Премини към основното съдържание

проф. д-р Павел Сарафов

кабинет 307, тел. 02 / 9308 386

 

 

sarafov@uni-sofia.bg

САРАФОВ, ПАВЕЛ АТАНАСОВ (21.04.1961), професор, доктор по право, Катедра по гражданскоправни науки, постъпил 1992.

            Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1987). Асистент във Висшия институт на МВР (1988). Асистент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ, Катедра по гражданскоправни науки (1992). Старши асистент (1997). Главен асистент (2000). Доцент в същата катедра (2013). Професор (2018). Доктор по право (2001). Специализация - Защита на основните права на човека в университета в Атина, Гърция (1997).

            Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1993).

            Четени курсове: СУ, ЮФ, специалност "Право" - Вещно право (от 2011 г.), специалност „Международни отношения“ - Основи на частното право (2010-2012); ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Търговско право (2002-2012 г.); Вещно право (от 2012 г.); Висш институт при МВР - Гражданско право: обща част (от 1991), Право на интелектуалната собственост (2002-2004), Банково право (2005-2008).

Вещно право
Срашнително частно право

КНИГИ              

            Физическото лице търговец. С.: Сиби, 2012. 240 с.

            Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново: Унив. изд. "в. Св. Кирил и Методий, 2016. 320 с. (Състав.: ..., Б. Борисов; авт. на Слово в памет на Теодор Пиперков: ...).

            Съседското право като институт на вещното право в България. С.: Сиела, 2018. 224 с. 

 

СТУДИИ И СТАТИИ

            Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - Съвр. право, 1996, № 6, 15-25.

            Атакуемо ли е прихващане на насрещен дълг срещу търговско дружество в ликвидация? (За различията между ликвидация и несъстоятелност). - Търг. право, 1997, № 4, 16-23.

            Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - Търг. право, 1998, № 5, 3-11.

                Също и в: Пазар и право, 1998, № 12.

            Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно? (Относно косвеното представителство по Закона за митниците и Правилника за неговото приложение). - Търг. право, 1999, № 4, 68-75.

            Ограничения при упражняване на правото на собственост. - Съвр. право, 1999, № 1, 40-49.

            Относно договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. – Собств. и право, 2000, № 11.

            Съсобственост между частна и публична собственост. - Собств. и право, 2000, № 5, 5-12.

            Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - Търг. право, 2001, № 2, 70-82.

            Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 305-323. (Съдържание на англ. и фр. ез.).

            Понятието „собственост“ според Конституцията. - Съвр. право, 2001, № 6, 7-17.

            Особености на собствеността като субективно вещно право. - Съвр. право, 2002, № 6, 30-40.

            Собствеността като основно право на личността. - Съвр. право, 2002, № 2, 65-77.

            Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, 78-93.

Възгледът за правото на собственост от Освобождението на България до първата половина на ХХ в. - В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 149-159. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова, Д. Токушев).

            Промяна правното качество на физическо лице търговец в правоотношенията, по които то е участник. - Търг. право, 2012, № 3, 41-64.

            Наследяване предприятието на ЕТ. – В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1963–2013). Велико Търново, Секция Юридически факултет, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 86 –91.

Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право. - В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 175-185. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова).

            За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост. – Норма, 2016, № 8, 47-65.

(Електронно изд.).

Идеологическият подход при осмислянето на правото на собственост и неговите познавателно-понятийни последици за гражданското право. – В: Сборник научни изследв. в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Медодий, 2016, 161-176. (Състав.: ..., Б. Борисов; авт. на Слово в памет на Теодор Пиперков: ...).

Съотношение между способите за защита на вещните права. – Търг. право, 2017, № 2, 17-31.

Също и в: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. [Сборник с доклади от юбилейна междунар. научна конф. „25 години юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“]. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, 350-366. (Кр. рез. на англ. ез. с. 350.

Особености при наследяването на вещни права. - Год. СУ. Юрид. фак., 86, [2019], 2019, 184-194. (Библиогр. с. 194; загл. и име на авт. на англ. ез., рез. и кл. думи на бълг. и англ. ез. с. 184-185).

Правни особености на съседските правоотношения. - В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. [Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков (1965-2017), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Частноправни науки“ на ЮФ на ВТУ „Св. и св. Кирил и Медодий“ и фондация „Кристиан Таков“, 07.06.2018 г., гр. София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2019, 83-102. (Състав.: В. Л. Петров, В. Токушев; науч. ред.: Е. Матеева, И. Русчев).

Вещноправни измерения на държавната собственост. - В: Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 293-301