Премини към основното съдържание

доц. д-р Светла Янкулова

кабинет 297, тел. 02 / 9308 286

sijnkulov@uni-sofia.bg

Доцент Светла Янкулова е родена на 10.11.1976 г. в гр. Велинград. Завършва висше образование по специалност „Право” в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2000 г. През 2002 г. придобива юридическа правоспособност след преминаване на едногодишен стаж в съдебната система и полагане на практико-теоретичен изпит съгласно Закона за съдебната власт.

Светла Янкулова притежава професионална квалификация за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специалност „Право на Европейския съюз” от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и университет Нанси 2 от 2007 г., както и магистърска степен по „Международно право- право на Европейския съюз” от Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 2008 г.

Светла Янкулова постъпва като асистент по административно право и административен процес в Юридическия Факуртет на СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра „Публичноноправни науки през 2003 г., като става последователно старши асистент през 2008 г. и главен асистент през 2010 г. През 2014 г. придобива образователно-квалификационна степен „доктор по право”, като тема на дисертацията й е „Прокурорът в административния процес”. От 2022 г. заема академичната длъжност "доцент".

Светла Янкулова работи като парламентарен секретар на Министерство на вътрешните работи за периода 2001-2003 г., а от 2003 г. е назначена като законодателен референт в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюзв Народното събрание на Република България.

           

Административно право

КНИГИ

            Прокурорът в административния процес. С., Сиби, 2016. 176 с.

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Помагало по административно право. [За служители в държавната администрация]. С., Институт по публична администрация и европейска ингеграция, 2006. 52 с. (Съавт.: Цв. Сивков).

Административно право. Специална част. [Курс лекции]. С., Сиби, 2015. 288 с. (В съавторство).

(Рец.: Общество и право, 2016, № 1, с. 106).   

 

СТУДИИ И СТАТИИ

Анализ на Тълкувателно решение № 4 на Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд от 22.04.2004 г. – Съвр. право, 2004, № 5, 57-73. 

Конституционни основи на статуса на правителството в Руската Федерация. – В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от науч. конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 200-212.

Също и на рус. ез., 200-212.

Принципът на служебното начало в административния процес. – Съвр. право, 2007, № 3, 58-72.

Възникване и развитие на прокурорската институция. - В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. С., 2014, 444-449. (Състав., науч. ред. и предг.: В. Мръчков).

Прокурорски надзор върху изпълнителната власт. - В: 100 години Върховен административен съд. [Сборник доклади от научна конф. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 155-168. (Състав.: С. Пенов).

Участие на прокурора в административния процес съгласно българското законодателство. – В: Право и государство в современном мире:состояние, проблемьı, тенденции и развития. Москва, изд. Москва-Белгород, 2016.

Юридическа отговорност за лекарска грешка съгласно българското законодателство. - Русия, Белгород.      

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

            Прокурорът в административния процес. – СУ. Юридически факултет. 2014.