Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Виктор Токушев

кабинет 298, тел. 02 / 9308 287

vtokushev@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Виктор Токушев е преподавател по Търговско право и Право на капиталовите пазари. Той е роден през 1978 г. в София, завършва Националната гимназия за древни езици и култури през 1997 г., а през 2002 г. се дипломира с отличие като магистър от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2003 г. специализира „Legal English and Writing for Global Lawyers“ в Лондонския център на Boston University. От февруари 2004 е редовен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като води семинарни занятия по гражданско право - обща част, вещно право и семейно и наследствено право. От 2009 г. основните му научни занимания са в областта на търговското право. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Дружества със специална инвестиционна цел“. От есента на същата година започва да води избираем курс „Право на капиталовите пазар“.

Виктор Токушев е сътрудник на Европейския център по деликтно и застрахователно право (ECTIL, Виена) и от 2009 г. подготвя ежегодни доклади за развитието на съдебната практика по деликт в България.

Виктор Токушев е член на Софийска адвокатска колегия от 2003 г. а от 2006 г. е създател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“.

Търговско право

Списък с публикации

Книга

 

Виктор Токушев, Дружества със специална инвестиционна цел, Сиби, София

2012

Статия в научно списание

1

Виктор Токушев, Станимир Добрев, Новата хипотеза за неплатежоспособност като основание за откриване на производство по несъстоятелност спрямо търговец - приложение и проблеми, Търговско право, брой:3, 2018, стр.:61-75,

2018

2

Виктор Токушев, Обслужващи дружества по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Правна мисъл, брой:1, 2013, стр.:74-86,

2013

3

Виктор Токушев, Дружества със специална инвестиционна цел - правна характеристика, Търговско право, брой:3, 2009, стр.:19-39,

2009

4

Виктор Токушев, Дружества със специална инвестиционна цел - правна характеристика, Търговско право, брой:4, 2009, стр.:67-82,

2009

5

Виктор Токушев, Прехвърляне на налични акции, Търговско и конкурентно право, брой:2, 2007, стр.:61-64,

2007

6

Виктор Токушев, Посредничество по менителница, Търговско право, брой:6, 2003, стр.:40-61,

2003

7

Виктор Токушев, Някои проблеми в новата правна уредба на юридическите лица с нестопанска цел, Търговско право, брой:3, 2001, стр.:66-77,

2001

Статия в сборник (на конференция и др.)

1

Viktor Tokushev, Bulgaria, International Capital Markets Review, editor/s:Jeffrey Golden, Publisher:Law Business Research, 2018, pages:32-41, ISBN:978-1-912228-67-6,

2018

2

Viktor Tokushev, Bulgaria, The International Capital Markets Review, редактор/и:Jeffrey Golden, издателство:Law Business Research , 2017, стр.:30-40,

2017

3

Viktor Tokushev, Bulgaria, European Tort Law 2016, редактор/и:Ernst Karner, Barbara C. Steininger, издателство:De Gruyter, 2017, стр.:61-79,

2017

4

Viktor Tokushev, Nataliya Petrova, Bulgaria, The International Capital Markets Review, редактор/и:Jeffrey Golden, издателство:Law Business Research, 2016, стр.:30-39,

2016

5

Viktor Tokushev, Christian Takoff, Bulgaria, European Tort Law 2015, редактор/и:Ernst Karner, Barbara C. Steininger, издателство:De Gruyter, 2016, стр.:54-74,

2016

6

Viktor Tokushev, Christian Takoff, Bulgaria, European Tort Law 2014, редактор/и:Ernst Karner, Barbara C. Steininger, издателство:De Gruyter, 2015, стр.:65-87,

2015

7

Viktor Tokushev, Bulgaria, The International Capital Markets Review, редактор/и:Jeffrey Golden, издателство:Law Business Research, 2015, стр.:31-41,

2015

8

Viktor Tokushev, Bulgaria, European Tort Law 2013, редактор/и:Ernst Karner, Barbara C. Steininger, издателство:Walter de Gruyter, 2014, стр.:67-91,

2014

9

Viktor Tokushev, Christian Takoff, Bulgaria, European Tort Law 2012, редактор/и:Ken Oliphant, Barbara C. Steininger, издателство:De Gruyter, 2013, стр.:95-118,

2013

10

Viktor Tokushev, Christian Takoff, Bulgaria, European Tort Law 2011, редактор/и:Ken Oliphant, Barbara C. Steininger, издателство:De Gruyter, 2012, стр.:95-119,

2012

11

Viktor Tokushev, Christian Takoff, Bulgaria, European Tort Law 2010, редактор/и:Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, издателство:De Gruyter, 2011, стр.:61-80,

2011

12

Viktor Tokushev, Christian Takoff, Bulgaria, European Tort Law 2009, редактор/и:Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, издателство:De Ggruyter, 2010, стр.:68-91,

2010

13

Viktor Tokushev, Bulgaria, European Tort Law 2008, редактор/и:Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, издателство:Springer, 2009, стр.:170-179,

2009