1997 год., влязъл в сила на 22.07.1997/. сп. “Пазар и право, 1998, бр. 1, с. 46-49.

 

 1. Някои проблеми във връзка с прекратяването на производството по несъстоятелност на основание чл. 707 ТЗ. сп. “Български законник”, 1998, бр. 3, с. 89-92.

 

 1. Как следва да бъдат включвани в списъка на одобрените  вземания валутните вземания към длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност. сп. Пазар и право, 1998, бр. 6, с. 24-35.

 

 1. Може ли съдът сам да отменя и изменя определението си за одобряване на списъка на приетите от съда вземания, постановено по  реда на чл. 692 ТЗ, сп. “Търговско право”, 1998, бр. 4, с. 28-30.

 

 1. Важи ли § 2 от допълнителните разпоредби на Търговския закон за вземанията на длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност, сп. “Български законник”, 1998, бр. 8, с. 66-68; също в сп. “Пазар и право”, 1998, бр. 9, с. 51-53.

 

 1. Обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност. сп. “Пазар и право”, 1998 год., бр.12, с. 46-57.

 

 1. Изменение на режима на обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност /ЗИДГПК -  ДВ бр. 64/16.07.1999 год./, сп. “Пазар и право”, 1999, бр. 9, с. 36-50.

 

 1. Може ли синдикът да упълномощава адвокат  по делата, които той води на основание чл. 658, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 649, ал. 1 ТЗ, “Пазар и право”, 1999, бр. 11, с. 40-45.

 

 1. Процесуалното положение на синдика по делата по жалбите срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност. “Български законник”, 1999, бр. 11, с. 76-87.

 

 1. За някои процесуални проблеми във връзка с приложението на § 6а ЗППДОП, сп. “Български законник”, 2000, бр. 3, с. 49-59.

 

 1. Възражение за прихващане с насрещно вземане на ответника при липса на арбитражно споразумение, сп. “Търговско право”, 2000, бр. 3, с. 33-36.
 2. Проблемът за изпълнителната сила на решението, постановено по възражение за прихващане, сп. “Съвременно право”, 2000, бр. 4, с. 68-78.

 

 1. Възражението за прихващане и международната подведомственост, Сборник “Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов.” С., 2001, с. 279-287.

 

 1. Относно разрешението в ТР № 1/2000 г. на ВКС за предявяването на възражението за прихващане във въззивното производство, сп. “Търговско право”, 2001, бр. 1, с. 37-48.

 

 1. Прекъсване и спиране на давността при предявяване на възражение за прихващане, сп. “Пазар и право”, 2001, бр. 4, с. 32-39.

 

 1. Преклудиращо действие на силата на пресъдено нещо при непредявяване на възражение за прихващане, сп. “Пазар и право”, 2001 г., бр. 8, с. 32-39.

 

 1. Измененията, засягащи фазата за откриване на производството по несъстоятелност, “Български законник”, 2001 г, бр. 8, с. 31-40 и бр. 9, с. 31-40.

 

 1. Проектът за разширяване на процесуалните правомощия на прокурора за водене на граждански дела, сп. “Български законник”, 2002 г. бр. 10, с. 68-70.

 

 1. Несъстоятелност и приватизация след влизането в сила на новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол и на измененията в Търговския закон. – мес. V, 2002, електронно издание “Апис-Време”, рубрика “Коментар”, с. 1-7., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. Регламент № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане; Публикувана в „Сборник в памет на проф., д-р Ж., Сталев”, изд. „Сиела”, С., 2009, с. 573-685.

 

 1. Заповедното производство по новия ГПК и  чл. 708 от Търговския закон, Публикувана на 25.06.2009 г. в електронното правно издание “Апис-Време”, достъпна на  http://online.apis.bg (представена в разпечатка на хартия –  9 стр.)

 

 1. Проблеми на защитата на ответника срещу иска и новия ГПК; Публикувана в: „В. Попова, Избрани съчинения”, т. ІІІ „Избрани студии и статии”, изд. „Сиела”, С., 2010, с. 9-54.

 

 1. Подведомственост и спор за подведомственост при действието на новия ГПК и АПК; Публикувана в: „В. Попова, Избрани съчинения”, т. ІІІ „Избрани студии и статии”, изд. „Сиела”, С., 2010, с. 78-101; електронно правно издание „Сиела. Норми” -  на 10.03.2010 г., достъпна на http://www.ciela.net .

 

 1. Видове искове и новия ГПК; Публикувана в: „В. Попова, Избрани съчинения”, т. ІІІ „Избрани студии и статии”, изд. „Сиела”, С., 2010, с. 137-166; електронно правно издание „Сиела. Норми”- на 18.03.2010 г., достъпна на http://www.ciela.net .

 

 1. Защита на кредитора по ЗДФО в случай на запор върху заложеното вземане във връзка с възможността за нетиране; Публикувана в: „В. Попова, Избрани съчинения”, т.. ІІІ „Избрани студии и статии”, изд. „Сиела”, С., 2010, с. 66-77;

 

 1.  Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. Юбилеен сборник по случай на 80-годишнината на акад., проф., дюн, Чудомир Големинов, изд. „Фенея”, 2010, с. 211-222; електронно правно издание „Сиела. Норми” - на 24.03.2010 г., достъпна на http://www.ciela.net.);

 

 1. Някои правни проблеми за таксите, събирани от частните съдебни изпълнители, Публикувана в: „В. Попова, Избрани съчинения”, т. ІІІ „Избрани студии и статии”, изд. „Сиела”, С., 2010, с. 55-65; електронно правно издание „Сиела. Норми” - на 06.04.2010 г., достъпна на http://www.ciela.net;

 

 1. Новият ГПК. Разглеждане на делото в производството пред първата инстанция. Преклузии; Публикувана на 18.10.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 1. Третото лице помагач през погледа на новия ГПК и европейското право; Публикувана на 12.11.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 1. Изменение на иска и новия ГПК; Публикувана на 29.10.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net;

 

 1. Прекратяване на делото и неприсъствено решение при бездействие и неявяване на ответника, съотв. ищеца в първото по делото заседание; Публикувана на 06.10.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 

 1.  Обявяване на съдебното решение и новия ГПК; Публикувана на 06.10.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 1. Допълнителното решение и новия ГПК; Публикувана на 18.10.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 

 1.  Въззивното обжалване и новия ГПК, Публикувана на 05.11.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 

 1. Касационното обжалване и новия ГПК, Публикувана на 08.11.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 1. Едно сполучливо и наложително изменение на чл. 708 ТЗ във връзка с издаването на изпълнителен лист; Публикувана на 21.01.2011 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 

 1. Актуални проблеми на защитата срещу незаконосъобразния изпълнителен процес чрез обжалване действията на съдебния изпълнител при новия ГПК, публ. в  „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни, 2011г.“, изд. „Софи-Р“, С. 2011г., с. 28-55.
 2. Някои въпроси по обжалването на определенията, Публикувана на 05.11.2010 г. в електронно правно издание „Сиела. Норми”, достъпна на http://www.ciela.net

 

 1. Проблемът за отмяната на влезли в сила недопустими съдебни решения, Публикувана на 30.08.2011 г. в електронното правно издание “Апис-Време”, достъпна на  http://online.apis.bg
 2. Производство по колективни искове по новия ГПК, Публикувана на 31.05.2011 г. в електронното правно издание “Апис-Време”, достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. Прехвърляне на спорното право по време на висящия исков процес за делба на недвижим имот. Връзка и съотношение между чл. 226 ГПК и чл. 75 ЗН и новия режим на вписване на исковата молба за делба. Възможност за приобретателя да се позове на придобивна давност (Научно практически коментар на противоречивата практика на ВКС) - публикувана в Сиела Норми, 04.04.2013 г.

 

 1. Прехвърляне на спорното право по време на висящия исков процес за делба на недвижим имот. Връзка и съотношение между чл. 226 ГПК и чл. 75 ЗН и новия режим на вписване на исковата молба за делба. Възможност за приобретателя да се позове на придобивна давност; (Научно практически коментар на противоречивата практика на ВКС) - публикувана в Сиела Норми, 04.04.2013 г.

 

 1. Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба по чл. 75, ал. 2 ЗН - публикувана в Сиела Норми, 04.04.2013 г.

 

 1. За приложението на чл. 494 ГПК относно провеждането на нова публична продан с определяне на нова начална цена - Норма, 2014, № 4, с. 41 – 46;

 

 1. Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, списание Търговско  и облигационно право – част първа в „Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС” - ,поместена като приложение в кн. 9/2013 г. на списание Търговско  и облигационно право – част първа; и в кн.10/2013 г. – част втора;

 

 1. По спорния в съдебната практика въпрос: „Налице ли е обезпечителна нужда от налагане на възбрана в случаите, при които вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие, публикувано в „АПИС - ВРЕМЕ“ на 25.11.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. Предпоставка ли е за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана или запор принадлежността на имуществото – предмет на обезпечението, към патримониума на ответника, публикувано в „АПИС - ВРЕМЕ“ на 23.08.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. Секвестируеми ли са вземанията на длъжника по сметка в банка, когато по запорираната сметка постъпват плащания по частично или пълно несеквестируеми вземания на длъжника или други вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение, публикувано в „АПИС - ВРЕМЕ“ на 12.03.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. Принудително изпълнение върху несеквестируеми вещи и вземания на длъжника – проблемни въпроси и противоречия в съдебната практика, публикувано в „АПИС - ВРЕМЕ“ на 04.03.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. По някои въпроси относно допускането на обезпечение на иска и обжалването на определението по допускането, противоречиво решавани от съдебната практика, публикувано в „АПИС - ПРАКТИКА“ на 26.08.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1. По някой въпроси за таксите и разноските в изпълнителното производство, противоречиво решавани от съдебната практика, публикувано в „АПИС - ПРАКТИКА“ на 12.03.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg

 

 1.  Принудително изпълнение върху несеквестируеми вещи и вземания на длъжника – проблемни въпроси и противоречия в съдебната практика, публикувано в „АПИС - ПРАКТИКА“ на 04.03.2013г., достъпна на  http://online.apis.bg
 2. Принудително изпълнение – Становище по т.д. №2/2013 на ОСГТК на ВКС, ТП издание: Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 08, стр. 43-55
 3. Попова, В., Трионджиев, Ал. Някои въпроси във връзка с компетентността на частните съдебни изпълнители и дължимите към тях такси, при възлагане за събиране на публични вземания , сп. Норма, 2015, бр. 3, стр.  30 - 39​
 4. Преглед на проекта за Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, сп. Норма, бр. 6, 2015 г.
 5. Попова, В., Крумов, Ц., "Може ли длъжник на банка, която е под специален надзор, да прави прихващане с вземане срещу нея?", в-к Капитал Daily, бр.171 (678), година IV, 8 септември 2014, стр.22, статията е достъпна и в интернет на адрес http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2014/09/07/2375823_moje_li_dlujnik_na_banka_pod_specialen_nadzor_da_pravi/
 6. Допустимо ли е прихващане на две насрещни парични вземания в различна конвертируема валута?, Сборник по Търговско право“, изд. НИП, С. 2015
 7. Проблеми на прихващането в изпълнителния процес. Може ли съдебният изпълнител да прекрати изпълнителното дело на осн. чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК, или може да стори това на осн. чл. 433, ал.1, т. 2 ГПК /научно-практически коментар/, ПИС Сиела., сп. Норма, 11, 2015; сб. Предизвикай изпълнителния процес, изд. „Сиела“, 2016 г. с. 279-319
 8. Попова, М. Марков, М.Обратно действие на закона при новоучредени фактически състави /съавторство с Марков, М./, списание „Търговско и облигационно право“, списание „Търговско и облигационно право“, 2017, бр. № 5,  с. 58 – 67.
 9. Някои особености на българския обезпечителен процес и РЕГЛАМЕНТ  № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, Публикувана на 28.04.2017 г. в електронното правно издание “Апис-Време”, достъпна на  http://online.apis.bg
 10. Медиацията в българското, европейското право, българския, европейския и международния граждански процес", Публикувана на 08.06.2017 г. в правно-информационната система „Сиела“, достъпна на http://www.ciela.net и в сп. „Норма“, 2017, бр. 6 и бр. 7.
 11. За действието на прихващането по отношение на обезпечено с особен залог вземане във връзка с производството по несъстоятелност на банка /Научно-практически коментар /Публикувана на 03.08.2017 г. в правно-информационната система „Сиела“, достъпна на http://www.ciela.net и в сп. „Норма“, 2017, бр. 8.
 12. Марков, М, Попова, В. Относно предпоставките на иска по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност (научно-практически коментар), /Публикувана на 02.11.2017 г. в правно-информационната система „Сиела“, достъпна на http://www.ciela.net и в сп. „Норма“, 2017, бр. 11.
 13. Марков, М, Попова, В. Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията (как Народното събрание погазва конституционни принципи), публикувана в Сиела Норма, 15 май 2018 г., сп. Норма, бр. 5 от 2018 г.
 14. За основанията за допускане на касацинното обжалване, предвидени в новата ал. 2 на чл. 280 ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Публикувана на 28.05.2018 г. в електронното правно издание “Апис-Време”, достъпна на  http://online.apis.bg
 15. Приключване на изпълнителния процес Публикувана на 23.04.2019 г. в електронното правно издание “Апис-Практика”, достъпна на https://web.apis.bg/p.php?i=3979593&b=0
 16. Изпълнение върху обособена част от предприятие. Публикувана 2019 г. в електронното правно издание “Апис-Време”, достъпна на  http://online.apis.bg

 

III. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА

 

 1. Popova, V. Die Probleme der Grundrectsverletzungen bei der Zwangsvollstreckung in Bulgarien. DIKE International. Bd.3, 1996. Grundrechtsverletzungen bei der Zwangsvollstreckung. Athen., S. 431-463.
 2. Popova, V. Das Insolvenzverfahren nach bulgarischem Recht. JOR XXXVIII. Muenchen. (1/1997), S. 37 – 54.
 3. Popova.V. Die internationale Zustaendigkeit und die Aufrechnungseinrede im bulgarischen gerichterliche Erkentisverfahren. Zeitschrift fuer Zivilprozess International. Jahrbuch des Internationalen Zivilprozess, 6 Band, 2001. S. 265-275.
 4. Popova, V. Bulgaria, IEL Civil Procedure. First Edition 2007, Piet Taelman (Volume Editor), Roger Blanpain (General Editor), Michele Colucci (Associate General Editor), Kluwer Law International BV, Netherlands, First Edition 2007; ISBN: 9789065449368.
 5. Popova,  Bulgaria, IEL Civil Procedure. Second Edition 2015. Piet Taelman (Volume Editor), Roger Blanpain (General Editor), Michele Colucci (Associate General Editor), Kluwer Law International BV, Netherlands, Second Edition 2015; ISBN: 9789065449368..
 6. Popova, V. Der Einfluss des Europäischen Zivilverfahrensrechts auf das nationale bulgarische Zivilverfahrensrecht – Ausgewählte Aspekte, in Der Einfluss des Europäischen Zivilverfahrensrechts auf das nationale bulgarische Zivilverfahrensrecht. Heidelberger Schriften um Wirtschaftlisrecht und Europarecht. Band 54, 1 Aufl. 2009, Verlag. Homos, S. 13-28.
 7. Popova, V.  Principles of Bulgarian Civil Procedure Law, Civil Procedure Review, v.2, n.2: 28-73, may-aug., 2011, ISSN 2191-1339, www.civilprocedurereview.com
 8.  Popova, V. Order for Payment Proceedings in Bulgarian Civil Procedure Law, Civil Procedure Review, v.2, n.3: 17-97, sept-dec., 2011, ISSN 2191-1339, www.civilprocedurereview.com
 9. Popova, V. THIRD PERSON-ACCESSORY with Regard to the New Bulgarian Code of Civil Procedure and the European Law, sept-dec., Civil Procedure Review, v.2, n.32014, ISSN 2191-1339, www.civilprocedurereview.com
 10. Popova, V. Termination of the proceedings and decision by default when the defendant/claimant does not act and fails to appear in the first court session according to the bulgarian Code of civil procedure, Festschrift fuer prof. Klamaris, Athen, 2016, S.599-611.
 11. Popova. V. Über einige Besonderheiten des bulgarischen Sicherungsverfahrens und der Verordnung Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Civil Procedure Review,, sept., 2017, ISSN 2191-1339, www.civilprocedurereview.com
 12. Беликова, Св., Попова, В. Исполнительное производство: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины и Болгарии, "Вісник Національної академії прокуратури" ("Вестник Национальной академии прокуратуры), 2017 г., №4.
 13. Popova.V. The Mediation in the Bulgarian and European Law, Bulgarian, European and International Civil Process, Civil Procedure Review, ISSN 2191-1339, 2018, n. 2, w.civilprocedurereview.com

                                                                       Изготвил:.............................................

                                                                              / проф., д-р Валентина Попова/