Премини към основното съдържание

доц. д-р Симеон Гройсман

кабинет 311, тел: 02 / 9308 299

groysman@uni-sofia.bg

Гл. ас. Симеон Гройсман преподава Обща теория на правото, Философия на правото и Philosophy of Public Law (курс за Еразъм-студенти) в Юридическия факултет, както и въвеждащи в правото учебни дисциплини за студенти-неюристи от други факултети на Университета.

Започва работа като асистент през 2012 г. Главен асистент по Обща теория на правото от 2016 г. Доцент от 01.12.2020 г. Симеон Гройсман работи за организирането на различни конферентни прояви на Катедрата по теория и история на държавата и правото и е част от колегиите по съставянето на сборниците от поредицата „Научни четения“; съставител на сборника в памет на проф. д-р Росен Ташев – „Право и права“ (София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016) и съсъставител на сб. „Право и граници“ (София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018).

Роден през 1987 г. в гр. Добрич. Магистър по „Право“ в ЮФ на СУ (2011 г.) и доктор по право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения) в същия факултет с тема на дисертационното изследване на тема „Морал и юридическа валидност според съвременния правен позитивизъм“ (публикация под заглавието „Право и морал: Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм“, София: Сиела, 2017).

Научен секретар на Юридическия факултет от 2016-та г. досега.

Член на Съюза на учените в България.

Преподавателски сайт: http://www.groysman.eu/

Профил в Academia.edu с достъп до част от публикуваните научни статии: https://uni-sofia.academia.edu/Simeon_Groysman

Обща теория на правото
Философия на правото
Юридическа терминология - втора част