Премини към основното съдържание

проф. д-р Анелия Мингова

ръководител на катедра "Гражданскоправни науки"

кабинет 312, тел. 02/ 9308 283 

a.mingova@law.uni-sofia.bg

 

МИНГОВА, АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА (21.12.1957), професор, доктор по право, Катедра по гражданскоправни науки.

 

            Анелия Йорданова Мингова е родена в Плевен. През 1980г. завършва СУ, Юридическия факултет, специалност право. От 1983г. до 1986г. е редовен докторант по Граждански процес в същия факултет. От началото на 1986г. последователно е асистент, старши асистент /от 1991г./ и главен  асистент ( от1993г.) по Граждански  процес в ЮФ. През 1993г. защитава дисертационния си труд и придобива  научна степен „Доктор по право”. През 1997  получава научно звание „Доцент”, а през 2004г. – „Професор” по Граждански процес. От 1997г.  досега води лекционни  занятия по Граждански процес пред студентите от редовно и задочно обучение в ЮФ на СУ „Св.Кл.Охридски”.През 1999 повежда научна специализация в Института по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк“, Хамбург. От 2016г. е Ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на СУ „Св.КЛ.Охридски”.

Води лекционни курсове по Гражданско процесуално право в  ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ (1998-2000, от 2014) и ВТУ „Св. Кирил и Методий“, ЮФ (от 2014).

Анелия Мингова е била Народен представител в ХХХІХ (2001-2005) и в ХL (2005-2009) НС. Била е председател на Комисията по правни въпроси и член на Комисията за промени в Конституцията в ХХХІХ НС (2001-2005) и председател на парламентарна група в ХL (2005-2009) НС.

През периода 2007-2012 г. е била член и представляващ Висшия съдебен съвет .

            Анелия Мингова е член на Съюза на юристите в България от1981г., арбитър в АС на БСК  от 2001г. и адвокат в Софийска колегия  от 2013г.

 

            Четени курсове: Гражданско процесуално право – СУ, ЮФ (от 1997), ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ (1998-2000, от 2014) и ВТУ „Св. Кирил и Методий“, ЮФ (от 2014).

            Област на основните научни интереси: гражданско процесуално право.

 

Граждански процес

КНИГИ

 

                Отказът от иск. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1995. 256 с.

                2. доп. и прераб. изд. С., Софи-Р, 2000. 312 с.

            Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1996. 184 с.

            Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения. С., Софи-Р, 1998. 420 с.

                2. доп. и прераб. изд., 1999. 448 с.

            Касационно обжалване. С., Софи-Р, 2003. 344 с.

 

 

                УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

            Граждански процес. [Сборник нормативни актове с въведение и предметен указател]. С., Сиби, 2000. 1044 с.

(Рец.: Сталев, Ж. Ценен принос към историята, теорията и практическото прилагане на българския граждански процес. – Съвр. право, 2000, № 2, 91-93).

Българско гражданско процесуално право. С., Сиела.

                8. доп. и прераб. изд., 2004 и 2006. 1104 с. (Съавт.: Ж. Сталев, В. Попова, Р. Иванова; авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ); 9. прераб. и доп. изд. 2012. 1320 с. (Съавт.: Ж. Сталев, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова; авт.: Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ, § 90-93, Гл. ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ).

            Обучение по новия Граждански процесуален кодекс. С., 2008. 176 с. (Съавт.: Т. Върбанова, Кр. Влахов, П. Бончовски). (Национален институт по правосъдието. Библиотека НИП, № 2/2008).

 

           

                СТУДИИ И СТАТИИ

           

            Актуални въпроси при оттегляне на иска. - Год. СУ. Юрид. фак., 77, [1984], 1987, № 2, 157-164.

                (Авт.: Анелия Конова).

            Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ. - Държ. и право, 1990, № 11, 43-47.

            Обясненията на страните в гражданския процес. - Държ. и право, 1990, № 5, 56-65.

            Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ. - Държ. и право, 1990, № 6, 30-37.

            За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс. - Съвр. право, 1991, № 1, 11-18.

            Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска. - Год. СУ. Юрид. фак., 82, [1989], 1991, № 1, 231-242.

            Върху понятието за отказ от иска. - Съвр. право, 1992, № 4, 22-30.

            Отказът от иск и силата на пресъдено нещо. - Съвр. право, 1992, № 6, 18-24.

            Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове. - Правна мисъл, 1993, № 3, 56-63.

            За признанието на иска. - Съвр. право, 1993, № 5, 39-47.

            Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство. - Съвр. право, 1993, № 6, 65-73.

            Участието на съищци по исковете за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации. - Търг. право, 1992, № 6, 25-30.

            Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивното съдебно решение. - Съвр. право, 1994, № 6, 62-68.

            Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията. - Съвр. право, 1994, № 5, 55-63.

            Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? - Търг. право, 1995, № 4, 20-26.

            Действието на § 4, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 15 от 04.05.1994 г. на МС и БНБ относно реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка. - Търг. право, 1995, № 2, 16-21.

            За правното положение на синдика в исковия процес. - Търг. право, 1995, № 3, 42-50.

            За правната природа на съдебната спогодба. - Год. СУ. Юрид. фак., 85, [1992], 1996, 245-258.

            Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция. - Съвр. право, 1998, № 4, 21-32.

            Обжалване на съдебните определения по искови дела. - Съвр. право, 2000, № 2, 15-27.

            Някои актове по граждански дела, подлежащи на касационно обжалване. - В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С., 2005, 279-295.

Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр. 1-во ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК. – Правноинформационна система Апис-Практика, 2012. (www.apis.bg/bg/products/apis-practice.html).

Подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1, т. 1 ГПК определеинята по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение. – Правноинформационна система  Апис-Време, 2012. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл.587 ГПК с обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост.  – Правноинформационна система  Апис-Време, 2012. (www.apis.bg/bg/products/ apis-vreme.html).

 При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск. - Правноинформационна система Апис-Време, 2012. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme. html).

Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска. – Норма, 2013, № 4, 75-83.

За обжалваемостта на някои определения, постановявани в хода на исковто производство (коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС). - Правноинформационна система  Апис-Време, 2013. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme. html).

За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото и предвид разпредбата на чл.269, изр.2-ро ГПК (коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС). - Правноинформационна система  Апис-Време, 2013. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК. – Норма, 2013, № 5, 97-107.

Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможност да предяви осъдителен иск за същото право. – Правноинформационна система  Апис-Време, 2013. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme. html).

Обжалваемост на определенията, постановявани от Върховния касационен съд. – В: Liber Amicorum. [Сборвник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им]. С., Фенея, 2013, 196-220. (Състав.: Ек. Матеева, И. Русчев).

По някои въпроси относно контитуирането на надлежни страни и п равото им на участие в исковото производство (коментар по т. 5 и т. 6 от тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС. – Норма, 2013, № 2, 36-50.

Правни последици на бланкетната въззивна жалба и нейното последващо „допълване“. - Правен свят, 26.06.2013.

Тежест на доказване при отрицателни факти. – Норма, 2013, № 9, 84-95.

Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права. [Коментар по ТР № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС]. – Норма, 2014, № 2, 5-16.

            Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт. [Коментар по т.д. № 2/2014 г. на ОСГТК на ВКС]. – Норма, 2014, № 4, 47-54.

Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение. [Бележки по т.д. № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС]. - Норма, 2014, № 1, 33-51.

Последващото задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл,  различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение, не е основание за неговата отмяна. – Норма, 2015, № 1, 30-45.

Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. – Норма, 2015, № 8, 38-54. (Съавт.: К. Цолова).

(Електронно изд.).

„Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК. – Норма, 2015, № 4, 34-50.

Промените във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения. – Норма, 2015, № 9, 23-45.

(Електронно изд.).

Пред кой съд се обжалва разпореждането на първоинстанционния съд за връщане на молбата за отмяна на влязло в сила решение- Ius romanum,    2015, № 2.

Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища. – Норма, 2016, № 2, 18-27. (Съавт.: К. Цолова).

Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. - Ius romanum,  , 2016, № 1, 225-237. (Съавт.: К. Цолова).

Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК. (Общ поглед). – Норма, 2016, № 3, 69-94.

(Електронно изд.).

             Промените в основанията за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.1 ГПК – Норма, 2017, №11, 29-47.

             Новите основания за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.2 ГПК – Норма, 2018, № 1, 24-42.

             Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл.269, изр.второ ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?  - Норма, 2018, №2 /Съавт.: Т.Градинарова/

              Компетентен ли е арбитражен съд да разглежда спорове за стопанска непоносимост по приватизационни сделки /Критичен анализ на решение №189/09.11.2017г. по т.д. № 1675/2017г. на ВКС – І т.о./  /, Сборник: Научни трудове на Института за държавата и правото, БАН, С.2018, /Съавт.: О.Стамболиев/

 

 

 

                ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

 

                Отказът от иск в съдебния исков процес. - СУ. Юридически факултет. 1993.

 

 

                ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

                Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела. - СУ. Юридически факултет. 1997.

            Касационно обжалване. – Софи-Р,2003.