Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Мартин Бъбаров

Мартин Бъбаров е асистент по дисциплината „Право на Европейския съюз“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ след спечелен конкурс през декември 2019 г.

Завършва с отличие (summa cum laude) магистърската програма по специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през декември 2012 г.  

В периода 2014 – 2018 г.  е редовен докторант по право на ЕС, отчислен с право на защита. В рамките на докторската програма води упражнения по дисциплините „Право на Европейския съюз“ и „Международно частно право“. В качеството си на докторант участва в дейността на Факултетния съвет на Юридическия съвет и Контролния съвет на Софийския университет.   

Участва в национални и международни конференции с доклади, свързани с приложението на правото на Европейския съюз.

През 2016 г. взема участие в обучение в САЩ по програма на Международния институт по образованието „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието”.

През 2018 г. е треньор на отбора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за участие в състезанието по право на Европейския съюз – Central Eastern European Moot Court Competition (съвместно с докторант Цветелина Байрактарова, ЮФ, катедра „Гражданскоправни науки“).

Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия.

Доктор по право от 2023 г.

 

Право на ЕС

Списък с публикации

 

2019 г. – Статия на тема „Принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания в светлината на тълкувателно дело № 7/2017 г. на ОСГТК на ВКС“, публикация в професионален правен сайт „Предизвикай правото“ (https://www.challengingthelaw.com/) от 24.11.2019 г.;

2018 г. – Статия на тема „Принципът на недискриминация и свободата на установяване на юридически лица в правото на Европейския съюз“, публикувана в списание „Норма“ бр. 8/2018 г., както и предстояща публикация в сборника в памет на доц. д-р Кръстю Цончев;

2018 г. – Статия на тема „Проблеми на свободата на установяване на юридически лица в практиката на Съда на Европейския съюз“, публикувана в списание „Търговско право“ бр. 1/2018 г.;

2018 г. – Статия на тема „Брекзит и свободата на установяване на юридически лица“ – публикация в „Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков“, УИ „Св. Климент Охридски”, 2019 г.;

2017 г. – Статия на тема „Правни последици на отмяната на индивидуален административен акт, определящ същественото съдържание на гражданско правоотношение, породено от смесен фактически състав“, публикувана в сп. „Търговско право“, бр. 1/2017 г.;

2015 г. – Статия на тема „E pluribus unum? Проблеми пред хармонизацията на дружественото право в Европейския съюз“, публикувана в сборника от V-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки;

2014 г. – Статия на тема „Удовлетворяване на заложния кредитор при упражнено право на законен търговски залог по чл. 311 от Търговския закон“, публикувана в сборника THEO NOSTER, издаден в памет на гл.ас. Теодор Пиперков;

2014 г. – Статия „Задължението за публикуване на финансова информация от някои видове търговски дружества съгласно правото на Европейския съюз”, публикувана в сборника от IV-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки;

2014 г. – Статия на тема „По някои спорни въпроси относно приложното поле на чл. 47, ал. 2 АПК”, публикувана в сп. Норма, бр. 6 от 2014 г., стр. 67 – 77;

2010 г. – Статия в съавторство в списанието на Съюза на юристите в България „Общество и право“, брой 10 от 2010 г. на тема „Новите възможности пред физическите и юридическите лица за оспорване на актове на Европейския съюз“.