Премини към основното съдържание

проф. д-р Пламен Панайотов

ръководител на катедра "Наказателноправни науки"
pan@vip.bg

Пламен Панайотов е преподавател по наказателно право и наказателно право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на Катедрата по наказателноправни науки в СУ „Св. Климент Охридски” (2012, преизбран 2016). Председател е на Комисията по атестирането на Юридическия факултет (2015, преизбран 2019).

Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1983). Асистент (1985), старши асистент (1988) и главен асистент (1993) по наказателно право. Придобива научната степен доктор (1993). Доцент по наказателно право (1998). Професор по наказателно право (2012). Специализирал е в Австрия и Германия.

Участвал е в множество национални и международни конференции, семинари и други научни форуми. Изнасял е лекции и доклади. Научен секретар на списание "Съвременно право" (1995-2007). Член е на Съвещателната колегия на списание "Европейски правен преглед" (от 2015). Научен ръководител е на Студентската научна академия "Ребус" (от 2017).

Той е народен представител в XXXIX и в XL НС (2001-2009). Член на следните постоянни комисии към НС: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по външна политика, Комисия по парламентарна етика. Заместник министър-председател и председател на Съвета по европейска интеграция към българското правителство (2003-2005).

         Основните научни интереси и публикации на Пламен Панайотов са в областта на наказателното право, наказателното право на Европейския съюз и международното наказателно право.

 

 

Наказателен процес
Наказателно право на ЕС

Монографии:

 

         1. Укривателство по Наказателния кодекс на Република България. С., 1997. 207 с.

 

         2. Изпирането на пари по наказателното право. С., 1998. 201 с.

        

         3. Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право. С., 2012. 375 с.

 

Студии и статии

 

         4. Укривателство по НК на НРБ/обща характеристика/. - Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 1987, том 80/81, книга I, с. 160-191.

        

         5. Маловажните случаи на престъпления против  собствеността. - Държава и право, 1988, кн. 10, с. 76-82.

        

         6. Режим на отговорност за вещно укривателство по НК на НРБ. - Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 1988, том 82, книга II, с. 55-64.

        

         7. Съучастие и укривателство. - Правна мисъл, 1991, кн. 4, с. 31-37.

        

         8. Хазартните игри - престъпление или възможен предмет на стопанска дейност. - Търговско право, 1993, кн. 2, с. 27-35.

 

         9. Укривателството в системата на Наказателния кодекс. - Правна мисъл, 1993,  кн. 3, с. 71- 80.

 

         10. За имуществените престъпления с предмет собствена на дееца вещ. - Съвременно право, 1994, кн. 2, с. 24-32.

 

         11. Международноправните задължения на България за борба срещу “изпирането на мръсни пари” и наказателното право. - Търговско право, 1994, кн. 5, с. 17-25.

 

         12. Относно наказателноправната защита на конкуренцията. - Търговско право, 1996, кн. 2, с. 16-25.

 

         13. Престъпно извършване на банкови сделки (чл. 252 НК). - Правна мисъл, 1996, кн. 4, с. 63-71.

 

         14. Престъпно превеждане на суми извън страната по банков път. - Съвременно право, 1997, кн. 1, с. 23-31.

 

         15. За данъчните престъпления, чиито състави се характеризират с избягване плащането на данъци. – Съвременно право, 1999, кн. 4, с. 47-61.

 

         16.  Продажбата и държането на склад на акцизни стоки без бандерол – престъпление и административно нарушение. – Търговско право, 2000, кн. 2.

         17. Данъчни престъпления по българското право. Варна, 2000, Сб. Данъчни престъпления и нарушения, с. 5-37.

 

         18. Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на незаконния трафик на наркотици. – Съвременно право, 2010, № 4, 45-57.

        

         19. Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на компютърната престъпност. – Съвременно право, 2010, № 5, 50-62.

        

         20. The Necessity of Improving and Strict Compliance of EU Criminal Law Framework for the Fight Against Corruption. – Bulgarian Journal of International Law, 2010, № 2, 17-24.

        

         21. Наказателното право на Европейския съюз след Лисабонския договор – основания и перспективи. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. С.: Сиби, 2011, 390-412.

        

         22. Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на организираната престъпност. – Правна мисъл, 2011, № 1, 56-70.

        

         23. Задължението на България да криминализира наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци. – Съвременно право, 2011, № 1, 69-82.

 

         24. Пропуските при съобразяване на наказателноправните стандарти на ЕС в областта на расизма и ксенофобията по българския НК. – De jure, 2011, № 1 (2), 108-115.

 

         25. Правни последици от първата директива на ЕС в областта на наказателното право след Лисабонския договор. – Съвременно право, 2011, № 3, 7-23.

        

         26. Новата уредба на продажбата и държането на акцизни стоки без бандерол като престъпление и административно нарушение. – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България, 2011, № 2, 32-40.

 

         27. Съобразяването на наказателноправните стандарти на ЕС в областта на околната среда по българския НК. – Правна мисъл, 2011, № 3, 59-78.

 

         28. The EU standards on confiscation of proceeds from criminal activity. – Revista general de derecho romano, 2013, № 20.

 

         29. Европеизиране на българското наказателно право. – В: Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. С.: Издателски комплекс - УНСС, 2013, 215-222.

 

         30. Наказателноправните стандарти за борба срещу корупцията. – Юридически барометър, 2014, № 10, 6-17.

 

         31. Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства. – Съвременно право, 2015, № 1, 14-32.

 

         32. Актуализираната наказателноправна уредба на Европейския съюз за противодействие на компютърната престъпност. – Съвременно право, 2015, № 4, 7-28.

 

         33. Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на пазарната злоупотреба. – Съвременно право, 2017, № 1, 7-24.

 

         34. Относно системата от принципи на наказателното право. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 13-30.

 

         35. Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за борба с тероризма. – Съвременно право, 2017, № 3, 27-49.

 

         36. Относно транспонирането на директиви на ЕС в националното наказателно право. – Бюлетин на Сдружение „Студентска научна академия Ребус“, 2018, № 1, 14-22.

 

         37. Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК). – Съвременно право, 2018, № 2, 48-63.

 

         38. Наказателноправната уредба на ЕС за борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза. – Юридически свят, 2018, № 2, 38-56.

 

         39. On the Need for Observing Different Standards in the Criminalisation

of Corruption in the Private and Public Sector. – Сб. Matirials of the International correspondence scientific-practical conference “Topical issues of anti-corruption: the view of the scientist and practice”. Семей: Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, 2018, 26-28.

 

         40. Тероризъм според наказателноправната уредба на ЕС. – В: Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС. С.: Сиби, 2019.

 

         41. Борба с измамите според наказателноправната уредба на ЕС. – В: Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС. С.: Сиби, 2019.