Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Ирина Богданова

кабинет 307 тел.02 / 9308 268

ivbogdanov@uni-sofia.bg

Ирина Веселинова Богданова е асистент към катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Асистент Богданова преподава облигационно право, а така и гражданско право - обща част. Ирина Богданова завършва специалност право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., като в периода 2015-2018 г. е редовен докторант в същия факултет. Ирина Богданова е автор на над 25 публикации на различни теми, засягащи предимно класически за цивилистичната доктрина институти, които са поместени както в рецензирани правни списания, така и в периодични електронни издания.

Асистент Богданова взима активно участие в различни научни форуми, студентски и докторантски конференции, а така и кръгли маси за обсъждане на актуални проблеми на правоприлагането. Като част от научната си и преподавателска дейност, Ирина Богданова също така участва в сбирките на Кръжока по гражданско и търговско право при Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". В периода 2017-2019 г. Богданова е част от два научноизследователски екипа, които печелят конкурси за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет, които проекти са посветени на ролята на съдебната практика за развитието на съвременното материално и процесуално гражданско право. Сред областите на основни научни интереси на Ирина Богданова могат да бъдат посочени гражданско право, облигационно право и вещно право. В научната си дейност като университетски преподавател Ирина Богданова прилага различни методи, които да помогнат на студентите да развият своите способности в областта на правната аргументация.

На 30.06.2021 г. придобива научната степен "доктор по право".

Списък с преподаваните от ас. Ирина Богданова дисциплини

1.Облигационно право

2.Гражданско право –обща част ( от академичната 2019-2020)

Облигационно право
Гражданско право - обща част

 1. ‘USE VALUE’ OF MONEY (или по въпроса за обезщетяване на лишения от възможността да ползва „свои пари“) - достъпно на http://gramada.org.

 

 1. Общият иск за неоснователно обогатяване в някои смесени юрисдикции- достъпно на http://gramada.org.

 

 1. Wrongful enrichment ? (някои сравнителноправни бележки)- достъпно на http://gramada.org.

 

 1. Wrongful enrichment? (бележки върху българското право)достъпно на http://gramada.org.

 

 1. Смислови инверсии на думата субсидиарност  в правния дискурс и отвъд него, В: Търговско право, 2019 г., № 2

 

 1. Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД в юриспруденцията на ВКС (преглед на съдебната практика), достъпно на достъпно на http://gramada.org.

 

 1. General enrichment claim and the subsidiarity doctrine in three-party enrichment situations, Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, редактор/и:Алекс Ембер, Ина Вишоградска, издателство:St. Climent Ohridski University Press, 2019 ( под печат)

 

 1. Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се, Търговско и облигационно право, 2019 г., кн. 03, с.25-41

 

 1. Формулиране на субсидиарната догма и еволюцията на идеята за обща претенция за неоснователно обогатяване, В: Търговско право, 2018 г., № 3, 23-47

 

 1. Материалноправно или процесуалноправно е изискването за „липса на друг иск“, съдържимо в чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, сп.Собственост и право, кн.10, 2018 г., 15-28.

 

 1. Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД, достъпно на http://gramada.org.

 

 

 1. Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец. - В: Собственост и право, 2017 г., кн. 06, с. 5-17.

 

 1. За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот. –В: Собственост и право, 2017 г., кн. 07, с. 5-18.

 

 1. Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал.3 от Закона за задълженията и договорите. В:Търговско право, 2017 г., № 3, с. 39 -68.

 

 1. Искът за менителнично неоснователно обогатяване в практиката на ВКС,- достъпно на http://gramada.org.

 

 1. По някои въпроси на общото завещателно разпореждане като основание за  наследствено правоприемство. - В: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 389 – 408.

 

 1. Критичен преглед върху приложимостта на иска по чл. 59 ЗЗД при ползване на чужди имуществени блага без основание. –В:Търговско право, 2016, № 3, с. 65-90

 

 1. Съставлява ли осъществяваното владение релевантна форма на неоснователно обогатяване при action de in rem verso? – В:Търговско право, 2016 г., № 2, с. 41-58.

 

 1. Бележки върху „сигурния пропуск за увеличаване на актива“ и „спестения разход“ като релевантни форми на обедняване и обогатяване при иска по чл. 59 ЗЗД – достъпно на http://gramada.org.

 

 1. Съставлява ли изявление на длъжника, което не е адресирано до кредитора, признание на вземане по смисъла на чл. 116, б. „а“ ЗЗД. –В: Търговско и облигационно право, 2016 г., кн. 11, с. 88-93           

 

 1. По някои въпроси на предявяването на иск от и срещу съдружник в гражданско дружество - достъпно на http://gramada.org.

 

 1. По някои материалноправни и процесуалноправни въпроси на симулативните сделки, достъпно на http://gramada.org.

 

 1. Наследимо ли е владението. –В: Съвременно право, 2015 г., № 6, с.63-79

 

 1. Бележки върху квалификацията на сделки, сключени при липса на представителна власт и някои сходни фигури. –В: Търговско и конкурентно право, 2011 г., кн.01, с. 29-41

 

 1. Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност, в съавторство с Анастас Пунев.- В: Търговско и конкуренто право, 2010 г., кн. 11, с.26-37

 

 1. Въпроси на погасителната давност.–В: Юридически свят, 2010 г., №2, в  съавторство с Анастас Пунев,  с.159 - 175