Премини към основното съдържание
Симеон Гройсман

доц. д-р Симеон Гройсман

кабинет 311, тел: 02 / 9308 299

groysman@uni-sofia.bg

Симеон Гройсман преподава Обща теория на държавата, Обща теория на правото, Философия на правото, Право и религия, Philosophy of  Law (курс за Еразъм-студенти) в Юридическия факултет, както и въвеждащи в правото учебни дисциплини за студенти-неюристи от други факултети на Университета.

Започва работа като асистент през 2012 г. Главен асистент по Обща теория на правото от 2016 г. Доцент от 2020 г. (хабилитационен труд: Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата, София, Сиела, 2020 г.).

Работи за организирането на конферентни прояви на Катедрата по теория и история на държавата и правото и е част от колегиите по съставянето на сборниците от поредицата „Научни четения“. Съставител на сборника в памет на проф. д-р Росен Ташев – „Право и права“ (София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016) и съсъставител на сб. „Право и граници“ (София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018).

Роден през 1987 г. в гр. Добрич. Магистър по „Право“ в ЮФ на СУ (2011 г.) и доктор по право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения) в същия факултет с тема на дисертационното изследване на тема „Морал и юридическа валидност според съвременния правен позитивизъм“ (публикация под заглавието „Право и морал: Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм“, София, Сиела, 2017).

Научен секретар на Юридическия факултет от 2016 до 2020 г.

Член на Съюза на учените в България.

Преподавателски сайт: http://www.groysman.eu/

Профил в Academia.edu с достъп до част от публикуваните научни статии: https://uni-sofia.academia.edu/Simeon_Groysman

Обща теория на държавата
Обща теория на правото
Философия на правото