Премини към основното съдържание
В Петров

доц. д-р Венцислав Петров

Заместник-декан по научната дейност, развитие на академичния състав, акредитационни процедури

кабинет 236, тел. 02 / 9308386 

vlpetrov@uni-sofia.bg

Венцислав Людмилов Петров преподава Семейно и наследствено право, Гражданско право – обща част, Облигационно право.

Роден е през 1985 г. в гр. Велико Търново.

Завършил е специалност „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2009 г.

През 2011 г. е завършил в същия факултет специалност „Международни отношения”, магистърска програма „Частни отношения с презгранични последици в ЕС“.

От 01.09.2011 г. заема академичната длъжност „асистент“ в Катедрата по гражданскоправни науки към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

От 20.07.2015 г. получава научната степен „доктор по право“ със защитен дисертационен труд на самостоятелна подготовка към Катедрата по гражданскоправни науки на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски” на тема „Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника”.

От 27.11.2015 г. придобива академичната длъжност „главен асистент” в същата катедра.

От 01.12.2020 г. заема академичната длъжност "доцент".

От 01.09.2016 г. преподава и в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Чете лекционен курс по Семейно и наследствено право и води упражнения по Вещно право.

От 19.01.2011 г. е вписан като адвокат към Софийската адвокатска колегия.

Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (от 01.01.2023 г.).

Лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Участвал е като лектор в семинари към Софийската адвокатска колегия.

Председател на Управителния съвет на Фондация "120 години Юридически факултет при СУ "Св. Климент Охридски" (от 2023 г.).

Член на работна група към министъра на правосъдието за изменение на Семейния кодекс (2019-2020 г.)

Член на Съюза на учените в България.

Член на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2018-2020; от 2023 г.).

Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (от 2019 г.). Секретар по научните прояви (2019-2023).

От 2023 г. заема длъжността Заместник-декан по научната дейност, развитие на академичния състав, акредитационни процедури.

 

 

Семейно и наследствено право
Гражданско право - обща част
Облигационно право

Списък на публикациите:

 1. Монографии и книги.
 1. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография, 272 стр.). ISBN: 978-954-28-2012-3
 2. Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборни нормативни актове. Съставител и автор на бележките Венцислав Л. Петров. С.: Сиела, 2017 (последно издание 2024)
 3. Наследяване на задължения и отговорност за завети. София: Сиела, 2020 (монография, 460 стр.) ISBN: 978-954-28-3158-7
 4. Баева, Искра, Венцислав Л. Петров. История на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 130 години от създаването му., ISBN:9789540755209, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022
 1. Статии:
 1. Правна характеристика на договора за спонсорство. – Норма, 2012, No 3, с. 17-31
 2. Наследствена трансмисия при непълно осиновяване. – Норма, 2012, No 6, с. 29-36
 3. Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството. – Норма, 2015, No 4, с. 7-17
 4. Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството. -Търговско право, 2015, No 2, с. 51-59
 5. Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право. – Ius Romanum, 2015, Nо 2, с. 1-8, достъпна на http://iusromanum.eu/documents/985691/1601897/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf/8b3cf54d-b14b-4e23-a583-8cbfc10695ab
 6. Частноправни проблеми на регулирането на спортната дейност. – в: Сборник Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев. С.: УНСС, 2016, с. 106-111
 7. Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг-търговец. - Ius Romanum, 2016, No 1, с. 1-7, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/2119624/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%201+2016_1.pdf/78c15068-473e-4ae7-baef-b814e388cbb1
 8. Обективният характер на фактическия състав по чл. 56 от Закона за наследството. - в: Сборник в памет на проф.д-р Георги Боянов, Русе, 2016, с. 136-140, достъпна на https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20-%202015.pdf
 9. Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие. – В: Сборник от Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, София, НБУ, 2015, с. 245 – 250, достъпна на http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=32
 10. Дискриминацията в българското наследствено право и нейното преодоляване. -В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция. С.: Академия на МВР, 2016
 11. "Мълчаливият" отказ от наследство и отмяната му от кредиторите на наследника - в: Сборник в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, с. 243-247
 12. Цена на иска по дела за обявяване на нищожност на завещание. - в: Сборник от Национална конференция „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“. София, издателство: УНСС, 2017, с. 115 - 120, с. 175 - 182
 13. Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен. - В: Сборник от Национална научна конференция „25 години Департамент "Право", Нов български университет, 14 декември, 2016 г.“, София, НБУ, 2017, с. 164-168, достъпна на: http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=22
 14. Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. - Ius Romanum, 2017, No 1, с. 1-10, достъпна на http://iusromanum.eu/documents/985691/3800325/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9B.+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf/ca3d1869-0654-4c21-a707-9ec6477cc167
 15. Промени в уредбата на условията за встъпване в брак според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция "25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 412-421
 16. Правни последици на отмяната на отказа от наследство по чл. 56 ЗН - в: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, 2017, с. 283-302
 17. Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика. - Търговско и облигационно право, 2017, No 6, с. 32-39
 18. Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - Съвременно право, 2017, No 3, с. 25-33
 19. The acquisition of heritage in Ukrainian and Bulgarian heredity law in the context of the contemporary European legislative trends. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Ukraine, Koprivnica, 2017, p. 245-247
 20. Още веднъж за ревандикационния иск от съсобственик срещу трето лице. - De iure, 2018, No 2, с. 169-173
 21. Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018, с. 36-39
 22. Относно наследствената общност. - Собственост и право, 2018, No 4, с. 43-50
 23. Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството. Тенденции в съдебната практика. - Собственост и право, 2018, No 12, с. 46-51
 24. Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. - в: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 119-124
 25. Joint and several liability and separate liability of the heirs for hereditable obligations – short comparative and historical overview. - in: Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28, Number 4, 2018, p. 114-116
 26. Съпоставка между наследяването и другите способи за смяна на длъжника. – в: Сборник доклади от 57-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2019, том 57, книга 7, с. 116-120, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp18/7/7-18.pdf
 27. Правото на наследяване - римскоправни основи. - Ius Romanum, 2019, извънреден брой Theo noster, Studia in memoriam Theodori Piperkovi, ISSN 2367-7007, с. 81-89, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6198273/%D0%A2heo-10.05.2019.pdf/b528b7f0-288c-4eba-bbc2-c19056e31e9e
 28. Някои проблеми на медиацията по семейни дела. - в: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 октомври 2018 г. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 401-407
 29. Отговорност на частните правоприемници mortis causa за наследствени дългове - генезис и основание. - в: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2019, с. 246-257
 30. Относно същността на негаторния иск като вид петиторен иск и необходимостта от вписването му. - в: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Юридически факултет. Том 86. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, с. 257-267
 31. Защита на правото на наследяване в чл. 17 от Конституцията, в българското наследствено право и във Всеобщата декларация за правата на човека. – в: Сборник от Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 352-358
 32. Задължението на наследника, приел наследството по опис, за даване на сметка. - в: Сборник доклади от 58-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, проведена през 2019 г.,том 57, книга 7.1, 2020, с. 114-117, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp19/7.1/7.1-17.pdf
 33. Последици на приемането на наследството по опис в римското и в съвременното гражданско право. – Ius Romanum, ISSN 2367-7007, COBISS.BG-ID - 1273486308, 2020, No 1, Hereditas, с. 325-334
 34. Конкуренция между кредиторите на наследодателя и кредиторите на наследника. – В: Сборник от Международна научна конференция „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, икономически и психологически аспекти“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 29.11.2019 г. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 302-311
 35. Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България. - в: Научни четения на тема "Право и религия" Сборник доклади. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, с. 653-660
 36. Проблеми на съдържанието на споразумението за развод по взаимно съгласие. - в: Сборник доклади от 59-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2021, том 59, книга 7.1, с. 110-114,

 37. Сравнителноправен поглед върху съотношението между наследството и дълговете на наследодателя. - в: Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, с. 182-19

 38. Урежда ли Законът за задълженията и договорите от 1951 г. субективната новация? - Ius Romanum, ISSN 2367-7007, COBISS.BG-ID - 1273486308, 2021, извънреден брой - 70 години ЗЗД, с. 49-62

 39. Противоконституционен ли е § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.? – Съвременно право, 2022, No 2, с. 28-37

 40. По въпроса за презумираните в съдебната практика факти от фактическия състав, пораждащ правото по чл. 135 ЗЗД. – в: 70 години Закон за задълженията и договорите. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, Сиби, 2022, с. 235-247

 41. Необходими промени в режима на законовата солидарност между съпрузи за задължения, поети за нужди на семейството. - в: Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, с. 265-284

 42. Могат ли недееспособните и ограничено дееспособните да извършват отказ от наследство? – Търговско право, 2022, No 2-3, с. 67-76

 43. Приносът на проф. Симеон Ангелов към теорията на стопанската непоносимост. - В: Развитие на съвременното право - между установените традиции и желаната бъдеща реалност. Сборник научни изследвания от Юбилейна международна научна конференция по повод 30 години от създаването на Юридическия факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 10 години от създаването на списание "De jure"- официално издание на Юридическия факултет, 15 октомври 2021 г. В.Т.: Абагар, 2023, с. 87-93

 44. Развитие на структурата на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1892-2022). - В: 130 години юридическо образование в България. ISBN: 978-954-07-5847-3. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2023, с. 31-43

 45. Преподаването и разработването на гражданскоправните науки в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1892-2022 г.). - В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Юридически факултет. Т. 89. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2023, с. 144-166

 46. Нищожно ли е завещание, направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи, които ще бъдат полагани за него до края на живота му. - Съвременно право, 2023, No 4, с. 53-62

 

Съставителство.

 1. Сборник „Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018 (съст. Ек. Матеева, Ив. Русчев, Венц. Петров).
 2. Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2019, (съст. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев)
 3. Сборник научни изследвания в памет на проф. Мария Павлова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2021, (съст. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов)
 4. Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова, ISBN:9789540753959. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2022