Премини към основното съдържание

проф. д-р Пламен Киров

ръководител на катедра "Конституционноправни науки"

кабинет 299, тел. 02/9308 288

pvkirov@uni-sofia.bg

Проф. д-р Пламен Киров е ръководител на катедрата по Конституционноправни науки в ЮФ. Преподава по «Конституционно право» и «Избирателни системи и процедури» в специалност «Право» и «Европейски избирателни системи» в специалност «Международни отношения».

Роден е в гр. Плевен, където завършва Математическа гимназия „Гео Милев“. През 1985 г. завършва право и придобива магистърска степен в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2000 г. успешно защитава дисертационен труд на тема “Избирателна система и политическо представителство” и придобива докторска степен. От 2004 г. до 2015 г. е доцент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2015 г. става професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св.Кирил и Методий“, а от 2018 – в Академия на МВР.

Преподавателска дейност проф. Киров е осъществявал и в други висши учебни заведения – в Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, РУ „Ангел Кънчев“, ЮЗУ „Неофит Рилски”.

 

Професионално развитие:

 

От 2016 г. – член на Комисията за защита на конкуренцията

От 2015 г. – професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски”

От 2015 г. – професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“

От 2007 г.Представител на Република България във Европейската комисия за демокрация чрез право на Съвета на Европа (Венецианска комисия)

От 2006 г.Съдия в Конституционния съд на Република България

От 2005 г. до 2006 г. – Председател на Правния съвет на президента на Република България

От 2005 г. до 2006 г. – член на Консултативния съвет за правни и политически анализи към Министерския съвет

От 2005 г. до  2006 г. – заместник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители

От 2004 г. – доцент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

От 2004 г. – доцент по Конституционно право в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

От 2002  г. до 2006 г. – секретар по юридическите въпроси на президента на Република България

През 2001 г. – заместник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

От 1997 г. до 2005 г. – член на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители

От 1997 г. до 2006 г. – арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация

От 1996 г. – преподавател в Академията на МВР

От 1996 г. до 2004 г. – главен асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

От 1995 г. до 2006 г. – преподавател в Нов Български Университет

През 1996 г. – заместник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

От 1995 г. до 2003 г.  – член на Централната избирателна комисия за местни избори

От 1995 г. до 1997 г. – съветник на Главния секретар на Народното събрание

От 1994 г. до 1996 г. – член на Съвета по законодателството в Министерството на правосъдието

От 1993 г. до 1996 г. - старши асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

От 1989 г. до 1993 г. - асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

От 1986 г. до 1989 г. - хоноруван асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

От 1985 г. до 1986 г. - стажант-съдия в Софийски градски съд.

 

Специализации:

 

Гърция - 2004 г.

Съединени американски щати - 2006 г. и 2009 г.

Холандия - 2008 г.

Италия – 2010 г. и 2014 г.

 

 

Членство в професионални организации:

 

От 1987 г. - член на Българската асоциация по Конституционно право

От 1989 г. - член на Българската асоциация по философия на правото

От 1997  до 2006 г. - председател на Националната юридическа фондация

От 1986 г. - член на Съюза на юристите в България.

 

Четени лекционни курсове:

 

Конституционно право, Сравнително конституционно право, Избирателни системи и избирателни процедури,  Европейски избирателни системи, Организация на правозащитните институции, Основни права на човека и гражданина, Защита правата на човека

Конституционно право

КНИГИ

 

Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия. [Сборник]. С., Век 22, 1990. 418 с. (Състав.: ..., Е. Танчев, Г. Близнашки; отг. ред.: Г. Близнашки; превод: Н. Иванов и др.). (Сер. Алианс).

Избори `91. Анализи. Варна, Нар. дело ООД, 1991. 60 с.

Испания: Конституция и публичноправно законодателство. С., Век 22, 1992. 274 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, …; ред.: Г. Близнашки; превод от исп.: Т. Липова и др.). (Сер. Алианс).

Конституциите по света - Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Пор­тугалия. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994. 332 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, Ев. Танчев, …; превод: Е. Михйлова и др.).

Парламентарен контрол. С., 1994. 42 с.

Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. С., Фенея, 1998. 208. (Съавт. на сборника и съавт. на изсл.: Е. Танчев, Ю. Захариева; авт.: Гл. III, § 1, 2, 5).

Конституционализъм на САЩ. Конституции, законодателство, решения на Върховния съд на САЩ. С., Унив. изд., 1998. 340 с. (Състав.: ..., Е. Танчев, Н. Неновски; ред. и предговор: Е. Танчев).

Конституция на Република България. [Коментар]. С., Сиела, 1999. 432 с. (В съавторство; авт.: Гл. І, чл. 10; Гл. ІІ, чл. 28-36 и чл. 42 и Гл. ІХ).

Президентът в българския конституционен модел. С., Сиби, 2004. 320 с.

130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1-2. (Науч. ред. и въведение: …). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009.

1. 292 с.

2. 320 с.

Конституционен съд. (Юриспруденция 1997-2006). С., Институт Отворено общество, 2010. 880 с. (В съавторство; авт.: Раздел ІІ).

Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1-2. (Състав. и предг.: …). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010.

1. 278 с.

2. 328 с.

Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 608 с. (Състав. и предг.: ...).

Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С., Унив изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 606 с. (Състав. и предг.: …).

Конституиране на представителното управление в България. С., Сиела, 2015. 556 с.

Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017. 560 с. (Състав. и науч. ред.: …).

 

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

Общественото самоуправление. - В: Организациите в социалист. общество. [Х международна школа на младите учени в Приморско, 1989 г.]. С., 1991, 44-50.

Избирателна система - в търсене на съгласието. - В: Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996, 48-58.

Избирателна система и политическа стабилност. - Съвр. право, 1996, № 2, 33-42.

Избирателно право. – В: Основни права на човека и гражданина. С., 1998, 79-98.

            Принципи на избирателната система. – Съвр. право, 1998, № 4, 53-63.

Технология на конституционните изменения. – В: Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. С., Фенея, 1998, 95-102.

Функции на избирателната система. – Съвр. право. 1998, № 5, 44-55.

Ролята на парламентарните комисии в отношенията Парламент - Правителство. – Парламентарна демокрация, 1999, № 6, 4-12.

Конституционни закони и конституционни промени. – В: Право и поли­тика – предизвикателства на прехода. С, 2002, 36-56.

Представително управление и избирателни системи. – Съвр. право, 2002, № 6, 17-29.

Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България. - В: Конституция, външ. политика и европ. конституц. ространство. С., 2003, 29-45.

Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО. - В: Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО. С., 2003, 46-52. (Състав. и ред.: Ев. Танчев, Ем. Константинов).

Търновската конституция и демократичната държавност. – В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник с доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 163-169.

Също и на рус. ез., 163-169.

Президентската институция - проблеми и предизвикателства. – В: България в Европейския съюз. C., 2006, 27-52.

Amendment of 1991’s Constitution of the Republic Bulgaria and adapting of the Constitution to the EU membership, 2007. – (www.enelsin.gr/en/workshops).

Класическият дебат за политическото представителство и критериите за оценка на избирателната система. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1.  С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …).

Концепцията за пропорционалното представителство. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 67–92. (Науч. ред.: …).

Рационализиране на българската избирателна система. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1.  С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 45-64. (Състав. и предг.: ...).

Съвременни предизвикателства към представителното управление. - В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 77-97. (Състав.: ...).

За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел. – В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. [Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г.]. С., Софи-Р, 2011, 282-299. (Състав: Зл. Орсов).

Дефекти в съвременното представително управление. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 248-267. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

Върху правото на мнение. - В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 40-59. (Състав. и предг.: ...).

Демократични стандарти за функциониране на избирателите. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 207-234. (Състав. и предг.: ...).

За допустимите граници на разширяването на избирателното право. - В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 387-409. (Състав. и предг.: ...).

Законодателни уредби на избирателното право на гражданите. - В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. С., 2014, 345-358. (Състав., науч. ред. и предг.: В. Мръчков).

Конституционната недопустимост на дискриминацията. - В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 221-240. (Състав. и предг.: ...).

Конституционноправни проблеми  на електронното гласуване. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 13-33. (Състав. и предг.: ...).

Особености на представително управление в България. - De Jure, 2014, № 2 (9), 15-22.

Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 423-443. (Състав. и предг.: ...).

Еволюцията на конституционните принципи. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. [Сборник с доклади от юбилейна междунар. научна конф. „25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“]. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, 15-29. (Кр. рез. на англ. ез. с. 15).

Ефектите и дефектите на една конституционна процедура. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 70-97. (Състав. и науч. ред.: …).

За задължителното избирателно право. - De Jure, 2017, № 1 (14), 12-20.

Политически реформи и избирателни системи. - De jure, 2017, № 2 (15), 143-151.

Служебно ли е служебното правителство и на кого служи то? – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 307-337. (Състав. и науч. ред.: …).

 

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

Избирателна система и политическо представителство. - СУ. Юридически факултет. 2000.

 

 

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

Президентът в българския конституционен модел. – СУ. Юридически факултет. 2004.

Конституиране на представителното управление в България. – СУ. Юридически факултет. 2015.

 

Научна дейност:

Научно ръководство на проекти по НИС в катедра „Конституционноправни науки“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ по години както следва:

  • Проект на тема „130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции“, осъществен през 2008 г.;
  • Проект на тема „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, осъществен през 2009 г.;
  • Проект на тема „20 години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти“, осъществен през 2010 г.;
  • Проект на тема „Конституцията на Република България – 20 години по-късно – необходима ли е конституционна реформа?“, осъществен през 2011 г.;
  • Проект на тема: „Конституционноправна защита на основните права и свободи“, осъществен през 2012 г.;
  • Проект на тема: „25 години – демократична трансформация – проекции върху конституционната система“, осъществен от 2014 г.;
  • Проект на тема: „България и европейският конституционализъм“, който се осъществява в периода април-декември 2015 г.