Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Стоян Иванов

Кабинет 308

stojanpi@uni-sofia.bg

Д-р Стоян Панайотов Иванов е роден на 28.01.1988 г. Той е щатен университетски преподавател (главен асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Римско частно право и Класическа юридическа терминология. Постъпил е през 2014 г.
 Завършил е с отличие summa cum laude Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ – в София (2007 г.) със специалност Латински и Италиански език, и Юридическия факултет на СУ с отличие (2012 г.). В периода ноември 2018-ноември 2021 г. е докторант на самостоятелна подготовка в Юридическия факултет на СУ, отчислен с право на защита. На 2.11.2021 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор по право.
Професионалният му път е изцяло свързан със СУ „Св. Климент Охридски“, където първоначално е избран от Катедрата по теория и история на държавата и правото за хоноруван асистент по Римско частно право за учебната 2013/2014 г., а през периода юни 2014 г. – юни 2018 г. е назначен за редовен асистент след спечелването на конкурс. Ръководи упражненията по РЧП като редовен асистент (2014-2018 г.) на редовните и задочните студенти и като хоноруван асистент (2018 – 2023 г.). Като докторант и хоноруван асистент са му възлагани и отделни лекции и по дисциплината „Юридическа терминология- І-ва част“ (от 2019 до 2023 г.).
Има специализации в UNIDROIT – международен институт за унификация на частното право в Рим, Италия (2015 г.) и във Фрибург и Нюшател, Конфедерация Швейцария като стипендиант на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ (2016 и 2017 г.).
Стоян Иванов е член на екипа по проект за научни изследвания на СУ от 2015 г. и в момента. Той е секретар на издаваното по проекта електронно романистично списание на Юридическия факултет IUS ROMANUM и на създадената през 2016 г. Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“. Участва активно в дейностите по проекта по Римско право, като организира редица сбирки на Кръжока по римско право в ЮФ на СУ, а също и ежегодно в подготовката на научни конференции, публични лекции, състезания, конкурси и пр.
Тема на докторската му дисертация е „Дружествата на публиканите“, а научният му консултант е проф. д. н. Малина Николова Новкиришка-Стоянова.
Научните му интереси са в областта на римското частно и публично право, античната и европейската правна история, правната терминология, облигационното и вещното право.
Член е на Съюза на юристите в България.
Владее свободно италиански, английски, новогръцки и латински език. Ползва турски, испански и старогръцки езици.

 

 

Римско частно право
Римско публично право
Юридическа терминология - първа част

Списък с публикации на д-р Стоян Панайотов Иванов:

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1) БИОГРАФИИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ - ИЗДАТЕЛИ НА КОНСТИТУЦИИТЕ в ИМПЕРАТОРСКИ КОНСТИТУЦИИ, ИЗДАДЕНИ В СЕРДИКА, в съавторство с Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Мартин Бъбаров, Методи Тодоров, София, 2012, с. 321-328;
2) POPULUS ROMANUS КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН СУБЕКТ НА ПРАВОТО ПО ВРЕМЕТО НА РИМСКАТА РЕПУБЛИКА - статия в Theo Noster, Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, София, 2014, с. 82-101;
3) ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА КОЛЕГИИТЕ В РИМСКОТО ПРАВО - статия в Сборник на съюза на учените в България - Пловдив от Международната конференция на младите учени 11-13 юни 2015, Пловдив 2015, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XVII, ISSN 1311-9192, International Conference of Young Scientists, 11-13 June 2015, Plovdiv, с. 206-213;
4) ОПИТЪТ ЗА НРАВСТВЕНА РЕФОРМА НА РИМСКОТО ОБЩЕСТВО С АВГУСТОВОТО БРАЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – статия в брой I/2015 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 358-397;
5) СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЯТА НА ПЕРЕГРИНСКИЯ И ГРАДСКИЯ ПРЕТОР В РЕПУБЛИКАНСКИ РИМ. ГЕНЕЗИСЪТ НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС – статия в брой II/2015 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 642-668;
6) DE PUBLICANIS – статия в брой I/2016 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 452-463;
7) ПРАВОТО НА СДРУЖАВАНЕ И НЕГОВОТО ОГРАНИЧАВАНЕ СПОРЕД LEX IULIA DE COLLEGIIS – статия в "Право и права" Сборник в памет на професор доктор Росен Ташев, София, 2016, с. 241-270;
8) ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО в съавторство с докторант Тихомир Рачев, статия в Сборник от конференцията "Право и интернет", Бургас, 2016, с.137-146;
9) ИЗУЧАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА НА ПУБЛИКАНИТЕ – ПРИМЕР ЗА ОБВЪРЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ С ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ – статия в брой II/2016 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 537-558;
10) РИМСКОПРАВНИ ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – статия в „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев“, Сборник доклади, София, 2017, с. 462-487;
11) ULTRO TRIBUTA LOCARE – CENSORS`CONTRACTS WITH SOCIETATES PUBLICANORUM DURING ROMAN REPUBLIC – статия в брой II/2017 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 366-376;
12) РИМСКАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В КРАЯ НА РЕПУБЛИКАТА – статия в Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, ИДП-БАН, София, 2017, с. 88-96;
13) IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF COLLEGIA AND CORPORA FOR PUBLIC UTILITY ACCORDING TO CALLISTRATUS “DE COGNITIONIBUS” (D. 50.6.6.12) – статия в брой II/2018 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 462-472;
14) ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ СПОРЕД РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС – статия в извънреден брой III/2018 г. на електронното списание IUS ROMANUM - STUDIA IN MEMORIAM THEODORI PIPERKOVI, с. 11-28;
 15) COLLECTION OF TAXES AND PUBLIC REVENUES PERFORMED BY PUBLICANI IN ROMAN REPUBLIC – статия в брой II/2019 г. на електронното списание IUS ROMANUМ, с. 411-422;
16) САНКЦИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ СПОРЕД МИТНИЧЕСКИЯ ЗАКОН ЗА РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ – статия в Научни четения на тема „Санкциите в правото“ Сборник доклади, София 2019, с. 304-319;
17) РИМСКОПРАВНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРАКТИКА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ – статия в Сборник с доклади от докторантска конференция в памет на доц. д-р Кръстю Цончев, София, 2019, с. 221-228;
18) ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУЖЕСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД В РИМСКОТО ПРАВО – статия в брой II/2020 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 410-420;
19) ЛЪВСКОТО ДРУЖЕСТВО В РИМСКОТО ПРАВО - статия в брой II/2021 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 436-450;
20) ЧАСТНОПРАВНИТЕ СУБЕКТИ КАТО ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ДЪРЖАВАТА В РИМСКОТО ПРОВИНЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ – статия в Сборник с доклади от X национална конференция на докторантите в областта на правните науки, ИДП-БАН, София, 2021, с. 83-94;
 21) LEGAL REGIME OF PROPERTY OF LAND IN ROMAN PROVINCES, статия в брой II/2022 г. на електронното списание IUS ROMANUM, с. 138-161;
 22) METUS, ИЛИ ПСИХИЧЕСКАТА ПРИНУДА В РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, статия в Сборник доклади от научната конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 16 май 2022 г., София, 2023, с. 60-77.

ПРЕВОДИ НА НАУЧНИ СТАТИИ ЗА ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ IUS ROMANUM ПО ПРОЕКТИ: "РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ В ПРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА XXI ВЕК"(I И II ЧАСТ) И "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА" (I -VII ЧАСТ):

1) САНКЦИИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕДПРИЕМАЧА НА ПУБЛИЧНИ РАБОТИ КЪСНАТА РЕПУБЛИКА РАННИЯ ПРИНЦИПАТ – I/2015 г. автор Андреа Тришуольо, с. 142-179, 38 с., превод от италиански език;
2) НЕЩО СТАРО, НЕЩО НОВО. АВГУСТОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА СЕ УСТАНОВИ СОЦИАЛЕН КОНТРОЛ – I/2015 г. автор Томас Макгин, с. 180-227, 48 с., превод от английски език;
3) ДВУСТЕПЕННАТА ЮРИСДИКЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ВЕК НА ИМПЕРИЯТА – II/2015 г., автор Салваторе Рандацо, с. 95-127, 33 с., превод от италиански език;
4) КЪСНОАНТИЧНИ ИДЕИ ОТНОСНО РИМСКИЯ ПРОЦЕС – II/2015 г., автор Паоло Гарбарино, с. 154-170, 17 с., превод от италиански език;
5) ПОДПАЛВАЧИ, КРАДЦИ, РОБИ БЕГЪЛЦИ – ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА PRAEFECTUS VIGILUM – II/2015 г., автор Бернардо Санталучия, с. 171-200, 30 с., превод от италиански език;
6) КИТАЙ И РИМСКОТО ПРАВО – II/2016 г., автор Фей Анлинг, Стефано Порчели, с. 180-200, 21 с., превод от италиански език;
7) ЕТИКА И РИМСКО ПРАВО В РАЗМИШЛЕНИЯТА НА ANTONIO ROSMINI – II/2016 г., автор Микеле Инделикато, с. 255-268, 14 с., превод от италиански език;
8) РИМСКОТО ПРАВО: ЕДНА ДИСЦИПЛИНА ЗА ЕВРОПА – II/2016 г., автор Мария Казола, с. 269-283, 15 с., превод от италиански език;
9) „СЕМЕЙНОТО ПРАВО“ НА LEGES REGIAE – I/2017 г., автор Джузепина Мария Оливиера Нильо, с. 45-73, 29 с., превод от италиански език;
10) ДЕТСТВОТО В РИМ – I/2017 г., автор Себастиано Тафаро, с. 287-315, 29 с., превод от италиански език;
11) СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ЮСТИНИАНОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: КРЪВОСМЕШЕНИЕТО – I/2017 г., автор Салваторе Пулиати, с. 502-529, 28 с., превод от италиански език;
12) ЧАСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ГРАДСКИ МЕСТА. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПРАВНИ РЕШЕНИЯ НА ДРЕВЕН РИМ – I/2018 г., автор Андреа Тришуольо, с. 30-43, 14 с., превод от италиански език;
13) НОВОТО ИЗДАНИЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ ЗАКОН ЗА РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ – I/2018 г., автор Андреа Раджи, с. 335-347, 13 с., превод от италиански език;
14) ТЕОРИЯТА НА ПРОКУЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ПАРИТЕ – I/2019 г., автор Рафаеле Д`Алесио, с. 99-120, 22 с., превод от италиански език;
15) UT BONUM PARES PECUS. ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА RES MANCIPI СПОРЕД СВЕДЕНИЯТА У ВАРОН – I/2019 г., автор Салваторе Кристалди, с. 135-155, 21 с., превод от италиански език;
16) КОНСТАНТИН И ЗАБРАНАТА ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ ДА ДЕЙСТВАТ AD ACQUISTI – II/2019 г., автор Паоло Гарбарино, с. 151-180, 30 с., превод от италиански език;
17) ГРЕШКАТА В РИМСКОТО ПРАВО СПОРЕД ФИЛИП ЛОТМАР И ИЗГУБЕНОТО МУ НАСЛЕДСТВО В ШВЕЙЦАРСКОТО ПРАВО – II/2020 г., автор Йоле Фарньоли, с. 77-97, 21 с., превод от английски език;
18) НЯКОИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ТЕМАТА ЗА ДВОЙНАТА ПРОДАЖБА A NON DOMINO ВЪРХУ D. 19.1.31.2 И D. 6.2.9.4 – I/2021, автор Салваторе Кристалди, с. 198-224, 27 с., превод от италиански език;
19) КОНСЕНСУАЛНОСТТА НА РЕАЛНИЯ РИМСКИ MUTUUM. КОНТИНУИТЕТ И ДИСКОНТИНИУИТЕТ В УРЕДБАТА НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕЖДУ РИМСКОТО ПРАВО, ИТАЛИЯ И КИТАЙ – I/2021 г., автор Антонио Сакочо, с. 511-547, 37 с., превод от италиански език;
20) LEX RHODIA: ЗАКОНЪТ ЗА РОДОСКАТА МИТНИЦА – II/2021 г., автор Джанфранко Пурпура, с. 37-57, 21 с., превод от италиански език;
21) МАГИЯТА НА MANCIPATIO, I/2022 г., автор Кайус Туори, с. 33-59, 27 с., превод от английски език;
22) OPERIS NOVI NUNTIATIO И INANES DENUNTIATIONES МЕЖДУ V И VI ВЕК СЛ.ХР – I/2022 г., автор Йоле Фарньоли, с. 224-243, 20 с., превод от италиански език;
23) КРАТКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ДВА ФРАГМЕНТА ОТ ПОМПОНИЙ НА ТЕМА FURTUM USUS: D. 13.1.16 E D. 47.2.77 (76) PR. – I/2023 г., автор Лучо Паренти, 26 с., превод от италиански език.