Премини към основното съдържание

ас. Любослав Хинов

Любослав Красимиров Хинов е роден на 26.02.1996 г. в град Луковит. Завършил е с отличие Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2021 г., със специалност „Право“. От 01.02.2022 е докторант по „Гражданско и семейно право (семейно и наследствено право)“ към Катедрата по гражданскоправни науки на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. От 01.10.2022 г. заема академичната длъжност „асистент“ в Катедрата по гражданскоправни науки към ЮФ. Говори свободно английски и руски език и ползва испански език. Практикувал е в адвокатска кантора, в направленията корпоративно право, вещно право и защита на личните данни. Бил е експерт в дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ в Комисия за защита на личните данни.

lhinov@uni-sofia.bg

Семейно и наследствено право
Облигационно право