Премини към основното съдържание

проф. д-р Емилия Панайотова

кабинет 310, тел: 02 / 9308 492

purvanovap@uni-sofia.bg

Емилия Панайотова завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специалност „Право“ (1984). Редовен аспирант по административно право към катедрата по конституционно и административно право на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1985). Доктор по право (1991). Асистент (1992), старши асистент (1993), главен асистент (1996), доцент (2004), професор по административно право и административен процес в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2018). Експерт в Центъра по администрация при Министерския съвет (1992). Член на Управителния съвет на „Фондация за реформа в местното самоуправление” (1995-2012). Преподава административно право и административен процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Изнасяла е курсове от лекции по административно право и административен процес също и в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, както и лекционни курсове по общинско право и публична администрация във Варненския свободен университет (1994-1995) и в Бургаския свободен университет (1995-1997). Участва в работни групи по законопроекти, както и в национални и международни проекти за обучение на служители от системата на местното управление. Специализирала е в Европейския институт по публична администрация, Маастрихт (Холандия), Трайенгъл институт, Южна Каролина (САЩ), Южно-Илинойския университет, Карбондейл (САЩ). Участва в национални и международни научни конференции в Испания, Русия, Чехия, Унгария.

Списък на преподаваните понастоящем (2019/2020) учебни курсове в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ от проф. Емилия Панайотова:

  1. Административно право – задължителна, 60 ч., редовно обучение
  2. Административен процес - задължителна, 60 ч., редовно обучение; 20 ч. задочно обучение;
  3. Местно управление – изборна, 30 ч. редовно обучение; 18 ч. задочно обучение.

Административно право

КНИГИ

 

         Общини и общински дейности в развитите страни. Гл. І-ІІІ, V, VІІ и VІІІ. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994.

         Правна рамка на местното самоуправление в България. Информационен наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници. С., 2000.

         Как да прилагаме закона за достъп до обществена информация. Гл. І и ІІ. Програма достъп до информация. С., 2001.

         Достъп до обществена информация. С., Сиби, 2003.

         Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. С., Сиби, 2018.

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

Административно право. Специална част. (Курс лекции). С., Сиби, 2015. 288 с. (В съавторство).     

(Рец.: Общество и право, 2016, № 1, с. 106).    

 

 

         СТУДИИ И СТАТИИ

 

         Правото на молба на гражданите пред органите на администрацията. - Съвр. право, 1991, № 4, 22-29.

         Актуални проблеми на защитата на информацията за гражданите. - Съвр. право, № 2, 1992, 27-34.

         За някои необходими промени в правната уредба на административния контрол върху органите на местното самоуправление. - Съвр. право, 1999, № 3, 63-70.

         Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица - стъпка към усъвършенстване на административния процес? - Съвр. право, 2000, № 4, 38-46.

Законът за информацията, информатизацията и защитата на информацията на Руската федерация и  развитието на общата правна уредба на достъпа до обществена информация в Р България. - В: Ролята на Русия за изграждане на бълг. държавност след Освобождението на България през 1878 г.. [Сб. докл. науч. конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 2-4.ІІІ.2003 г.]. С., 2003, 153-159.

Същото и на рус. ез., 153-159.

Правни гаранции на принципа на местното самоуправление. - В: 12 години по-късно. [Сб. докл. науч. конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 115-123.

Същото и на рус. ез., 113-121.

Проблеми на контрола, упражняван от съдилищата по Закона за достъп до обществена информация. – Съвр. право, 2003, № 2, 29-40.

Принципът на комплексно административно обслужване по АПК. – De Jure, 2/2018(17), 160-168.

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

         Административно-правно обслужване на населението. – СУ. Юридически факултет. 1991.

 

 

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

Достъп до обществена информация. – СУ. Юридически факултет. 2004.

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. – СУ. Юридически факултет. 2018.