Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Лазар Груев

кабинет 304, тел. 02/9308 265

 

lgruev@uni-sofia.bg

ГРУЕВ, ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ (29.03.1956), професор, доктор по право, Катедра по наказателноправни науки

            Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1981). Асистент в ЮФ (1984). Старши асистент (1988). Главен асистент (1992). Доцент (1998). Професор (2003). Доктор по право (1992). Специализации по наказателно право – Лайпциг; Саарбрюкенски университет (1989); Институт за международно и интернационално наказателно право „Макс Планк“, Фрайбург (1991 и 1996-1998 като стипендиант на фондация Александър фон Хумболдт); Хамбург. Зам.-декан на ЮФ (1998-2002).

Участва в работата на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание, както и в експертни съвети към Върховна касационна прокуратура и Министерство на вътрешните работи. Участва в различни работни групи за анализ или подготовка на законодателни актове.

Член на Конституционния съд (2003-2007).

Председател на Върховния касационен съд (2007-2014).

Член на Съюза на юристите в България (1980), на Българската асоциация по наказателно право (1986). Секретар на Дружеството за българо-германско правно сътрудничество (1990). Зам.-директор (1992) и Директор на Института за германско право към ЮФ на СУ (2000).

Научен секретар (1992-1995) и зам.-главен редактор на сп. „Съвременно право“ (1999-2007).                

Четени курсове: СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет ; ВСУ "Черноризец Храбър" – Наказателно право.

            Област на основните научни интереси: наказателно право.

Наказателно право

 

КНИГИ

 

            Бланкетни наказателноправни норми. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1997. 140с.

            Санкционната система по българското наказателно право. С., Сиби, 1997. 176 с.

            Смъртното наказание pro et contra. С., Сиби, 1998. 220 с.

(Рец.: Железчев, Т. Актуално правно изследване на проблема за смъртното наказание. – Съвр. право, 1998, № 6, 84-87).

            Наказателноправни аспекти в борбата срещу корупцията. С., ЦИД, 2000. 40 с. (Съавт.: Б. Велчев).

            Престъпления против кредиторите. С., Сиби, 2000. 100 с.

                              

 

            УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Антикорупция. Правно понятие за корупция. С., ЦИД, 2000. 176 с. (В съавторство).

Казуси по Наказателно право. Обща част. С., Сиби, 2005. 360 с. (Съавт.: Р. Илкова).

2. доп. и прераб. изд., 2007. 416 с.; 3. прераб. и доп. със съдеб. практика изд., 2013. 384 с.

            Казуси по Наказателно право. Особена част. С., Сиби, 2005. 360 с. (Съавт.: Р. Илкова).

2. доп. и прераб. изд., 2008. 512 с.; 3. прераб. и доп. със съдеб. практика изд., 2013. 552 с.

            Ръководство за решаване на наказателно правни казуси. С., Сиби, 2014. 128 с. (Съавт.: Р. Илкова).

 

 

            СТУДИИ  И  СТАТИИ

           

            Място и роля на бланкетните наказателноправни норми в правната нормативна система. - В: Нормативна система на обществото. Ч. 1. С., 1986, 137-144.

            Валутно престъпление и изключенията по чл. 19 ЗСВЦВК [Закон за сделките с валутните ценности и за валутния контрол]. - Социалист. право, 1987, № 4, 54-60.

         Престъпните нарушения на правилата за охрана и безопасност на труда в етапа на качествено нов растеж. - Държ. и право, 1988, № 1, 43-49.

            Някои проблеми при квалификацията на автотранспортни престъпле­ния. - В: Юрид. справ. за автомобилисти. С., 1990, 29-50.

            Някои особености в структурата на бланкетните наказателноправни норми. - Год. СУ. Юрид. фак., 82, [1989], 1992, № 2, 65-70.

Бланкетни наказателноправни норми (понятие и видове). - Год. СУ. Юрид. фак., 83-84, [1991], 1992, № 2, 315-347.

         Arten und Reform punitiver und nicht-punitiver Sanktionen in Bulgarien. - In: Von totalitaren zu rechtsstaatlichen Straftecht. Freiburg, 1993, 285-299.

            Необходими промени в санкционната система на Наказателния кодекс. - Съвр. право, 1995, № 3, 19-30; № 4, 26-34.

            Наказателна отговорност за разпространение на материали с порнографско съдържание. - Съвр. право, 1997, № 5, 38-47.

            Понятието „корупция“ (в наказателното право). - Съвр. право, 1999,  № 2,  31-37.

            Das Recht auf Leben und die Todesstrafe. - Germanica. Jhrb. fur deutschlandkundliche Studien, № 6, 1999. Die Menschenrechte, 129-145.

            Незаявяване на неплатежоспособност [чл. 227б от НК]. - Юрид. свят, 2000, № 1, 130-147.

            Умишлен банкрут. - Съвр. право, 2000, № 4, 47-57.

            Наказателна политика и съдебната реформа. – Общество и прво, 2002.

            Промените в Конституцията трябва да са плод на широк обществен и политически консенсус. - Общество и право, 2003, № 4, 4-6.

            Minderheitenschutz laut der Rechtprechung des bulgarischen Verfassungsgericht. - La proteccoio les minories I els Tribunals Constitucionals, 2003.

            Обезпечение верховенства права посредством практики Конституционного суда Республики Болгарии. [Осигуряване върховенството на правото чрез практиката на Коституционния съд на Република България]. - Алманах конституционное правосудие в новом тысячелетии, 2004.

            Die  Abschaffung traditioneller und die Einfuerung neuer Sanktion in Bulgarien. - Max-Planck-Institut fuer auslaendischen und internationals Strafrecht, 2005.

            Die bulgarische Strafpozessordnung [Einfuehrung]. - Max-Plancu-Institut fuer auslaendisches und internationals Strafrecht, 2007.

            Grundzuege der Bulgarischen Strafprozessordnung von 2003. - Zeitschrift fuer die gesamte Strafechtwissenschaft, 2008.

            Основни заблуди за наказателното право. - Общество и право, 2009, № 8, 7-13.

            Специализиран съд? Само след обществена дискусия. - Общество и право, 2010, № 6, 15-20.

            Въпросът е: Какво целим с индивидуалната конституционна жалба? – Общество и право, 2014, № 6, 51-53.

Sanktionen nach den Bestimmungen des bulgarischen Strafrechts, (Санкциите по българското наказателно право) in: Criminal Sanctions - the Gap between Idea and Use, Editor Adem Sozuer, Istambul, 2015, ( съав. Д. Кехайова).

 

Наказването според българското наказателно право. – В: Наказателното законодателство – традии и перспективи. [Сб. доклади от науч. конф., орг. от катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, проведена на 29 февруари 2016 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 121-129. (Състав.: Пл. Панайотов, Г. Митов, Н. Кузманова).

За някои особени състави на обсебване. - Юрид. свят, 2017, № 1

За една малко известна дискусия. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. [Сб. доклади от науч. конф., орг. от катедри „Наказателноправни науки“ и "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, проведена на 14 ноември 2016 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 121-129. (Състав.: Пл. Панайотов, Д. Вълчев, Кр. Манов).